آمار کل " صادرات به" کشور "نروژ" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 نروژ 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 13,352 14,448,415,762 Rls. 581,990 $
2 1392 نروژ 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 89,531 4,078,945,161 Rls. 164,649 $
3 1392 نروژ 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,653 1,761,013,617 Rls. 70,730 $
4 1392 نروژ 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 19,924 1,179,788,206 Rls. 47,636 $
5 1392 نروژ 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 867,650,000 Rls. 35,000 $
6 1392 نروژ 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 17,421 777,062,360 Rls. 31,359 $
7 1392 نروژ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 14,583 766,612,663 Rls. 30,833 $
8 1392 نروژ 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,935 526,263,831 Rls. 21,237 $
9 1392 نروژ 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 10,168 501,557,983 Rls. 20,227 $
10 1392 نروژ 08071100 هندوا نه , تازه 79,385 462,005,318 Rls. 18,655 $
11 1392 نروژ 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 776 442,124,151 Rls. 17,613 $
12 1392 نروژ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,788 437,319,483 Rls. 17,589 $
13 1392 نروژ 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 285 404,985,690 Rls. 16,290 $
14 1392 نروژ 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 369,470,160 Rls. 14,904 $
15 1392 نروژ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,175 322,233,437 Rls. 12,993 $
16 1392 نروژ 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,639 287,373,605 Rls. 11,597 $
17 1392 نروژ 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,525 211,101,666 Rls. 8,524 $
18 1392 نروژ 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,872 208,766,700 Rls. 8,424 $
19 1392 نروژ 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 18,870 196,460,750 Rls. 7,925 $
20 1392 نروژ 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,012 173,366,890 Rls. 6,995 $
21 1392 نروژ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,188 132,466,752 Rls. 5,346 $
22 1392 نروژ 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,552 100,994,460 Rls. 4,074 $
23 1392 نروژ 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,235 91,872,885 Rls. 3,705 $
24 1392 نروژ 33019012 ساير عرقيات سنتي 952 82,600,280 Rls. 3,332 $
25 1392 نروژ 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 920 79,772,280 Rls. 3,220 $
26 1392 نروژ 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 950 74,337,000 Rls. 3,000 $
27 1392 نروژ 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 300 59,488,800 Rls. 2,400 $
28 1392 نروژ 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 560 57,937,320 Rls. 2,340 $
29 1392 نروژ 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 878 39,167,660 Rls. 1,580 $
30 1392 نروژ 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 300 33,466,500 Rls. 1,350 $
31 1392 نروژ 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 551 31,565,782 Rls. 1,273 $
32 1392 نروژ 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 360 26,769,960 Rls. 1,080 $
33 1392 نروژ 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 520 25,982,320 Rls. 1,035 $
34 1392 نروژ 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 630 23,426,550 Rls. 945 $
35 1392 نروژ 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 227 16,881,990 Rls. 681 $
36 1392 نروژ 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 340 16,642,080 Rls. 672 $
37 1392 نروژ 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 44 12,395,000 Rls. 500 $
38 1392 نروژ 20079100 مركبات 186 10,139,110 Rls. 409 $
39 1392 نروژ 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 300 7,858,430 Rls. 317 $
40 1392 نروژ 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 258 7,438,500 Rls. 300 $
41 1392 نروژ 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 48 5,947,680 Rls. 240 $
42 1392 نروژ 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 85 5,575,950 Rls. 225 $
43 1392 نروژ 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 125 4,958,000 Rls. 200 $
44 1392 نروژ 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 20 2,287,212 Rls. 92 $
45 1392 نروژ 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 9 769,885 Rls. 31 $
مجموع کل
29,373,259,819 ريال
مجموع کل
1,183,518 دلار
[1]