آمار کل " صادرات به" کشور "نيجريه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 نيجريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 777,016 77,251,881,360 Rls. 3,108,062 $
2 1392 نيجريه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,109,000 22,648,560,750 Rls. 914,250 $
3 1392 نيجريه 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 24,265 7,827,279,478 Rls. 315,242 $
4 1392 نيجريه 29391110 كدئين فسفات 350 6,181,316,050 Rls. 249,385 $
5 1392 نيجريه 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 78,583 5,896,858,317 Rls. 237,687 $
6 1392 نيجريه 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 200 3,524,156,000 Rls. 142,000 $
7 1392 نيجريه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,700 3,094,844,511 Rls. 124,431 $
8 1392 نيجريه 19053200 ويفل ها و ويفرها 43,461 2,162,578,386 Rls. 86,922 $
9 1392 نيجريه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 25,270 1,879,329,900 Rls. 75,810 $
10 1392 نيجريه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 15,910 1,753,573,400 Rls. 70,760 $
11 1392 نيجريه 25202010 گچ بنايي 2,432,479 1,690,776,522 Rls. 68,109 $
12 1392 نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,352,933,400 Rls. 54,600 $
13 1392 نيجريه 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 7,392 968,516,736 Rls. 39,072 $
14 1392 نيجريه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 400 895,415,620 Rls. 36,135 $
15 1392 نيجريه 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,770 741,000,000 Rls. 30,000 $
16 1392 نيجريه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 178 345,553,359 Rls. 13,918 $
17 1392 نيجريه 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 42,380 301,162,050 Rls. 12,150 $
18 1392 نيجريه 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 2,505 248,285,580 Rls. 10,020 $
19 1392 نيجريه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,000 242,863,600 Rls. 9,800 $
20 1392 نيجريه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,793 207,698,652 Rls. 8,379 $
21 1392 نيجريه 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 1,460 144,709,360 Rls. 5,840 $
22 1392 نيجريه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 21,625 133,901,214 Rls. 5,406 $
23 1392 نيجريه 39241010 ظروف ملامين 1,300 128,824,800 Rls. 5,200 $
24 1392 نيجريه 84729030 ماشين پرفرا ژ 145 118,992,000 Rls. 4,800 $
25 1392 نيجريه 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 25 86,244,101 Rls. 3,461 $
26 1392 نيجريه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 570 70,452,060 Rls. 2,807 $
27 1392 نيجريه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 32,729,400 Rls. 1,320 $
28 1392 نيجريه 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 330 32,708,280 Rls. 1,320 $
مجموع کل
139,963,144,886 ريال
مجموع کل
5,636,885 دلار
[1]