آمار کل " صادرات به" کشور "نيوزيلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 391,000 8,535,206,520 Rls. 342,876 $
2 1392 نيوزيلند 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 5,765 3,991,207,279 Rls. 161,105 $
3 1392 نيوزيلند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 24,809 1,845,031,944 Rls. 74,426 $
4 1392 نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 49,000 1,576,547,700 Rls. 63,700 $
5 1392 نيوزيلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,410 1,516,757,308 Rls. 61,172 $
6 1392 نيوزيلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,018 1,087,685,132 Rls. 44,036 $
7 1392 نيوزيلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,160 383,393,160 Rls. 15,480 $
8 1392 نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,817 348,191,068 Rls. 14,071 $
9 1392 نيوزيلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 6,496 295,479,803 Rls. 11,934 $
10 1392 نيوزيلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,120 280,020,840 Rls. 11,310 $
11 1392 نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,087 263,666,236 Rls. 10,633 $
12 1392 نيوزيلند 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,011 229,858,200 Rls. 9,306 $
13 1392 نيوزيلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,350 175,493,042 Rls. 7,071 $
14 1392 نيوزيلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,750 167,217,588 Rls. 6,750 $
15 1392 نيوزيلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,569 166,887,562 Rls. 6,761 $
16 1392 نيوزيلند 20029010 رب گوجه فرنگي 3,050 146,064,853 Rls. 5,907 $
17 1392 نيوزيلند 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,350 145,514,375 Rls. 5,875 $
18 1392 نيوزيلند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,941 144,481,500 Rls. 5,820 $
19 1392 نيوزيلند 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,175 140,489,648 Rls. 5,688 $
20 1392 نيوزيلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,472 122,213,160 Rls. 4,944 $
21 1392 نيوزيلند 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 2,675 102,369,870 Rls. 4,122 $
22 1392 نيوزيلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,376 95,671,325 Rls. 3,862 $
23 1392 نيوزيلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 955 91,629,320 Rls. 3,698 $
24 1392 نيوزيلند 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 116 82,401,960 Rls. 3,324 $
25 1392 نيوزيلند 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 136 76,060,010 Rls. 3,070 $
26 1392 نيوزيلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,410 68,842,035 Rls. 2,780 $
27 1392 نيوزيلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 779 64,773,886 Rls. 2,609 $
28 1392 نيوزيلند 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 642 63,726,000 Rls. 2,580 $
29 1392 نيوزيلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 54,599,600 Rls. 2,200 $
30 1392 نيوزيلند 20079100 مركبات 1,043 51,478,939 Rls. 2,077 $
31 1392 نيوزيلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 764 46,561,723 Rls. 1,885 $
32 1392 نيوزيلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 930 46,144,135 Rls. 1,865 $
33 1392 نيوزيلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,311 39,933,842 Rls. 1,613 $
34 1392 نيوزيلند 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 43 35,226,675 Rls. 1,419 $
35 1392 نيوزيلند 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 2,020 35,003,472 Rls. 1,414 $
36 1392 نيوزيلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 593 33,326,310 Rls. 1,345 $
37 1392 نيوزيلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 710 31,622,022 Rls. 1,278 $
38 1392 نيوزيلند 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 530 31,159,402 Rls. 1,258 $
39 1392 نيوزيلند 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 330 28,608,195 Rls. 1,155 $
40 1392 نيوزيلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,095 23,087,126 Rls. 930 $
41 1392 نيوزيلند 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 610 20,781,191 Rls. 839 $
42 1392 نيوزيلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 75 18,626,250 Rls. 750 $
43 1392 نيوزيلند 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 12 18,618,750 Rls. 750 $
44 1392 نيوزيلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 810 16,940,443 Rls. 689 $
45 1392 نيوزيلند 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 520 16,842,920 Rls. 680 $
46 1392 نيوزيلند 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 31 15,391,500 Rls. 620 $
47 1392 نيوزيلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 360 14,257,928 Rls. 576 $
48 1392 نيوزيلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 540 11,374,683 Rls. 459 $
49 1392 نيوزيلند 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 180 11,155,500 Rls. 450 $
50 1392 نيوزيلند 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 12 9,309,375 Rls. 375 $
51 1392 نيوزيلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30 7,223,515 Rls. 291 $
52 1392 نيوزيلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 85 6,669,000 Rls. 270 $
53 1392 نيوزيلند 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 170 6,269,685 Rls. 255 $
54 1392 نيوزيلند 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 2,954,175 Rls. 119 $
55 1392 نيوزيلند 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 92 1,240,187 Rls. 50 $
56 1392 نيوزيلند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 18 786,784 Rls. 32 $
مجموع کل
22,842,074,651 ريال
مجموع کل
920,555 دلار
[1]