آمار کل " صادرات به" کشور "هلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 هلند 72027000 فروموليبدن. 1,680,000 721,464,146,746 Rls. 29,057,068 $
2 1392 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 1,532,194 637,167,713,057 Rls. 25,603,919 $
3 1392 هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 2,040,000 177,388,610,000 Rls. 7,124,401 $
4 1392 هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,221,350 97,150,521,725 Rls. 3,911,844 $
5 1392 هلند 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 2,026,630 75,335,679,663 Rls. 3,039,944 $
6 1392 هلند 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 328,600 65,831,170,540 Rls. 2,652,580 $
7 1392 هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 168,135 25,584,766,770 Rls. 1,029,310 $
8 1392 هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 499,856 24,236,938,090 Rls. 968,201 $
9 1392 هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 353,120 22,145,088,045 Rls. 887,033 $
10 1392 هلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 338 22,117,283,902 Rls. 888,747 $
11 1392 هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 194,995 18,574,535,456 Rls. 744,504 $
12 1392 هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 590,412 13,478,126,186 Rls. 542,804 $
13 1392 هلند 28469000 ترکيبات , غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 170 10,155,538,000 Rls. 408,110 $
14 1392 هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 143,075 9,890,902,744 Rls. 399,175 $
15 1392 هلند 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 9,464 9,526,995,242 Rls. 383,804 $
16 1392 هلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,000 8,707,292,000 Rls. 352,000 $
17 1392 هلند 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 64,280 7,895,110,000 Rls. 318,000 $
18 1392 هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 200,700 7,827,981,050 Rls. 315,050 $
19 1392 هلند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 670,150 7,652,144,120 Rls. 308,380 $
20 1392 هلند 08109010 انار تازه 331,745 6,960,545,287 Rls. 275,214 $
21 1392 هلند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 42,815 6,306,125,933 Rls. 254,213 $
22 1392 هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 5,195,260,000 Rls. 210,000 $
23 1392 هلند 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 37,194 5,057,581,524 Rls. 203,394 $
24 1392 هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 73,730 4,398,601,302 Rls. 177,173 $
25 1392 هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 501,771 4,348,535,878 Rls. 174,986 $
26 1392 هلند 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 14,377 3,824,815,607 Rls. 154,257 $
27 1392 هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 103,181 3,698,912,597 Rls. 149,126 $
28 1392 هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 70,888 3,272,045,584 Rls. 131,810 $
29 1392 هلند 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 32,420 2,421,122,280 Rls. 97,260 $
30 1392 هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 46,176 2,278,383,401 Rls. 91,826 $
31 1392 هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 42,463 2,225,050,826 Rls. 89,714 $
32 1392 هلند 08109020 زرشك تازه 15,830 2,221,139,490 Rls. 88,910 $
33 1392 هلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 27,035 2,211,631,950 Rls. 89,254 $
34 1392 هلند 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,354 1,895,913,628 Rls. 76,340 $
35 1392 هلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 41,459 1,806,700,340 Rls. 72,637 $
36 1392 هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,307 1,661,819,361 Rls. 66,888 $
37 1392 هلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 21,067 1,553,922,987 Rls. 63,201 $
38 1392 هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 23,619 1,350,961,755 Rls. 54,323 $
39 1392 هلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 21,550 1,334,699,250 Rls. 53,875 $
40 1392 هلند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 57,478 1,215,612,401 Rls. 48,856 $
41 1392 هلند 08132000 آلو ,خشک کرده 24,738 1,022,631,107 Rls. 41,071 $
42 1392 هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 19,978 876,254,750 Rls. 35,330 $
43 1392 هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 79,069 859,936,083 Rls. 34,754 $
44 1392 هلند 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 97,073 802,915,694 Rls. 32,288 $
45 1392 هلند 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 20,540 763,256,130 Rls. 30,810 $
46 1392 هلند 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 2,000 743,370,000 Rls. 30,000 $
47 1392 هلند 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 40,000 742,950,000 Rls. 30,000 $
48 1392 هلند 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 12,101 740,031,921 Rls. 29,817 $
49 1392 هلند 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 6,841 667,821,422 Rls. 26,913 $
50 1392 هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,761 639,655,664 Rls. 25,823 $
51 1392 هلند 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 8,983 627,142,409 Rls. 25,295 $
52 1392 هلند 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 12,560 622,101,740 Rls. 25,120 $
53 1392 هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 14,226 612,257,510 Rls. 24,707 $
54 1392 هلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,480 584,627,127 Rls. 23,583 $
55 1392 هلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,260 562,310,600 Rls. 22,600 $
56 1392 هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,926 541,339,596 Rls. 21,852 $
57 1392 هلند 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 10,950 489,773,430 Rls. 18,577 $
58 1392 هلند 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 15,300 465,716,700 Rls. 18,666 $
59 1392 هلند 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 4,097 457,167,910 Rls. 18,434 $
60 1392 هلند 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 14,850 448,830,558 Rls. 18,117 $
61 1392 هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 9 448,420,000 Rls. 18,000 $
62 1392 هلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,660 429,327,060 Rls. 17,334 $
63 1392 هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 18,588 391,657,210 Rls. 15,799 $
64 1392 هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,738 384,160,500 Rls. 15,488 $
65 1392 هلند 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 4,740 352,158,300 Rls. 14,220 $
66 1392 هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,823 347,686,530 Rls. 14,035 $
67 1392 هلند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 344,101,143 Rls. 13,803 $
68 1392 هلند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 33,500 335,995,910 Rls. 13,529 $
69 1392 هلند 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8 328,712,937 Rls. 13,269 $
70 1392 هلند 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 135 267,417,234 Rls. 10,788 $
71 1392 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,128 262,403,400 Rls. 10,568 $
72 1392 هلند 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 69,160 256,552,913 Rls. 10,315 $
73 1392 هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,318 249,679,982 Rls. 10,052 $
74 1392 هلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 6,875 249,159,428 Rls. 10,022 $
75 1392 هلند 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 2,480 245,396,390 Rls. 9,907 $
76 1392 هلند 06031100 گل هاي رز(Rosos) 390 242,812,250 Rls. 9,723 $
77 1392 هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,596 241,919,212 Rls. 9,724 $
78 1392 هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,485 237,396,140 Rls. 9,559 $
79 1392 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,700 234,747,450 Rls. 9,450 $
80 1392 هلند 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 600 223,137,000 Rls. 9,000 $
81 1392 هلند 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 818 219,370,871 Rls. 8,831 $
82 1392 هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,980 216,943,566 Rls. 8,750 $
83 1392 هلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,634 215,768,700 Rls. 8,700 $
84 1392 هلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,280 203,926,608 Rls. 8,208 $
85 1392 هلند 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 41,940 203,431,034 Rls. 8,194 $
86 1392 هلند 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 2,542 203,283,650 Rls. 8,170 $
87 1392 هلند 25161290 سنگهاي خارا به شکل بلوک ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت کمترا ز7/5سانتيمتر 107,990 201,913,588 Rls. 8,148 $
88 1392 هلند 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 18,655 194,268,825 Rls. 7,835 $
89 1392 هلند 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 2,990 185,144,285 Rls. 7,445 $
90 1392 هلند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 183 171,688,935 Rls. 6,930 $
91 1392 هلند 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 10,911 144,756,439 Rls. 5,843 $
92 1392 هلند 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 47,484 141,253,420 Rls. 5,698 $
93 1392 هلند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,470 137,465,028 Rls. 5,355 $
94 1392 هلند 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 4,942 132,143,640 Rls. 5,340 $
95 1392 هلند 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,500 111,568,500 Rls. 4,500 $
96 1392 هلند 20079100 مركبات 1,876 102,495,131 Rls. 4,127 $
97 1392 هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,100 99,272,000 Rls. 4,000 $
98 1392 هلند 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,318 98,465,880 Rls. 3,972 $
99 1392 هلند 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 1,650 81,750,900 Rls. 3,300 $
100 1392 هلند 25161210 سنگهاي خارا به شکل بلوک ويالوح مربع يامربع مستطيل دا را ي ضخامت 7/5سانتي متر وبيشتر 81,090 80,677,215 Rls. 3,251 $
101 1392 هلند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,494 64,381,379 Rls. 2,596 $
102 1392 هلند 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 1,390 62,252,262 Rls. 2,502 $
103 1392 هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 805 59,827,990 Rls. 2,410 $
104 1392 هلند 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 672 58,534,224 Rls. 2,352 $
105 1392 هلند 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,008 55,339,100 Rls. 2,218 $
106 1392 هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,199 52,895,222 Rls. 2,126 $
107 1392 هلند 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,100 49,082,220 Rls. 1,980 $
108 1392 هلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100 41,053,650 Rls. 1,650 $
109 1392 هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 392 38,881,696 Rls. 1,568 $
110 1392 هلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,766 37,403,419 Rls. 1,501 $
111 1392 هلند 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 850 34,689,680 Rls. 1,400 $
112 1392 هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,209 32,494,586 Rls. 1,306 $
113 1392 هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,138 31,797,918 Rls. 1,278 $
114 1392 هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 335 29,070,884 Rls. 1,169 $
115 1392 هلند 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 700 27,944,000 Rls. 1,120 $
116 1392 هلند 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 24,790,000 Rls. 1,000 $
117 1392 هلند 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 31 19,312,225 Rls. 775 $
118 1392 هلند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 410 16,678,310 Rls. 670 $
119 1392 هلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 160 15,872,640 Rls. 640 $
120 1392 هلند 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 5,350 15,860,480 Rls. 640 $
121 1392 هلند 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 736 15,575,506 Rls. 626 $
122 1392 هلند 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 700 14,606,508 Rls. 588 $
123 1392 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 310 14,009,725 Rls. 563 $
124 1392 هلند 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 709 11,644,308 Rls. 468 $
125 1392 هلند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 150 11,146,500 Rls. 450 $
126 1392 هلند 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 235 9,810,684 Rls. 396 $
127 1392 هلند 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 168 9,205,970 Rls. 370 $
128 1392 هلند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,700 6,210,250 Rls. 250 $
129 1392 هلند 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 111 6,097,038 Rls. 246 $
130 1392 هلند 07031000 پيازوموسير 75 5,598,225 Rls. 225 $
131 1392 هلند 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 220 5,152,160 Rls. 208 $
132 1392 هلند 33051000 شامپوها 168 5,025,962 Rls. 202 $
133 1392 هلند 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 130 4,263,880 Rls. 172 $
134 1392 هلند 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 32 4,063,396 Rls. 164 $
135 1392 هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 26 3,839,970 Rls. 155 $
136 1392 هلند 39241010 ظروف ملامين 30 3,732,150 Rls. 150 $
137 1392 هلند 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 130 3,509,067 Rls. 141 $
138 1392 هلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 90 2,429,420 Rls. 98 $
139 1392 هلند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 29 2,239,290 Rls. 90 $
140 1392 هلند 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7 2,086,644 Rls. 84 $
141 1392 هلند 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 8 1,784,088 Rls. 72 $
142 1392 هلند 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 12 1,642,938 Rls. 66 $
143 1392 هلند 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 19 1,622,742 Rls. 66 $
144 1392 هلند 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 8 1,593,152 Rls. 64 $
145 1392 هلند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5 1,467,979 Rls. 59 $
146 1392 هلند 11031900 بلغور و زبره ساير غلات , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 180 1,343,898 Rls. 54 $
147 1392 هلند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 50 1,242,050 Rls. 50 $
148 1392 هلند 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 10 1,240,050 Rls. 50 $
149 1392 هلند 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 33 1,164,433 Rls. 47 $
150 1392 هلند 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 40 970,359 Rls. 39 $
151 1392 هلند 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 10 745,950 Rls. 30 $
152 1392 هلند 09041210 فلفل خردشده ياسابيده دربسته بنديهاي آماده شده برا ي خرده فروشي 2 124,205 Rls. 5 $
153 1392 هلند 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 4 124,075 Rls. 5 $
154 1392 هلند 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 65 49,838 Rls. 2 $
مجموع کل
2,050,781,968,567 ريال
مجموع کل
82,500,227 دلار
[1]