آمار کل " صادرات به" کشور "هند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,697,744,534 17,352,812,436,462 Rls. 697,820,641 $
2 1392 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 957,115,515 8,461,007,344,592 Rls. 340,907,187 $
3 1392 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 435,184,320 5,484,643,432,453 Rls. 221,122,675 $
4 1392 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 100,201,686 4,412,571,380,715 Rls. 177,121,085 $
5 1392 هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 154,945,000 2,807,007,743,277 Rls. 111,068,385 $
6 1392 هند 27132000 قيرنفت 144,927,458 1,892,315,444,652 Rls. 75,941,836 $
7 1392 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 58,474,950 1,515,992,240,245 Rls. 61,096,578 $
8 1392 هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 27,000,000 1,366,123,087,335 Rls. 54,893,040 $
9 1392 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 33,572,203 1,124,103,745,298 Rls. 45,434,243 $
10 1392 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 23,873,284 1,028,871,002,977 Rls. 41,706,241 $
11 1392 هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 43,244,452 932,113,865,717 Rls. 37,589,462 $
12 1392 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 38,102,472 906,158,886,698 Rls. 36,402,332 $
13 1392 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,826,925 747,826,933,838 Rls. 30,072,818 $
14 1392 هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 34,229,014 713,409,116,711 Rls. 28,766,485 $
15 1392 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 86,221,010 697,082,746,217 Rls. 28,196,222 $
16 1392 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 12,165,272 640,670,664,283 Rls. 25,790,188 $
17 1392 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,730,392 596,561,324,927 Rls. 24,039,842 $
18 1392 هند 29152100 اسيد استيك 43,320,511 595,558,497,520 Rls. 23,749,199 $
19 1392 هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 33,953,515 589,969,880,877 Rls. 23,727,825 $
20 1392 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 77,375,625 569,089,922,406 Rls. 22,952,464 $
21 1392 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 2,866,295 520,903,685,191 Rls. 20,934,884 $
22 1392 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 14,500,000 472,630,841,265 Rls. 19,020,900 $
23 1392 هند 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 9,993,221 470,683,141,030 Rls. 18,948,774 $
24 1392 هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 129,978,466 405,670,954,368 Rls. 16,209,479 $
25 1392 هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 40,096,726 388,724,512,607 Rls. 15,672,952 $
26 1392 هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 16,904,226 373,164,185,679 Rls. 15,059,199 $
27 1392 هند 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,671,320 351,185,439,055 Rls. 14,094,151 $
28 1392 هند 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 12,016,000 317,200,484,720 Rls. 12,767,288 $
29 1392 هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,653,087 309,059,817,249 Rls. 12,416,202 $
30 1392 هند 27101920 روغن صنعتي 9,806,525 289,088,822,702 Rls. 11,641,383 $
31 1392 هند 27101930 گريس 13,487,194 255,088,868,380 Rls. 10,288,411 $
32 1392 هند 29336100 ملامين 6,993,000 232,409,638,866 Rls. 9,371,102 $
33 1392 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,101,682 203,130,158,867 Rls. 8,201,485 $
34 1392 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 5,000,000 166,548,986,650 Rls. 6,716,990 $
35 1392 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,675,200 153,900,456,900 Rls. 6,097,153 $
36 1392 هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 361,076 153,415,701,151 Rls. 6,169,596 $
37 1392 هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,580 138,673,841,280 Rls. 5,581,616 $
38 1392 هند 29023000 تولوئن 3,998,548 120,597,843,328 Rls. 4,912,736 $
39 1392 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,330,500 112,881,418,298 Rls. 4,556,889 $
40 1392 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 333,188,186 109,284,974,287 Rls. 4,410,259 $
41 1392 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,092,081 100,399,855,928 Rls. 4,045,404 $
42 1392 هند 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 2,700,000 94,787,269,748 Rls. 3,821,467 $
43 1392 هند 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 10,797,500 91,388,308,590 Rls. 3,679,741 $
44 1392 هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 363,641 82,722,648,579 Rls. 3,318,908 $
45 1392 هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 4,700 75,276,087,000 Rls. 3,036,000 $
46 1392 هند 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 16,794,816 68,814,018,086 Rls. 2,760,863 $
47 1392 هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 89,811 65,855,870,075 Rls. 2,641,756 $
48 1392 هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 8,178,025 63,700,717,680 Rls. 2,569,058 $
49 1392 هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 957,234 62,629,506,774 Rls. 2,525,700 $
50 1392 هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 878,211 61,255,323,669 Rls. 2,470,888 $
51 1392 هند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1,521 58,571,523,178 Rls. 2,366,171 $
52 1392 هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,709,753 58,142,196,688 Rls. 2,344,191 $
53 1392 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,751,713 57,725,568,550 Rls. 2,318,482 $
54 1392 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,037,849 54,975,696,467 Rls. 2,211,215 $
55 1392 هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 1,793,500 53,979,313,900 Rls. 2,169,701 $
56 1392 هند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 5,909,692 51,341,513,405 Rls. 2,065,036 $
57 1392 هند 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 800,000 48,201,206,338 Rls. 1,945,317 $
58 1392 هند 27074000 نفتالن 1,901,427 42,450,107,605 Rls. 1,710,431 $
59 1392 هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 6,703,860 41,618,422,349 Rls. 1,674,117 $
60 1392 هند 25202010 گچ بنايي 52,730,437 38,460,521,319 Rls. 1,546,582 $
61 1392 هند 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 200,240 36,193,158,586 Rls. 1,457,906 $
62 1392 هند 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 4,444,542 34,453,486,934 Rls. 1,380,452 $
63 1392 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 504,000 34,364,913,408 Rls. 1,380,960 $
64 1392 هند 08081000 سيب , تازه 1,741,340 32,981,636,771 Rls. 1,336,958 $
65 1392 هند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 69,608 28,504,138,212 Rls. 1,148,532 $
66 1392 هند 27101910 روغن موتور 910,561 27,075,344,267 Rls. 1,092,673 $
67 1392 هند 29221310 تري اتانول آمين 703,780 24,491,490,716 Rls. 984,124 $
68 1392 هند 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 845,881 22,409,217,776 Rls. 906,986 $
69 1392 هند 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 968,544 20,212,525,186 Rls. 815,354 $
70 1392 هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 88,303 18,861,209,520 Rls. 759,180 $
71 1392 هند 08105000 کيوي, تازه 1,370,971 18,411,808,362 Rls. 732,821 $
72 1392 هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 104,524 18,154,766,153 Rls. 731,598 $
73 1392 هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 456,000 16,967,100,000 Rls. 684,088 $
74 1392 هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 520,862 16,479,743,534 Rls. 664,854 $
75 1392 هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 82,150 16,160,894,484 Rls. 652,063 $
76 1392 هند 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 732,702 16,006,139,003 Rls. 645,377 $
77 1392 هند 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 373,088 15,607,403,183 Rls. 629,789 $
78 1392 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 582,635 15,196,453,316 Rls. 613,674 $
79 1392 هند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 448,933 15,178,983,204 Rls. 611,683 $
80 1392 هند 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 7,842 15,054,415,709 Rls. 606,920 $
81 1392 هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 115,150 13,995,240,912 Rls. 562,998 $
82 1392 هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 543,970 13,500,805,870 Rls. 543,970 $
83 1392 هند 08109030 عناب تازه 64,393 12,799,624,384 Rls. 515,144 $
84 1392 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 170,152 12,473,706,494 Rls. 497,487 $
85 1392 هند 28365000 کربنات کلسيم 1,158,625 12,394,187,703 Rls. 500,275 $
86 1392 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 665,269 12,384,794,756 Rls. 498,276 $
87 1392 هند 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 124,882 11,149,430,240 Rls. 449,574 $
88 1392 هند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 247,242 11,100,126,995 Rls. 447,684 $
89 1392 هند 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 273,600 10,857,895,680 Rls. 437,597 $
90 1392 هند 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 6,250,000 10,845,625,000 Rls. 437,500 $
91 1392 هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,005,791 9,968,998,076 Rls. 402,316 $
92 1392 هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 199,410 9,893,060,340 Rls. 390,459 $
93 1392 هند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 98,940 9,814,848,000 Rls. 395,760 $
94 1392 هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 87,500 9,779,287,500 Rls. 393,750 $
95 1392 هند 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 35,310 9,075,245,635 Rls. 363,737 $
96 1392 هند 29126000 پارا فرمالدئيد 560,000 9,025,211,000 Rls. 362,590 $
97 1392 هند 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 40,243 8,974,631,673 Rls. 362,187 $
98 1392 هند 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 540,000 8,716,821,750 Rls. 350,967 $
99 1392 هند 08025030 مغز پسته 20,000 8,244,390,000 Rls. 328,436 $
100 1392 هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,881 8,091,343,890 Rls. 325,407 $
101 1392 هند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,503,970 8,073,712,631 Rls. 324,620 $
102 1392 هند 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 308,780 8,037,364,220 Rls. 324,218 $
103 1392 هند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 579,184 7,959,757,576 Rls. 314,037 $
104 1392 هند 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 40,000 7,645,236,000 Rls. 308,412 $
105 1392 هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 340,078 7,222,852,853 Rls. 286,566 $
106 1392 هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 171,000 7,186,186,761 Rls. 288,003 $
107 1392 هند 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 57,900 7,173,520,500 Rls. 289,500 $
108 1392 هند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 238,000 7,154,371,840 Rls. 287,980 $
109 1392 هند 29153300 استات بوتيل نرمال 158,400 7,148,677,536 Rls. 288,288 $
110 1392 هند 28012000 يد 3,600 7,015,935,000 Rls. 283,000 $
111 1392 هند 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 89,125 6,151,416,036 Rls. 248,595 $
112 1392 هند 29173500 انيدريد فتاليك 190,000 6,121,993,800 Rls. 247,000 $
113 1392 هند 29173700 ترفتالات دي متيل 240,000 5,779,492,800 Rls. 232,855 $
114 1392 هند 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 639,920 5,579,372,680 Rls. 223,972 $
115 1392 هند 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 110,000 5,481,476,000 Rls. 220,000 $
116 1392 هند 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 1,681,616 5,295,605,876 Rls. 213,129 $
117 1392 هند 29031900 مشتقات کلردار اشباع شده هيدروکربورهاي غيرحلقوي غير از کلرومتان ، کلرواتان ، دي کلرومتان، کلروفرم ، تتراکلروکربن ، دي کلرايد اتيلن 727,780 5,054,505,386 Rls. 203,779 $
118 1392 هند 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 652,914 5,045,986,490 Rls. 203,674 $
119 1392 هند 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 473,704 5,002,015,407 Rls. 201,761 $
120 1392 هند 08132000 آلو ,خشک کرده 70,200 3,551,412,744 Rls. 143,208 $
121 1392 هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 21,617 3,483,568,879 Rls. 140,275 $
122 1392 هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 50,400 3,422,156,976 Rls. 138,096 $
123 1392 هند 79039000 پودروفلس ا زروي. 224,158 3,172,845,434 Rls. 127,870 $
124 1392 هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 414,184 3,172,397,234 Rls. 125,756 $
125 1392 هند 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 7,000 3,129,966,000 Rls. 126,000 $
126 1392 هند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 63,446 2,929,464,541 Rls. 117,973 $
127 1392 هند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 59,000 2,924,734,000 Rls. 118,000 $
128 1392 هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 28,377 2,814,472,090 Rls. 113,510 $
129 1392 هند 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 69,657 2,723,975,993 Rls. 109,361 $
130 1392 هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 200 2,669,538,960 Rls. 95,748 $
131 1392 هند 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 24,350 2,589,779,625 Rls. 104,375 $
132 1392 هند 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 53,220 2,415,777,480 Rls. 97,320 $
133 1392 هند 29221110 منواتانول آمين 128,000 2,377,632,000 Rls. 96,000 $
134 1392 هند 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 47,600 2,122,893,648 Rls. 85,680 $
135 1392 هند 07031000 پيازوموسير 255,528 2,121,779,536 Rls. 85,558 $
136 1392 هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم کلوخه هاي معدني آهن, به شکل توده ، گلوله وحبه واشكال همانند 290,880 1,910,435,021 Rls. 77,083 $
137 1392 هند 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 52,265 1,851,692,723 Rls. 74,641 $
138 1392 هند 25070010 کائولن 1,719,640 1,793,633,084 Rls. 72,266 $
139 1392 هند 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 1,582,431 1,668,962,269 Rls. 67,348 $
140 1392 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 73,194 1,498,453,775 Rls. 60,385 $
141 1392 هند 13012000 صمغ عربي طبيعي 2,000 1,492,260,000 Rls. 60,000 $
142 1392 هند 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 70,000 1,392,440,000 Rls. 56,000 $
143 1392 هند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 68,090 1,386,446,712 Rls. 55,937 $
144 1392 هند 72189100 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, بامقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 123,967 1,258,759,573 Rls. 50,579 $
145 1392 هند 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 25,080 1,219,264,404 Rls. 49,242 $
146 1392 هند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 51,897 1,152,260,326 Rls. 46,466 $
147 1392 هند 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 16,000 1,150,256,000 Rls. 46,400 $
148 1392 هند 51051000 پشم حلاجي شده. 14,150 1,138,585,410 Rls. 46,015 $
149 1392 هند 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 57,075 1,105,053,682 Rls. 44,528 $
150 1392 هند 90189010 دستگاه ا لکتروکوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 160 1,019,306,400 Rls. 40,607 $
151 1392 هند 70042090 سايرشيشه کشيده وبادشده بصورت ورق که خميرآن درتوده رنگ شده. کدرشده ياروكشدارشده غيرمذکوردرجاي ديگر 198,800 984,815,440 Rls. 39,760 $
152 1392 هند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 19,486 958,204,564 Rls. 38,972 $
153 1392 هند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,240 905,980,800 Rls. 36,614 $
154 1392 هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 353,213 872,044,800 Rls. 35,200 $
155 1392 هند 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 115,000 804,261,192 Rls. 32,471 $
156 1392 هند 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 10,200 792,910,000 Rls. 32,000 $
157 1392 هند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,960 777,484,759 Rls. 31,332 $
158 1392 هند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,000 735,151,300 Rls. 29,900 $
159 1392 هند 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 275 733,480,300 Rls. 29,750 $
160 1392 هند 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 11,294 699,816,325 Rls. 28,235 $
161 1392 هند 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 89,570 692,427,770 Rls. 27,946 $
162 1392 هند 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 114,337 680,262,390 Rls. 27,441 $
163 1392 هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 26,916 673,451,292 Rls. 27,132 $
164 1392 هند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,750 666,597,993 Rls. 26,813 $
165 1392 هند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,600 661,893,000 Rls. 26,700 $
166 1392 هند 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 20,000 610,941,000 Rls. 24,690 $
167 1392 هند 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 20,416 609,853,607 Rls. 24,499 $
168 1392 هند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,600 564,208,800 Rls. 22,800 $
169 1392 هند 72029920 فروفسفوردا را ي بيش ا ز 15% وزني فسفر 68,865 549,705,607 Rls. 22,174 $
170 1392 هند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 544,830,000 Rls. 22,000 $
171 1392 هند 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 47,355 531,811,900 Rls. 21,470 $
172 1392 هند 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 63,910 524,546,835 Rls. 21,091 $
173 1392 هند 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 102,210 506,409,666 Rls. 20,442 $
174 1392 هند 73062190 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 6,430 453,983,550 Rls. 18,325 $
175 1392 هند 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 27,170 451,280,207 Rls. 18,139 $
176 1392 هند 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 9,130 451,022,000 Rls. 18,260 $
177 1392 هند 26209970 خاکسترورسوبات حاوي عمدتا کبالت 17,500 434,717,500 Rls. 17,500 $
178 1392 هند 25221000 آهک زنده 143,650 425,048,492 Rls. 17,237 $
179 1392 هند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 11,000 410,272,500 Rls. 16,500 $
180 1392 هند 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 1,000 403,466,226 Rls. 16,257 $
181 1392 هند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 371,475,000 Rls. 15,000 $
182 1392 هند 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 19,829 368,414,154 Rls. 14,871 $
183 1392 هند 28369200 کربنات ا سترونسيوم 24,000 356,976,000 Rls. 14,400 $
184 1392 هند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 8,699 353,271,283 Rls. 14,264 $
185 1392 هند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,000 320,929,680 Rls. 12,959 $
186 1392 هند 25112000 کربنات باريم طبيعي (ويتريت ) 118,487 305,996,159 Rls. 12,219 $
187 1392 هند 29151100 اسيد فرميك 22,050 300,119,488 Rls. 12,128 $
188 1392 هند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,850 295,299,060 Rls. 11,764 $
189 1392 هند 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 338,000 294,223,930 Rls. 11,830 $
190 1392 هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 12,800 269,868,200 Rls. 10,880 $
191 1392 هند 62034300 شلوار ، شلوار سرهم داراي بند وپيش بند نيم شلوار وشلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرانه ، از الياف سنتيك 700 260,589,000 Rls. 10,500 $
192 1392 هند 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 14,400 257,966,208 Rls. 9,252 $
193 1392 هند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,049 250,837,817 Rls. 10,123 $
194 1392 هند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,670 238,377,600 Rls. 9,612 $
195 1392 هند 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 272,992 236,843,660 Rls. 9,554 $
196 1392 هند 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 38,070 235,825,195 Rls. 9,517 $
197 1392 هند 25293010 نفلين سي ا نيت 110,962 220,060,830 Rls. 8,877 $
198 1392 هند 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 430,931 213,011,497 Rls. 8,617 $
199 1392 هند 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 32,000 191,616,000 Rls. 7,680 $
200 1392 هند 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 3,500 187,005,596 Rls. 7,516 $
مجموع کل
60,121,708,519,306 ريال
مجموع کل
2,417,748,167 دلار