آمار کل " صادرات به" کشور "هنگ کنگ" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 هنگ کنگ 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 22,234,676 4,406,241,242,044 Rls. 175,626,778 $
2 1392 هنگ کنگ 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 10,953,650 1,964,221,791,780 Rls. 78,521,076 $
3 1392 هنگ کنگ 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 867,850 170,455,631,240 Rls. 6,879,501 $
4 1392 هنگ کنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 4,164 156,768,610,671 Rls. 6,311,067 $
5 1392 هنگ کنگ 02071490 ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن 6,387,225 92,128,373,260 Rls. 3,708,481 $
6 1392 هنگ کنگ 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 40,226,803 89,926,667,277 Rls. 3,620,091 $
7 1392 هنگ کنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,909 72,935,827,560 Rls. 2,930,589 $
8 1392 هنگ کنگ 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 101,052 22,996,146,550 Rls. 911,242 $
9 1392 هنگ کنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 749,302 20,507,817,203 Rls. 828,228 $
10 1392 هنگ کنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 208,539 18,749,210,447 Rls. 744,825 $
11 1392 هنگ کنگ 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 20,324 16,761,133,354 Rls. 676,490 $
12 1392 هنگ کنگ 27132000 قيرنفت 771,540 10,133,155,013 Rls. 408,916 $
13 1392 هنگ کنگ 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 68,300 7,525,020,024 Rls. 302,328 $
14 1392 هنگ کنگ 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 13,160 5,869,081,080 Rls. 236,880 $
15 1392 هنگ کنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 7,750 5,386,871,000 Rls. 214,219 $
16 1392 هنگ کنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 118,160 5,203,541,200 Rls. 209,880 $
17 1392 هنگ کنگ 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 109 4,930,582,912 Rls. 198,907 $
18 1392 هنگ کنگ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,700 4,142,979,170 Rls. 167,123 $
19 1392 هنگ کنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 92,792 4,034,090,420 Rls. 162,742 $
20 1392 هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 138,374 3,772,378,407 Rls. 152,211 $
21 1392 هنگ کنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 81,000 3,299,254,100 Rls. 132,700 $
22 1392 هنگ کنگ 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 187 2,973,643,994 Rls. 119,691 $
23 1392 هنگ کنگ 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 27,000 1,678,215,300 Rls. 67,700 $
24 1392 هنگ کنگ 02102000 گوشت حيوا نات ا ز نوع گاو ,نمک زده ... در آب نمک ,خشک کرده يا دودي 27,000 1,676,767,500 Rls. 67,500 $
25 1392 هنگ کنگ 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 395,767 1,316,536,930 Rls. 53,077 $
26 1392 هنگ کنگ 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 28,459 1,249,727,082 Rls. 50,433 $
27 1392 هنگ کنگ 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,000 1,119,645,000 Rls. 40,158 $
28 1392 هنگ کنگ 20029010 رب گوجه فرنگي 18,552 804,020,490 Rls. 32,466 $
29 1392 هنگ کنگ 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,760 785,315,520 Rls. 31,680 $
30 1392 هنگ کنگ 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 19,430 676,812,962 Rls. 27,202 $
31 1392 هنگ کنگ 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 260 646,771,200 Rls. 25,957 $
32 1392 هنگ کنگ 85489000 ا جزاء وقطعات برقي ماشين آلات يا دستگاهها، که در جاي ديگر مذکور نباشد 20,170 543,159,947 Rls. 22,187 $
33 1392 هنگ کنگ 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,289 410,993,410 Rls. 16,579 $
34 1392 هنگ کنگ 29391110 كدئين فسفات 20 397,088,000 Rls. 16,000 $
35 1392 هنگ کنگ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,326 202,746,428 Rls. 8,179 $
36 1392 هنگ کنگ 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 11,000 179,655,960 Rls. 7,260 $
37 1392 هنگ کنگ 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,200 178,956,025 Rls. 7,225 $
38 1392 هنگ کنگ 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,950 167,511,668 Rls. 6,758 $
39 1392 هنگ کنگ 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,308 153,779,057 Rls. 6,204 $
40 1392 هنگ کنگ 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,050 130,205,250 Rls. 5,250 $
41 1392 هنگ کنگ 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 1,658 119,070,120 Rls. 4,808 $
42 1392 هنگ کنگ 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,173 95,615,030 Rls. 3,857 $
43 1392 هنگ کنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,004 87,201,555 Rls. 3,507 $
44 1392 هنگ کنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 300 51,090,060 Rls. 2,060 $
45 1392 هنگ کنگ 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 41,098,200 Rls. 1,650 $
46 1392 هنگ کنگ 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 807 40,011,060 Rls. 1,614 $
47 1392 هنگ کنگ 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 17,469,195 Rls. 705 $
48 1392 هنگ کنگ 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 40 7,574,028 Rls. 308 $
49 1392 هنگ کنگ 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 115 5,701,700 Rls. 230 $
50 1392 هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 150 2,478,700 Rls. 100 $
51 1392 هنگ کنگ 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 29 1,514,555 Rls. 61 $
52 1392 هنگ کنگ 25081000 بنتونيت 50 111,506 Rls. 5 $
مجموع کل
7,101,749,892,144 ريال
مجموع کل
283,574,683 دلار
[1]