آمار کل " صادرات به" کشور "ويتنام" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ويتنام 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,773,980 1,131,551,050,550 Rls. 45,292,178 $
2 1392 ويتنام 27132000 قيرنفت 67,243,588 884,438,313,402 Rls. 35,578,726 $
3 1392 ويتنام 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 3,201,950 574,601,591,480 Rls. 23,026,327 $
4 1392 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 4,849,228 536,536,647,039 Rls. 21,470,814 $
5 1392 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 11,394,804 520,707,425,192 Rls. 20,963,035 $
6 1392 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 11,162,250 383,419,320,069 Rls. 15,318,810 $
7 1392 ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,231,323 296,209,887,584 Rls. 11,803,029 $
8 1392 ويتنام 02071490 ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن 20,645,032 240,164,719,111 Rls. 9,676,302 $
9 1392 ويتنام 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,556,386 132,904,797,375 Rls. 5,355,825 $
10 1392 ويتنام 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 292,910 130,736,410,560 Rls. 5,271,609 $
11 1392 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 1,130,913 124,116,449,408 Rls. 4,981,653 $
12 1392 ويتنام 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,486,250 85,777,038,997 Rls. 3,450,646 $
13 1392 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 638,056 62,424,393,871 Rls. 2,512,752 $
14 1392 ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,485,000 55,055,286,592 Rls. 2,214,491 $
15 1392 ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,534,813 50,589,116,446 Rls. 2,041,453 $
16 1392 ويتنام 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,188,000 42,728,578,845 Rls. 1,725,083 $
17 1392 ويتنام 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 258,085 28,134,052,900 Rls. 1,132,376 $
18 1392 ويتنام 27101920 روغن صنعتي 1,143,030 26,041,108,315 Rls. 1,049,742 $
19 1392 ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 352,800 24,045,551,712 Rls. 966,672 $
20 1392 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 568,690 23,453,518,802 Rls. 945,240 $
21 1392 ويتنام 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 504,000 16,662,183,552 Rls. 671,862 $
22 1392 ويتنام 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 296,500 10,916,083,758 Rls. 438,972 $
23 1392 ويتنام 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 465,866 9,270,324,290 Rls. 374,090 $
24 1392 ويتنام 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 198,000 9,220,412,400 Rls. 371,800 $
25 1392 ويتنام 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 210,160 7,207,521,565 Rls. 290,565 $
26 1392 ويتنام 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,066 5,768,800,000 Rls. 232,939 $
27 1392 ويتنام 03079900 آبزيان بي مهره, آرد,زبره وحبه, خورا کي غيرا ززنده, تازه ياسردکرده غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 52,000 4,392,621,644 Rls. 176,276 $
28 1392 ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 125,514 3,264,198,570 Rls. 131,730 $
29 1392 ويتنام 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 532,510 2,791,119,534 Rls. 112,686 $
30 1392 ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 76,000 2,502,577,000 Rls. 101,000 $
31 1392 ويتنام 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 47,920 2,219,908,530 Rls. 89,610 $
32 1392 ويتنام 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 77,458 2,113,059,200 Rls. 85,204 $
33 1392 ويتنام 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,150 1,986,321,055 Rls. 80,155 $
34 1392 ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 120,000 1,937,305,500 Rls. 78,000 $
35 1392 ويتنام 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 26,000 1,613,170,000 Rls. 65,000 $
36 1392 ويتنام 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 218,164 1,357,613,298 Rls. 54,540 $
37 1392 ويتنام 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 18,150 584,660,505 Rls. 23,595 $
38 1392 ويتنام 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 88,000 545,380,000 Rls. 22,000 $
39 1392 ويتنام 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 18,430 482,906,966 Rls. 19,498 $
40 1392 ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 420,535,500 Rls. 16,940 $
41 1392 ويتنام 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,388 392,412,525 Rls. 15,825 $
42 1392 ويتنام 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 322,049,000 Rls. 13,000 $
43 1392 ويتنام 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1,087 319,712,460 Rls. 12,860 $
44 1392 ويتنام 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 2,000 190,883,000 Rls. 7,700 $
45 1392 ويتنام 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 89,370,000 Rls. 3,600 $
46 1392 ويتنام 68062010 رسهاي منبسط شده 20,250 65,511,673 Rls. 2,350 $
47 1392 ويتنام 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 630 24,274,600 Rls. 980 $
48 1392 ويتنام 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 18 14,970,000 Rls. 600 $
مجموع کل
5,440,311,144,375 ريال
مجموع کل
218,270,141 دلار
[1]