آمار کل " صادرات به" کشور "يمن" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,900,498 167,049,498,921 Rls. 6,707,153 $
2 1392 يمن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 48,760 65,370,675,188 Rls. 2,628,510 $
3 1392 يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 838,948 46,238,002,141 Rls. 1,862,187 $
4 1392 يمن 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 596,161 31,112,002,533 Rls. 1,252,987 $
5 1392 يمن 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 39,058 23,229,847,804 Rls. 937,531 $
6 1392 يمن 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 26,500,000 23,058,577,500 Rls. 927,500 $
7 1392 يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 125,712 18,777,401,568 Rls. 754,272 $
8 1392 يمن 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 123,072 18,284,922,720 Rls. 738,432 $
9 1392 يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 214,472 14,691,337,496 Rls. 592,804 $
10 1392 يمن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 113,465 11,247,233,620 Rls. 453,860 $
11 1392 يمن 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 92,853 9,206,956,943 Rls. 371,475 $
12 1392 يمن 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 161,215 7,193,735,730 Rls. 290,187 $
13 1392 يمن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 67,061 6,656,063,060 Rls. 268,244 $
14 1392 يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 74,479 5,849,614,399 Rls. 235,040 $
15 1392 يمن 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 2,045 4,742,423,611 Rls. 190,773 $
16 1392 يمن 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 63,449 3,631,920,799 Rls. 145,931 $
17 1392 يمن 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 47,060 3,513,790,980 Rls. 141,180 $
18 1392 يمن 19053200 ويفل ها و ويفرها 73,943 3,433,332,756 Rls. 138,250 $
19 1392 يمن 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 58,350 3,382,958,700 Rls. 135,900 $
20 1392 يمن 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 35,990 2,326,664,990 Rls. 93,574 $
21 1392 يمن 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 19,104 1,568,436,420 Rls. 63,132 $
22 1392 يمن 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 20,270 1,404,225,930 Rls. 56,670 $
23 1392 يمن 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 11,263 1,341,853,359 Rls. 54,131 $
24 1392 يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,321,942,860 Rls. 53,340 $
25 1392 يمن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 16,980 1,249,155,600 Rls. 50,820 $
26 1392 يمن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 12,117 1,203,345,584 Rls. 48,563 $
27 1392 يمن 04090000 عسل طبيعي 10,528 1,043,240,576 Rls. 42,112 $
28 1392 يمن 40119290 ساير لاستيک هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 10,440 1,037,109,600 Rls. 41,760 $
29 1392 يمن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 40,969 918,146,885 Rls. 37,070 $
30 1392 يمن 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 12,196 835,741,097 Rls. 33,541 $
31 1392 يمن 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 7,822 774,961,000 Rls. 31,280 $
32 1392 يمن 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 30,868 764,134,170 Rls. 30,855 $
33 1392 يمن 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 7,090 530,027,130 Rls. 21,270 $
34 1392 يمن 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 5,300 525,187,600 Rls. 21,200 $
35 1392 يمن 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 6,144 457,390,080 Rls. 18,432 $
36 1392 يمن 28332960 سولفات کروم 21,000 442,555,050 Rls. 17,850 $
37 1392 يمن 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 14,570 356,060,123 Rls. 14,359 $
38 1392 يمن 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,258 353,012,508 Rls. 14,254 $
39 1392 يمن 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,072 304,876,752 Rls. 12,282 $
40 1392 يمن 84729030 ماشين پرفرا ژ 230 186,162,000 Rls. 7,500 $
41 1392 يمن 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,060 91,434,510 Rls. 3,690 $
مجموع کل
485,705,960,293 ريال
مجموع کل
19,539,902 دلار
[1]