آمار کل " صادرات به" کشور "يونان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 يونان 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 208,000 37,142,179,200 Rls. 1,497,600 $
2 1392 يونان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 711,300 28,686,124,850 Rls. 1,155,640 $
3 1392 يونان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 18,620 12,661,303,303 Rls. 507,412 $
4 1392 يونان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 64,500 11,554,988,400 Rls. 463,632 $
5 1392 يونان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 14,900 8,347,596,350 Rls. 334,573 $
6 1392 يونان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 100,929 7,514,991,621 Rls. 295,911 $
7 1392 يونان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 1,954,094 7,462,230,645 Rls. 299,582 $
8 1392 يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 881,092 5,848,801,397 Rls. 235,564 $
9 1392 يونان 03061700 ساير انواع ميگو. 53,128 5,547,916,704 Rls. 223,474 $
10 1392 يونان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 110,000 3,271,831,200 Rls. 132,000 $
11 1392 يونان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 145,550 1,802,949,925 Rls. 72,756 $
12 1392 يونان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 182,486 1,769,847,288 Rls. 71,430 $
13 1392 يونان 27101920 روغن صنعتي 44,050 1,746,071,520 Rls. 70,480 $
14 1392 يونان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 41,432 1,467,789,712 Rls. 59,060 $
15 1392 يونان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 10,000 1,362,570,000 Rls. 55,000 $
16 1392 يونان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 44,000 1,309,281,600 Rls. 52,800 $
17 1392 يونان 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 1,700 1,109,751,050 Rls. 44,479 $
18 1392 يونان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,980 991,607,400 Rls. 39,960 $
19 1392 يونان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,500 763,860,750 Rls. 30,750 $
20 1392 يونان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 19,440 722,847,240 Rls. 29,160 $
21 1392 يونان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 62,764 670,926,069 Rls. 27,157 $
22 1392 يونان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,630 629,549,690 Rls. 25,410 $
23 1392 يونان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 2,550 442,465,800 Rls. 17,850 $
24 1392 يونان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 435,890,000 Rls. 17,500 $
25 1392 يونان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 21,950 391,465,080 Rls. 15,804 $
26 1392 يونان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 7 276,372,468 Rls. 11,124 $
27 1392 يونان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 424 257,609,896 Rls. 10,290 $
28 1392 يونان 08081000 سيب , تازه 12,500 244,810,000 Rls. 10,000 $
29 1392 يونان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,845 216,246,333 Rls. 8,727 $
30 1392 يونان 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 19,939 212,574,250 Rls. 8,575 $
31 1392 يونان 25221000 آهک زنده 63,943 190,252,035 Rls. 7,673 $
32 1392 يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 1,422 63,631,520 Rls. 2,366 $
33 1392 يونان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 420 52,395,000 Rls. 2,100 $
34 1392 يونان 08105000 کيوي, تازه 2,440 47,786,912 Rls. 1,952 $
35 1392 يونان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 20,100 41,404,310 Rls. 1,670 $
36 1392 يونان 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 40,888,650 Rls. 1,650 $
37 1392 يونان 08061000 ا نگور تازه 1,012 34,665,096 Rls. 1,416 $
38 1392 يونان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,128 26,047,784 Rls. 1,064 $
39 1392 يونان 07032000 سير 950 20,931,255 Rls. 855 $
40 1392 يونان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 774 20,245,344 Rls. 816 $
41 1392 يونان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 557 9,547,590 Rls. 390 $
42 1392 يونان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 20,100 9,006,922 Rls. 362 $
43 1392 يونان 08071100 هندوا نه , تازه 817 5,018,605 Rls. 205 $
44 1392 يونان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 210 624,510 Rls. 25 $
مجموع کل
145,424,895,274 ريال
مجموع کل
5,846,245 دلار
[1]