آمار کل " صادرات به" کشور "يوگسلاوي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 287,000 11,048,727,150 Rls. 434,924 $
2 1392 يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 65,200 1,775,742,760 Rls. 71,680 $
3 1392 يوگسلاوي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 165,160 1,485,497,284 Rls. 59,905 $
4 1392 يوگسلاوي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 724 619,225,312 Rls. 24,932 $
5 1392 يوگسلاوي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 593,856,000 Rls. 23,980 $
6 1392 يوگسلاوي 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 43,800 398,544,322 Rls. 16,036 $
7 1392 يوگسلاوي 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 20,060 357,753,110 Rls. 14,443 $
8 1392 يوگسلاوي 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 21,260 272,767,232 Rls. 11,008 $
9 1392 يوگسلاوي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,200 136,790,500 Rls. 5,500 $
10 1392 يوگسلاوي 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9 15,722,627 Rls. 631 $
مجموع کل
16,704,626,297 ريال
مجموع کل
663,038 دلار
[1]