آمار کل " صادرات به" کشور "پاکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 پاکستان 27132000 قيرنفت 102,385,619 1,339,547,666,326 Rls. 53,997,872 $
2 1392 پاکستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 8,823,173 1,053,691,204,725 Rls. 42,418,847 $
3 1392 پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,294,366 840,891,786,950 Rls. 33,734,357 $
4 1392 پاکستان 27101930 گريس 34,967,409 654,820,260,171 Rls. 26,406,739 $
5 1392 پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,789,099 501,175,509,555 Rls. 20,223,818 $
6 1392 پاکستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 2,391,996 490,336,644,980 Rls. 19,539,963 $
7 1392 پاکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,098,636 379,750,388,004 Rls. 15,304,979 $
8 1392 پاکستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 408,077 349,042,845,474 Rls. 14,046,336 $
9 1392 پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 13,871,268 337,646,806,823 Rls. 13,567,301 $
10 1392 پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,355,234 316,004,683,533 Rls. 12,719,517 $
11 1392 پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 9,356,225 300,929,235,700 Rls. 12,040,975 $
12 1392 پاکستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 46,671,449 278,726,129,883 Rls. 11,199,751 $
13 1392 پاکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,840,628 270,714,929,178 Rls. 10,921,379 $
14 1392 پاکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 12,589,232 266,379,745,042 Rls. 10,691,999 $
15 1392 پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,628,270 257,039,689,104 Rls. 10,361,218 $
16 1392 پاکستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 149,407,624 249,574,631,865 Rls. 10,075,635 $
17 1392 پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 5,637,352 244,612,068,522 Rls. 9,840,681 $
18 1392 پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 8,907,083 234,344,526,419 Rls. 9,414,195 $
19 1392 پاکستان 29173500 انيدريد فتاليك 6,058,020 226,288,910,992 Rls. 9,104,070 $
20 1392 پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 2,268,851 223,653,472,046 Rls. 8,967,401 $
21 1392 پاکستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 11,986,832 217,003,236,139 Rls. 8,754,223 $
22 1392 پاکستان 27101910 روغن موتور 7,258,854 212,036,229,674 Rls. 8,526,633 $
23 1392 پاکستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 5,588,000 202,698,580,583 Rls. 8,156,461 $
24 1392 پاکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 5,924,780 192,358,982,411 Rls. 7,775,911 $
25 1392 پاکستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,257,610 191,797,517,362 Rls. 7,626,429 $
26 1392 پاکستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 12,582,750 188,363,205,449 Rls. 7,602,148 $
27 1392 پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 10,680,941 184,436,504,139 Rls. 7,418,485 $
28 1392 پاکستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,387,735 177,636,343,620 Rls. 7,162,846 $
29 1392 پاکستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,596,533 177,387,203,136 Rls. 7,152,573 $
30 1392 پاکستان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 311,740 173,369,000,000 Rls. 7,000,000 $
31 1392 پاکستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,635,610 170,298,692,471 Rls. 6,856,751 $
32 1392 پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 4,872,275 164,243,334,293 Rls. 6,622,936 $
33 1392 پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 610,294 150,438,177,982 Rls. 6,053,300 $
34 1392 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,772,966 143,051,713,767 Rls. 5,775,733 $
35 1392 پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 25,257,442 139,988,388,860 Rls. 5,616,977 $
36 1392 پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,762,899 131,168,301,495 Rls. 5,289,066 $
37 1392 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,205,988 128,383,030,189 Rls. 5,184,502 $
38 1392 پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 291,420 119,379,227,550 Rls. 4,811,078 $
39 1392 پاکستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 454,773 109,625,479,059 Rls. 4,404,492 $
40 1392 پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,990,220 104,107,196,119 Rls. 4,197,869 $
41 1392 پاکستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,227,871 101,499,444,042 Rls. 4,060,936 $
42 1392 پاکستان 08132000 آلو ,خشک کرده 1,962,319 99,404,234,472 Rls. 3,976,997 $
43 1392 پاکستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 2,487,498 92,662,490,072 Rls. 3,723,567 $
44 1392 پاکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 3,234,320 88,702,481,772 Rls. 3,576,660 $
45 1392 پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,855,740 87,458,266,103 Rls. 3,509,397 $
46 1392 پاکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,117,750 86,724,848,702 Rls. 3,498,907 $
47 1392 پاکستان 04029100 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين نشده (باستثناي شکل جامد آن ) 865,897 86,211,340,788 Rls. 3,408,280 $
48 1392 پاکستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 2,667,256 86,139,631,105 Rls. 3,458,461 $
49 1392 پاکستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 34,773,914 77,537,564,996 Rls. 3,129,652 $
50 1392 پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,955,566 75,301,166,625 Rls. 3,021,527 $
51 1392 پاکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 2,801,920 74,108,236,791 Rls. 2,988,821 $
52 1392 پاکستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,068,000 73,385,521,513 Rls. 2,949,159 $
53 1392 پاکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 3,177,430 72,487,658,360 Rls. 2,925,647 $
54 1392 پاکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,320,400 70,867,630,479 Rls. 2,856,608 $
55 1392 پاکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 904,657 67,305,810,609 Rls. 2,706,311 $
56 1392 پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,546,528 67,049,199,316 Rls. 2,701,468 $
57 1392 پاکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 874,528 65,055,182,564 Rls. 2,626,174 $
58 1392 پاکستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 632,822 62,236,263,281 Rls. 2,505,551 $
59 1392 پاکستان 08061000 ا نگور تازه 3,039,102 58,104,999,651 Rls. 2,324,216 $
60 1392 پاکستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 1,308,846 58,011,058,774 Rls. 2,338,524 $
61 1392 پاکستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,189,905 55,208,087,567 Rls. 2,193,341 $
62 1392 پاکستان 29171400 انيدريد مالئيك 990,253 54,637,408,934 Rls. 2,195,715 $
63 1392 پاکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 29,195,116 53,794,337,156 Rls. 2,174,519 $
64 1392 پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,328,029 53,687,901,288 Rls. 2,164,791 $
65 1392 پاکستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 13,662,730 53,575,237,709 Rls. 2,158,501 $
66 1392 پاکستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 845,494 52,446,662,788 Rls. 2,107,730 $
67 1392 پاکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 6,801,709 51,748,789,847 Rls. 2,083,560 $
68 1392 پاکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,732,500 48,842,820,950 Rls. 1,971,926 $
69 1392 پاکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 100,055 48,583,545,532 Rls. 1,955,402 $
70 1392 پاکستان 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 5,263,201 45,301,715,830 Rls. 1,829,005 $
71 1392 پاکستان 27101920 روغن صنعتي 1,495,656 45,231,457,962 Rls. 1,802,543 $
72 1392 پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,971,376 44,361,269,029 Rls. 1,787,112 $
73 1392 پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,255,417 44,086,438,686 Rls. 1,771,855 $
74 1392 پاکستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 414,880 41,213,017,010 Rls. 1,646,714 $
75 1392 پاکستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 621,188 41,044,995,956 Rls. 1,637,587 $
76 1392 پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,306,925 39,470,653,499 Rls. 1,581,666 $
77 1392 پاکستان 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 1,201,167 35,981,562,226 Rls. 1,443,093 $
78 1392 پاکستان 33051000 شامپوها 588,968 34,826,896,517 Rls. 1,392,608 $
79 1392 پاکستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,282,000 32,961,929,230 Rls. 1,327,106 $
80 1392 پاکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 836,982 32,846,288,021 Rls. 1,326,333 $
81 1392 پاکستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 310,888 30,872,115,374 Rls. 1,243,315 $
82 1392 پاکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 867,570 30,816,772,189 Rls. 1,241,494 $
83 1392 پاکستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,102,500 30,809,505,126 Rls. 1,243,175 $
84 1392 پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 420,177 29,988,455,161 Rls. 1,194,232 $
85 1392 پاکستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 269,675 29,640,329,953 Rls. 1,181,240 $
86 1392 پاکستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 1,387,080 28,052,203,475 Rls. 1,122,175 $
87 1392 پاکستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 12,582,489 27,842,908,888 Rls. 1,132,424 $
88 1392 پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,599,220 27,841,135,020 Rls. 1,122,482 $
89 1392 پاکستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 473,670 26,463,553,158 Rls. 1,068,219 $
90 1392 پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 478,355 25,866,048,812 Rls. 1,026,081 $
91 1392 پاکستان 08081000 سيب , تازه 1,386,305 21,225,069,912 Rls. 856,841 $
92 1392 پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 751,298 21,224,954,871 Rls. 851,975 $
93 1392 پاکستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 6,368,136 21,222,852,653 Rls. 857,649 $
94 1392 پاکستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,118,120 20,528,519,081 Rls. 797,516 $
95 1392 پاکستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 574,000 19,897,710,037 Rls. 801,413 $
96 1392 پاکستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 607,500 19,692,960,018 Rls. 792,366 $
97 1392 پاکستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 299,145 19,136,235,601 Rls. 770,519 $
98 1392 پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 697,258 16,282,250,061 Rls. 653,584 $
99 1392 پاکستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 643,492 16,188,381,993 Rls. 652,554 $
100 1392 پاکستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 589,228 15,875,718,560 Rls. 640,629 $
101 1392 پاکستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 138,561 15,511,070,787 Rls. 613,522 $
102 1392 پاکستان 57049000 کف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده که درجاي ديگرگفته نشده 224,088 15,307,206,259 Rls. 614,138 $
103 1392 پاکستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 68,419 15,264,938,300 Rls. 615,770 $
104 1392 پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 391,122 14,417,064,673 Rls. 581,063 $
105 1392 پاکستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 300,848 14,039,632,009 Rls. 564,096 $
106 1392 پاکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 652,029 13,501,734,952 Rls. 544,394 $
107 1392 پاکستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 557,586 13,493,951,333 Rls. 544,434 $
108 1392 پاکستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 180,230 13,397,234,910 Rls. 540,690 $
109 1392 پاکستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 420,546 13,315,506,250 Rls. 533,781 $
110 1392 پاکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 355,417 13,207,977,080 Rls. 533,128 $
111 1392 پاکستان 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 547,750 12,769,392,165 Rls. 514,866 $
112 1392 پاکستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 671,826 11,981,859,125 Rls. 482,811 $
113 1392 پاکستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,654,391 11,610,693,719 Rls. 468,202 $
114 1392 پاکستان 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 3,470,000 11,605,810,275 Rls. 468,336 $
115 1392 پاکستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 154,628 11,511,808,140 Rls. 457,936 $
116 1392 پاکستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 286,000 11,185,328,952 Rls. 450,012 $
117 1392 پاکستان 56079000 ريسمان, طناب وکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 149,483 11,182,664,502 Rls. 447,737 $
118 1392 پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 128,764 11,149,201,962 Rls. 448,368 $
119 1392 پاکستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 222,255 10,979,397,000 Rls. 414,058 $
120 1392 پاکستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 229,470 10,769,852,954 Rls. 429,146 $
121 1392 پاکستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 108,120 10,746,761,760 Rls. 432,480 $
122 1392 پاکستان 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 172,906 10,714,705,574 Rls. 432,267 $
123 1392 پاکستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 306,760 10,295,728,911 Rls. 414,126 $
124 1392 پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 203,824 10,122,548,512 Rls. 403,225 $
125 1392 پاکستان 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 56,185 9,877,720,200 Rls. 391,163 $
126 1392 پاکستان 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 99,265 9,857,430,085 Rls. 397,033 $
127 1392 پاکستان 09092090 تخم گشنيز بجز رديفهاي 09092010و09092020 216,686 9,473,578,583 Rls. 377,403 $
128 1392 پاکستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 225,700 9,473,391,833 Rls. 380,734 $
129 1392 پاکستان 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 160,000 9,436,752,518 Rls. 370,308 $
130 1392 پاکستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 126,939 9,417,099,003 Rls. 380,817 $
131 1392 پاکستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 377,000 9,348,597,000 Rls. 377,000 $
132 1392 پاکستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 206,944 9,337,651,811 Rls. 376,605 $
133 1392 پاکستان 08109010 انار تازه 345,280 9,305,007,802 Rls. 374,385 $
134 1392 پاکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 427,000 8,949,371,650 Rls. 362,700 $
135 1392 پاکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 54,034 8,662,466,177 Rls. 349,339 $
136 1392 پاکستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 151,900 8,582,752,200 Rls. 346,282 $
137 1392 پاکستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 6,875,251 8,531,572,715 Rls. 343,767 $
138 1392 پاکستان 08109030 عناب تازه 42,812 8,499,735,008 Rls. 342,528 $
139 1392 پاکستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 110,124 8,189,198,937 Rls. 330,372 $
140 1392 پاکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 730,953 8,114,509,991 Rls. 327,234 $
141 1392 پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 186,822 8,107,807,344 Rls. 324,549 $
142 1392 پاکستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 121,814 7,844,923,540 Rls. 316,714 $
143 1392 پاکستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 200,466 7,760,290,018 Rls. 313,786 $
144 1392 پاکستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 372,055 7,677,833,026 Rls. 308,806 $
145 1392 پاکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 98,900 7,377,902,100 Rls. 296,700 $
146 1392 پاکستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 355,610 7,270,083,620 Rls. 295,157 $
147 1392 پاکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,046 7,100,369,640 Rls. 285,690 $
148 1392 پاکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 204,485 7,074,366,401 Rls. 284,553 $
149 1392 پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 155,717 6,908,219,783 Rls. 275,370 $
150 1392 پاکستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 385,200 6,876,569,351 Rls. 276,227 $
151 1392 پاکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 45,700 6,822,370,200 Rls. 244,696 $
152 1392 پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 160,000 6,560,268,000 Rls. 260,293 $
153 1392 پاکستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 63,967 6,338,873,832 Rls. 255,868 $
154 1392 پاکستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 298,915 6,151,614,705 Rls. 248,099 $
155 1392 پاکستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 193,772 6,079,815,107 Rls. 244,657 $
156 1392 پاکستان 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 125,196 5,988,692,555 Rls. 241,131 $
157 1392 پاکستان 29153100 استات اتيل 199,120 5,774,916,190 Rls. 233,442 $
158 1392 پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 81,738 5,691,423,559 Rls. 228,844 $
159 1392 پاکستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 56,740 5,626,338,400 Rls. 226,960 $
160 1392 پاکستان 73062110 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 311,970 5,438,087,088 Rls. 218,379 $
161 1392 پاکستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 918,645 5,385,346,556 Rls. 216,848 $
162 1392 پاکستان 29152100 اسيد استيك 378,004 5,186,306,587 Rls. 209,414 $
163 1392 پاکستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 78,300 5,094,293,251 Rls. 200,736 $
164 1392 پاکستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 169,934 5,061,477,132 Rls. 203,919 $
165 1392 پاکستان 54049090 ساير 67,555 5,024,367,111 Rls. 202,779 $
166 1392 پاکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 150,000 5,012,685,000 Rls. 202,500 $
167 1392 پاکستان 07031000 پيازوموسير 426,929 4,945,074,656 Rls. 198,750 $
168 1392 پاکستان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 120,000 4,911,357,000 Rls. 198,000 $
169 1392 پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 634,184 4,699,273,800 Rls. 189,654 $
170 1392 پاکستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 47,000 4,666,876,000 Rls. 188,000 $
171 1392 پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 156,461 4,658,027,663 Rls. 187,752 $
172 1392 پاکستان 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 148,000 4,602,985,000 Rls. 185,000 $
173 1392 پاکستان 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 136,000 4,548,405,015 Rls. 183,600 $
174 1392 پاکستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 10,145 4,527,300,132 Rls. 182,610 $
175 1392 پاکستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 211,575 4,351,119,179 Rls. 175,607 $
176 1392 پاکستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 210,000 4,170,488,000 Rls. 168,000 $
177 1392 پاکستان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,102,725,000 Rls. 165,000 $
178 1392 پاکستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 123,100 4,055,688,531 Rls. 163,485 $
179 1392 پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 80,985 4,012,781,230 Rls. 161,939 $
180 1392 پاکستان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 355 3,971,720,000 Rls. 160,029 $
181 1392 پاکستان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 45,372 3,950,599,807 Rls. 158,802 $
182 1392 پاکستان 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 120,645 3,916,549,287 Rls. 158,013 $
183 1392 پاکستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 71,956 3,873,539,190 Rls. 155,798 $
184 1392 پاکستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 48,787 3,627,250,827 Rls. 146,361 $
185 1392 پاکستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 969,029 3,611,077,662 Rls. 145,353 $
186 1392 پاکستان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 172,000 3,610,684,400 Rls. 146,200 $
187 1392 پاکستان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35,601 3,547,910,220 Rls. 142,404 $
188 1392 پاکستان 27101210 بنزين 142,600 3,534,626,200 Rls. 142,600 $
189 1392 پاکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 64,386 3,455,031,840 Rls. 138,720 $
190 1392 پاکستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 108,750 3,351,819,212 Rls. 133,528 $
191 1392 پاکستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 99,650 3,346,828,787 Rls. 134,527 $
192 1392 پاکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 19,250 3,313,487,379 Rls. 133,279 $
193 1392 پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 44,063 3,282,828,806 Rls. 132,490 $
194 1392 پاکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 41,753 3,102,522,639 Rls. 125,259 $
195 1392 پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,000,000 3,101,385,000 Rls. 125,000 $
196 1392 پاکستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 16,190 3,084,925,445 Rls. 124,664 $
197 1392 پاکستان 29025000 ا ستيرن 86,574 3,064,319,814 Rls. 123,666 $
198 1392 پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 63,256 2,984,614,206 Rls. 111,052 $
199 1392 پاکستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 39,613 2,946,696,510 Rls. 118,839 $
200 1392 پاکستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 56,100 2,924,171,271 Rls. 117,772 $
مجموع کل
15,770,742,040,706 ريال
مجموع کل
634,267,428 دلار