آمار کل " صادرات به" کشور "پرتغال" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 پرتغال 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 37,477,000 678,245,059,214 Rls. 27,358,208 $
2 1392 پرتغال 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 12,930,000 265,925,728,250 Rls. 10,731,899 $
3 1392 پرتغال 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 3,293,000 67,895,159,930 Rls. 2,733,189 $
4 1392 پرتغال 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 360,000 14,791,968,000 Rls. 595,832 $
5 1392 پرتغال 03061700 ساير انواع ميگو. 76,187 8,438,699,062 Rls. 330,505 $
6 1392 پرتغال 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 18,490 6,856,188,178 Rls. 276,717 $
7 1392 پرتغال 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,475,920,000 Rls. 140,000 $
8 1392 پرتغال 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 319,104 1,279,411,900 Rls. 51,610 $
9 1392 پرتغال 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 849 1,004,253,891 Rls. 40,386 $
10 1392 پرتغال 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 428 296,554,350 Rls. 11,933 $
11 1392 پرتغال 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 500 14,970,000 Rls. 600 $
12 1392 پرتغال 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 200 7,433,700 Rls. 300 $
مجموع کل
1,048,231,346,475 ريال
مجموع کل
42,271,181 دلار
[1]