آمار کل " صادرات به" کشور "ژاپن" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ژاپن 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 553,719 675,548,043,316 Rls. 27,127,544 $
2 1392 ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 453,120 33,734,882,880 Rls. 1,360,149 $
3 1392 ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 40,260 24,797,542,460 Rls. 1,001,263 $
4 1392 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 88,814 21,650,703,236 Rls. 872,909 $
5 1392 ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 157,649 17,996,629,524 Rls. 724,355 $
6 1392 ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,040 14,681,397,404 Rls. 591,778 $
7 1392 ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 21,062 13,089,214,025 Rls. 512,013 $
8 1392 ژاپن 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 142,560 10,599,763,680 Rls. 427,680 $
9 1392 ژاپن 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 13,468 10,023,111,428 Rls. 403,674 $
10 1392 ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 165 6,942,681,790 Rls. 279,790 $
11 1392 ژاپن 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 150 5,937,960,756 Rls. 239,743 $
12 1392 ژاپن 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 25,150 5,420,212,688 Rls. 218,804 $
13 1392 ژاپن 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 275 5,316,655,500 Rls. 214,500 $
14 1392 ژاپن 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 7,000 4,850,916,000 Rls. 196,000 $
15 1392 ژاپن 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,222 2,586,001,849 Rls. 103,713 $
16 1392 ژاپن 57024100 کف پوش هاي مخمل باف, ا زپشم, ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده مصرف. 7,766 2,527,730,569 Rls. 102,011 $
17 1392 ژاپن 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 5,000 2,450,262,655 Rls. 98,435 $
18 1392 ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 41,827 2,273,027,474 Rls. 92,160 $
19 1392 ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,654 2,220,320,921 Rls. 89,789 $
20 1392 ژاپن 57029100 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده مصرف. 7,985 1,983,542,702 Rls. 79,606 $
21 1392 ژاپن 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 28,797 1,929,100,532 Rls. 77,594 $
22 1392 ژاپن 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 489,560 1,461,326,586 Rls. 58,746 $
23 1392 ژاپن 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 22,916 1,338,494,640 Rls. 54,040 $
24 1392 ژاپن 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 19,500 1,328,934,750 Rls. 53,625 $
25 1392 ژاپن 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 1,512 1,147,960,327 Rls. 46,025 $
26 1392 ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 152,350 944,157,918 Rls. 38,087 $
27 1392 ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,200 892,404,000 Rls. 36,000 $
28 1392 ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 1,190 884,790,000 Rls. 35,700 $
29 1392 ژاپن 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 745,050,000 Rls. 30,000 $
30 1392 ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,197 668,921,292 Rls. 27,000 $
31 1392 ژاپن 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 2,810 665,901,600 Rls. 26,880 $
32 1392 ژاپن 13019040 كتيرا 800 597,144,000 Rls. 21,418 $
33 1392 ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 25,062 560,507,904 Rls. 22,607 $
34 1392 ژاپن 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 691 430,475,725 Rls. 17,275 $
35 1392 ژاپن 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 1,900 376,549,600 Rls. 15,200 $
36 1392 ژاپن 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 7,223 357,114,948 Rls. 14,412 $
37 1392 ژاپن 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 570 353,357,250 Rls. 14,250 $
38 1392 ژاپن 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,500 336,726,100 Rls. 13,600 $
39 1392 ژاپن 06049100 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت , تازه 498 310,259,850 Rls. 12,450 $
40 1392 ژاپن 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 3,360 209,302,800 Rls. 8,400 $
41 1392 ژاپن 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,280 208,813,060 Rls. 8,420 $
42 1392 ژاپن 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 135 200,922,322 Rls. 8,104 $
43 1392 ژاپن 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 1,070 159,331,560 Rls. 6,420 $
44 1392 ژاپن 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 130 106,469,220 Rls. 4,290 $
45 1392 ژاپن 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 3,000 96,681,000 Rls. 3,900 $
46 1392 ژاپن 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 95,544,771 Rls. 3,833 $
47 1392 ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 713 80,917,206 Rls. 3,264 $
48 1392 ژاپن 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,045 74,879,595 Rls. 3,045 $
49 1392 ژاپن 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 20,000 74,343,000 Rls. 3,000 $
50 1392 ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 625 54,215,730 Rls. 2,187 $
51 1392 ژاپن 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,626 41,251,983 Rls. 1,662 $
52 1392 ژاپن 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 50 40,908,450 Rls. 1,650 $
53 1392 ژاپن 51072090 ساير نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده براي خرده فروشي غير مذکور در جاي ديگر 100 27,269,000 Rls. 1,100 $
54 1392 ژاپن 06031100 گل هاي رز(Rosos) 100 18,973,636 Rls. 765 $
55 1392 ژاپن 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 600 14,901,000 Rls. 602 $
56 1392 ژاپن 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 80 11,891,520 Rls. 480 $
57 1392 ژاپن 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 11,278,085 Rls. 455 $
58 1392 ژاپن 52122400 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15 11,147,850 Rls. 450 $
59 1392 ژاپن 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 320 7,610,223 Rls. 307 $
60 1392 ژاپن 61159400 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زپشم ياكرك غيرمذکوردرجاي ديگر. 28 6,254,136 Rls. 252 $
61 1392 ژاپن 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 0 5,600,054 Rls. 226 $
62 1392 ژاپن 04090000 عسل طبيعي 45 5,598,225 Rls. 225 $
63 1392 ژاپن 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 68 5,066,340 Rls. 205 $
64 1392 ژاپن 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 50 3,716,850 Rls. 150 $
65 1392 ژاپن 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 50 2,824,806 Rls. 114 $
66 1392 ژاپن 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2 148,722 Rls. 6 $
مجموع کل
881,535,639,024 ريال
مجموع کل
35,414,337 دلار
[1]