آمار کل " صادرات به" کشور "کانادا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کانادا 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 247,139 52,284,346,236 Rls. 2,086,965 $
2 1392 کانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,262,714 40,138,461,087 Rls. 1,613,950 $
3 1392 کانادا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 12,671 27,974,047,546 Rls. 1,127,935 $
4 1392 کانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 550,957 27,246,329,716 Rls. 1,099,519 $
5 1392 کانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,900 19,115,712,525 Rls. 771,150 $
6 1392 کانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 596,550 18,254,269,113 Rls. 733,693 $
7 1392 کانادا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 165 7,555,631,313 Rls. 304,423 $
8 1392 کانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 136,166 6,079,137,507 Rls. 245,241 $
9 1392 کانادا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 112,331 5,059,683,346 Rls. 203,958 $
10 1392 کانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 109,222 4,980,778,225 Rls. 200,803 $
11 1392 کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 65,033 4,891,650,936 Rls. 196,786 $
12 1392 کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 72,137 4,584,452,030 Rls. 184,839 $
13 1392 کانادا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 49,899 4,265,019,000 Rls. 172,307 $
14 1392 کانادا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 54,600 3,729,179,025 Rls. 150,150 $
15 1392 کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 68,492 3,022,763,242 Rls. 121,826 $
16 1392 کانادا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 54,842 3,022,035,920 Rls. 121,886 $
17 1392 کانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,830 2,170,502,378 Rls. 87,626 $
18 1392 کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 27,628 1,900,700,577 Rls. 76,621 $
19 1392 کانادا 08109020 زرشك تازه 8,779 1,787,505,428 Rls. 72,203 $
20 1392 کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 30,208 1,420,902,203 Rls. 57,419 $
21 1392 کانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,645 1,398,512,506 Rls. 56,334 $
22 1392 کانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 25,502 1,376,831,732 Rls. 55,550 $
23 1392 کانادا 08132000 آلو ,خشک کرده 25,098 1,283,525,720 Rls. 51,760 $
24 1392 کانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 21,106 1,277,088,730 Rls. 51,525 $
25 1392 کانادا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 91,210 1,193,886,400 Rls. 48,160 $
26 1392 کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 25,168 1,187,400,589 Rls. 47,849 $
27 1392 کانادا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 11,664 1,177,994,034 Rls. 47,528 $
28 1392 کانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 16,946 1,134,567,588 Rls. 45,771 $
29 1392 کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,686 1,088,904,697 Rls. 43,946 $
30 1392 کانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,409 975,202,407 Rls. 39,367 $
31 1392 کانادا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 20 886,120,592 Rls. 35,760 $
32 1392 کانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 866,845,000 Rls. 35,000 $
33 1392 کانادا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,210 814,361,835 Rls. 32,865 $
34 1392 کانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 13,434 755,241,995 Rls. 30,392 $
35 1392 کانادا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 745,950,000 Rls. 30,000 $
36 1392 کانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,790 717,315,887 Rls. 26,962 $
37 1392 کانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 7,133 650,032,754 Rls. 26,198 $
38 1392 کانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 948 640,830,026 Rls. 25,815 $
39 1392 کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 11,151 569,535,087 Rls. 22,972 $
40 1392 کانادا 08025010 انواع پسته خندان 2,500 499,660,000 Rls. 19,905 $
41 1392 کانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 9,440 499,218,803 Rls. 20,139 $
42 1392 کانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,660 490,936,624 Rls. 19,793 $
43 1392 کانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 8,051 474,059,122 Rls. 19,157 $
44 1392 کانادا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 520 463,619,520 Rls. 18,720 $
45 1392 کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,188 417,138,918 Rls. 16,848 $
46 1392 کانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10 387,469,680 Rls. 15,600 $
47 1392 کانادا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 300 371,685,000 Rls. 15,000 $
48 1392 کانادا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,900 370,482,480 Rls. 14,940 $
49 1392 کانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,015 362,883,708 Rls. 14,631 $
50 1392 کانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 6,731 337,313,656 Rls. 13,572 $
51 1392 کانادا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,472 313,580,445 Rls. 12,585 $
52 1392 کانادا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 240 296,952,000 Rls. 12,000 $
53 1392 کانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,162 285,942,521 Rls. 11,490 $
54 1392 کانادا 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 450 278,887,500 Rls. 11,250 $
55 1392 کانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,300 273,017,700 Rls. 10,980 $
56 1392 کانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 14,063 272,320,750 Rls. 10,973 $
57 1392 کانادا 20079100 مركبات 5,178 272,154,013 Rls. 10,946 $
58 1392 کانادا 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 2,529 250,745,292 Rls. 10,116 $
59 1392 کانادا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 1,300 230,444,700 Rls. 9,300 $
60 1392 کانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 9,530 228,805,246 Rls. 9,196 $
61 1392 کانادا 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,668 228,074,814 Rls. 9,174 $
62 1392 کانادا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,610 226,125,330 Rls. 9,129 $
63 1392 کانادا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 3 223,011,000 Rls. 9,000 $
64 1392 کانادا 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 1,200 222,966,000 Rls. 9,000 $
65 1392 کانادا 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 22,500 222,966,000 Rls. 9,000 $
66 1392 کانادا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,200 206,227,840 Rls. 8,320 $
67 1392 کانادا 07032000 سير 4,158 195,862,047 Rls. 7,901 $
68 1392 کانادا 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 1,584 178,078,824 Rls. 7,094 $
69 1392 کانادا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,350 167,434,500 Rls. 6,750 $
70 1392 کانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,489 166,180,301 Rls. 6,700 $
71 1392 کانادا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 3,130 163,363,050 Rls. 6,570 $
72 1392 کانادا 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 1,872 163,256,184 Rls. 6,552 $
73 1392 کانادا 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 2,168 161,794,668 Rls. 6,537 $
74 1392 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 748 147,086,720 Rls. 5,984 $
75 1392 کانادا 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 290 118,745,047 Rls. 4,809 $
76 1392 کانادا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,390 118,266,302 Rls. 4,774 $
77 1392 کانادا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 3,960 107,058,348 Rls. 4,320 $
78 1392 کانادا 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,124 102,761,065 Rls. 4,151 $
79 1392 کانادا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 807 100,032,448 Rls. 4,038 $
80 1392 کانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,341 99,679,908 Rls. 4,023 $
81 1392 کانادا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 2,009 99,537,914 Rls. 4,018 $
82 1392 کانادا 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 3,000 99,092,000 Rls. 4,000 $
83 1392 کانادا 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 1,100 86,519,952 Rls. 3,492 $
84 1392 کانادا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,030 83,864,570 Rls. 3,383 $
85 1392 کانادا 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 1,364 76,265,524 Rls. 3,069 $
86 1392 کانادا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 580 75,125,543 Rls. 3,023 $
87 1392 کانادا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 151 74,551,177 Rls. 2,999 $
88 1392 کانادا 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 927 68,908,278 Rls. 2,781 $
89 1392 کانادا 74181910 ساير اشياء سرميز ،اشياء آشپزخانه ،اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ،قلم زني درصنايع دستي 230 66,378,870 Rls. 2,670 $
90 1392 کانادا 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,310 64,941,940 Rls. 2,620 $
91 1392 کانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 736 60,840,329 Rls. 2,453 $
92 1392 کانادا 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,354 53,683,371 Rls. 2,167 $
93 1392 کانادا 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 1,098 49,235,992 Rls. 1,976 $
94 1392 کانادا 04090000 عسل طبيعي 612 45,808,200 Rls. 1,836 $
95 1392 کانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 249 39,990,269 Rls. 1,613 $
96 1392 کانادا 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,070 36,242,899 Rls. 1,463 $
97 1392 کانادا 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 155 34,570,162 Rls. 1,397 $
98 1392 کانادا 62042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 260 32,204,900 Rls. 1,300 $
99 1392 کانادا 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 1,592 30,464,825 Rls. 1,225 $
100 1392 کانادا 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,197 24,985,305 Rls. 1,005 $
101 1392 کانادا 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 485 24,059,574 Rls. 971 $
102 1392 کانادا 69120012 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك،بدون لعاب صنايع دستي 388 24,003,620 Rls. 970 $
103 1392 کانادا 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 584 22,294,344 Rls. 900 $
104 1392 کانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 543 17,460,412 Rls. 704 $
105 1392 کانادا 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 63 17,327,861 Rls. 696 $
106 1392 کانادا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 193 16,806,036 Rls. 676 $
107 1392 کانادا 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 333 16,745,307 Rls. 676 $
108 1392 کانادا 08094000 آلو و گوجه , تازه 400 15,115,488 Rls. 608 $
109 1392 کانادا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 103 12,785,336 Rls. 516 $
110 1392 کانادا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 352 11,497,456 Rls. 464 $
111 1392 کانادا 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 120 11,154,150 Rls. 450 $
112 1392 کانادا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 190 9,860,240 Rls. 395 $
113 1392 کانادا 33051000 شامپوها 157 9,731,328 Rls. 393 $
114 1392 کانادا 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 75 6,692,490 Rls. 270 $
115 1392 کانادا 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 350 4,351,375 Rls. 175 $
116 1392 کانادا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 92 3,443,100 Rls. 138 $
117 1392 کانادا 07031000 پيازوموسير 109 3,313,961 Rls. 133 $
118 1392 کانادا 11029010 آردبرنج 176 3,161,600 Rls. 128 $
119 1392 کانادا 34011110 صابون حمام و دستشويي 112 3,043,758 Rls. 123 $
120 1392 کانادا 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 38 2,988,960 Rls. 120 $
121 1392 کانادا 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 60 2,744,500 Rls. 110 $
122 1392 کانادا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27 1,457,118 Rls. 59 $
123 1392 کانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 48 1,435,268 Rls. 58 $
124 1392 کانادا 19053200 ويفل ها و ويفرها 29 1,312,652 Rls. 53 $
125 1392 کانادا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 13 938,120 Rls. 38 $
126 1392 کانادا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 9 894,996 Rls. 36 $
127 1392 کانادا 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 27 797,344 Rls. 32 $
128 1392 کانادا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1 496,360 Rls. 20 $
مجموع کل
270,368,667,780 ريال
مجموع کل
10,872,419 دلار
[1]