آمار کل " صادرات به" کشور "کرواسي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کرواسي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,200 5,909,068,300 Rls. 238,300 $
2 1392 کرواسي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,239,290,000 Rls. 90,000 $
3 1392 کرواسي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 66,000 818,400,000 Rls. 33,000 $
4 1392 کرواسي 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 311 540,452,640 Rls. 21,840 $
5 1392 کرواسي 08105000 کيوي, تازه 41,700 435,425,298 Rls. 17,514 $
6 1392 کرواسي 08091000 زردآلو ,تازه 1,500 312,669,000 Rls. 12,600 $
7 1392 کرواسي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,700 126,204,600 Rls. 5,100 $
8 1392 کرواسي 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 97 9,598,914 Rls. 388 $
9 1392 کرواسي 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 13 1,248,156 Rls. 50 $
مجموع کل
10,392,356,908 ريال
مجموع کل
418,792 دلار
[1]