آمار کل " صادرات به" کشور "کلمبيا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال