آمار کل " صادرات به" کشور "کوزو" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کوزو 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 100,793 4,997,967,272 Rls. 201,587 $
2 1392 کوزو 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 32,306 2,402,077,074 Rls. 96,918 $
3 1392 کوزو 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,169 1,276,858,530 Rls. 51,507 $
4 1392 کوزو 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,090 1,042,441,292 Rls. 42,090 $
5 1392 کوزو 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,410 970,974,232 Rls. 39,202 $
6 1392 کوزو 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 21,000 783,751,500 Rls. 31,500 $
7 1392 کوزو 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,140 358,873,830 Rls. 14,490 $
8 1392 کوزو 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,625 225,132,030 Rls. 9,090 $
9 1392 کوزو 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,000 215,472,900 Rls. 8,700 $
10 1392 کوزو 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 320 23,776,320 Rls. 960 $
مجموع کل
12,297,324,980 ريال
مجموع کل
496,044 دلار
[1]