آمار کل " صادرات به" کشور "���������� ����������������" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 147,457,099 3,190,152,024,170 Rls. 125,905,553 $
2 1392 جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 26,008,824 1,998,807,160,810 Rls. 80,617,234 $
3 1392 جمهوري کره 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 66,743,156 1,413,045,982,102 Rls. 55,966,514 $
4 1392 جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 7,332,598 381,229,866,585 Rls. 15,311,329 $
5 1392 جمهوري کره 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 4,600,000 352,891,910,000 Rls. 14,260,000 $
6 1392 جمهوري کره 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 7,204,975 342,285,636,090 Rls. 13,795,580 $
7 1392 جمهوري کره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,237,000 241,253,673,514 Rls. 9,703,632 $
8 1392 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 216,346 211,207,699,235 Rls. 8,531,784 $
9 1392 جمهوري کره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 159,909 53,929,617,550 Rls. 2,172,118 $
10 1392 جمهوري کره 03061700 ساير انواع ميگو. 320,096 32,460,907,319 Rls. 1,253,108 $
11 1392 جمهوري کره 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 497,100 26,673,729,830 Rls. 1,072,742 $
12 1392 جمهوري کره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 161,460 21,577,789,210 Rls. 858,787 $
13 1392 داغستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 81,840 20,807,461,854 Rls. 819,451 $
14 1392 جمهوري کره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 183,028 15,208,574,709 Rls. 612,129 $
15 1392 جمهوري کره 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 3,946 13,615,189,573 Rls. 549,033 $
16 1392 جمهوري کره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 1,671,318 12,963,655,584 Rls. 521,392 $
17 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 251,831 12,523,222,275 Rls. 491,207 $
18 1392 جمهوري کره 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 12,000 8,340,696,000 Rls. 336,000 $
19 1392 جمهوري کره 84439990 ساير 1 7,274,652,160 Rls. 293,120 $
20 1392 جمهوري کره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 145,220 7,020,355,113 Rls. 281,727 $
21 1392 جمهوري کره 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 33,320 6,793,807,104 Rls. 274,176 $
22 1392 جمهوري کره 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 13,266 6,756,104,868 Rls. 269,146 $
23 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 31,000 6,549,499,500 Rls. 263,900 $
24 1392 جمهوري کره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 965,602 5,988,653,604 Rls. 241,375 $
25 1392 جمهوري کره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 144,065 5,783,960,850 Rls. 233,175 $
26 1392 جمهوري کره 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 72,000 5,370,048,000 Rls. 216,000 $
27 1392 جمهوري کره 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 70,510 5,243,822,430 Rls. 211,530 $
28 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 287,466 5,132,311,833 Rls. 206,973 $
29 1392 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 15,200 4,770,682,000 Rls. 192,576 $
30 1392 جمهوري کره 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 117,010 4,351,285,395 Rls. 175,515 $
31 1392 مراکش 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,255 4,178,507,441 Rls. 168,159 $
32 1392 جمهوري کره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 47,971 3,985,327,530 Rls. 160,770 $
33 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 43,000 3,732,606,500 Rls. 148,240 $
34 1392 داغستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 33,898 3,373,535,800 Rls. 135,592 $
35 1392 جمهوري کره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,740 3,333,494,250 Rls. 134,550 $
36 1392 جمهوري کره 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 114,181 3,012,024,248 Rls. 120,774 $
37 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 78,750 2,931,607,125 Rls. 115,946 $
38 1392 جمهوري کره 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 18,900 2,584,300,950 Rls. 103,950 $
39 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 140,350 2,564,970,598 Rls. 101,639 $
40 1392 جمهوري کره 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 419,678 1,937,631,895 Rls. 75,113 $
41 1392 جمهوري کره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 1,934,712,000 Rls. 78,000 $
42 1392 جمهوري کره 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 7,710 1,532,163,850 Rls. 61,750 $
43 1392 جمهوري کره 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 189,943 1,468,453,098 Rls. 59,262 $
44 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 62,609 1,321,764,892 Rls. 52,736 $
45 1392 جمهوري کره 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 27,590 1,239,066,900 Rls. 49,662 $
46 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101920 روغن صنعتي 59,920 1,152,231,632 Rls. 46,352 $
47 1392 جمهوري کره 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 144,019 1,113,419,586 Rls. 44,934 $
48 1392 جمهوري کره 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 2,000 949,796,820 Rls. 38,340 $
49 1392 جمهوري کره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 100 929,160,000 Rls. 33,326 $
50 1392 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 879,666,669 Rls. 35,469 $
51 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 23,250 867,358,125 Rls. 34,875 $
52 1392 جمهوري کره 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 171,091 847,442,988 Rls. 34,218 $
53 1392 مراکش 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 2,410 797,883,800 Rls. 32,200 $
54 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,070 770,960,925 Rls. 31,050 $
55 1392 مراکش 27101930 گريس 43,000 763,736,545 Rls. 30,745 $
56 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101930 گريس 39,375 745,536,029 Rls. 29,798 $
57 1392 جمهوري کره 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,655 733,220,228 Rls. 29,588 $
58 1392 جمهوري کره 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 21,000 676,767,000 Rls. 27,300 $
59 1392 جمهوري کره 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 621 648,962,740 Rls. 26,193 $
60 1392 جمهوري کره 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 9,940 618,292,850 Rls. 24,850 $
61 1392 مراکش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 21,050 609,536,520 Rls. 24,588 $
62 1392 (برونئي (دارالسلام 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,900 592,909,131 Rls. 23,927 $
63 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 22,500 590,075,655 Rls. 23,827 $
64 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,536 479,016,730 Rls. 19,330 $
65 1392 مراکش 28332960 سولفات کروم 21,000 444,125,850 Rls. 17,850 $
66 1392 جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 38,941 435,134,951 Rls. 17,524 $
67 1392 جمهوري کره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 432 353,125,585 Rls. 14,255 $
68 1392 جمهوري کره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,756 326,708,272 Rls. 13,178 $
69 1392 جمهوري کره 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,680 322,326,312 Rls. 12,936 $
70 1392 جمهوري کره 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 19,990 297,055,398 Rls. 11,994 $
71 1392 جمهوري کره 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 15,912 295,843,860 Rls. 11,934 $
72 1392 جمهوري کره 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,340 287,862,670 Rls. 11,600 $
73 1392 (برونئي (دارالسلام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,300 271,500,636 Rls. 10,956 $
74 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 3,030 270,791,100 Rls. 10,908 $
75 1392 جمهوري کره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,919 245,223,000 Rls. 9,900 $
76 1392 جمهوري کره 25081000 بنتونيت 102,650 229,850,678 Rls. 8,244 $
77 1392 جمهوري کره 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 350 203,773,800 Rls. 8,220 $
78 1392 جمهوري کره 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 52,040 197,240,710 Rls. 7,934 $
79 1392 مراکش 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,100 196,558,560 Rls. 7,920 $
80 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 519 194,235,750 Rls. 7,785 $
81 1392 جمهوري کره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 10,924 190,142,655 Rls. 7,647 $
82 1392 جمهوري کره 85284110 مانيتور با صفحه نمايش تخت ومعمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده با ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 160 189,618,800 Rls. 7,570 $
83 1392 جمهوري کره 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,241 188,120,058 Rls. 7,584 $
84 1392 جمهوري کره 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 1,940 178,932,000 Rls. 7,215 $
85 1392 جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 450 160,503,936 Rls. 6,528 $
86 1392 جمهوري کره 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 64,020 157,361,160 Rls. 6,402 $
87 1392 مراکش 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,000 148,908,000 Rls. 6,000 $
88 1392 جمهوري کره 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 50 148,638,000 Rls. 6,000 $
89 1392 جمهوري کره 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 195 145,039,050 Rls. 5,850 $
90 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 55 141,104,165 Rls. 5,673 $
91 1392 جمهوري کره 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 20,700 128,050,200 Rls. 5,171 $
92 1392 جمهوري کره 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 9,867 127,497,979 Rls. 5,127 $
93 1392 مراکش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 38 120,358,770 Rls. 4,830 $
94 1392 مراکش 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 600 119,611,200 Rls. 4,800 $
95 1392 جمهوري کره 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,987 105,021,878 Rls. 4,238 $
96 1392 (برونئي (دارالسلام 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,398 103,923,126 Rls. 4,194 $
97 1392 جمهوري کره 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 2,610 99,572,000 Rls. 4,000 $
98 1392 جمهوري کره 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,080 92,912,400 Rls. 3,780 $
99 1392 جمهوري کره 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 300 77,874,750 Rls. 3,102 $
100 1392 جمهوري کره 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,945 72,257,723 Rls. 2,918 $
101 1392 جمهوري کره 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 260 66,458,460 Rls. 2,676 $
102 1392 جمهوري کره 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 65,955,120 Rls. 2,627 $
103 1392 جمهوري کره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,020 65,311,246 Rls. 2,626 $
104 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 2,355 58,354,545 Rls. 2,355 $
105 1392 جمهوري کره 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 2,700 46,938,150 Rls. 1,890 $
106 1392 جمهوري کره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 550 38,268,550 Rls. 1,544 $
107 1392 جمهوري کره 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 150 37,237,500 Rls. 1,500 $
108 1392 جمهوري کره 08109010 انار تازه 1,500 30,579,030 Rls. 1,230 $
109 1392 جمهوري کره 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 1,000 26,037,633 Rls. 1,059 $
110 1392 جمهوري کره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 215 24,841,000 Rls. 1,000 $
111 1392 جمهوري کره 70109080 شيشه شربت (دا رو) 400 19,860,000 Rls. 800 $
112 1392 جمهوري کره 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 30 13,435,740 Rls. 540 $
113 1392 جمهوري کره 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240 12,978,240 Rls. 528 $
114 1392 جمهوري کره 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240 12,978,240 Rls. 528 $
115 1392 جمهوري کره 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 942 12,866,880 Rls. 520 $
116 1392 جمهوري کره 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 0 12,849,398 Rls. 518 $
117 1392 جمهوري کره 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 200 9,930,000 Rls. 400 $
118 1392 جمهوري کره 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 550 9,548,000 Rls. 385 $
119 1392 جمهوري کره 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 25,200 7,491,658 Rls. 302 $
120 1392 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 50 2,477,300 Rls. 100 $
مجموع کل
8,481,747,321,989 ريال
مجموع کل
338,108,754 دلار
[1]