آمار کل " صادرات به" کشور "������������������" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 13,504,408,070 19,604,474,964,200 Rls. 789,330,005 $
2 1392 هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,697,744,534 17,352,812,436,462 Rls. 697,820,641 $
3 1392 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 9,462,121,510 17,255,534,486,199 Rls. 694,492,307 $
4 1392 عراق 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 8,353,585,814 14,787,943,942,054 Rls. 595,713,274 $
5 1392 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,634,607,172 14,769,199,537,593 Rls. 594,169,884 $
6 1392 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 640,891,393 14,054,139,048,961 Rls. 563,401,819 $
7 1392 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 371,947,575 13,324,527,672,891 Rls. 535,176,883 $
8 1392 چين 29025000 ا ستيرن 349,624,066 13,171,326,049,342 Rls. 528,948,994 $
9 1392 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 358,675,250 12,368,329,533,477 Rls. 497,275,642 $
10 1392 امارات متحده عربي 27101920 روغن صنعتي 400,702,587 11,942,981,181,628 Rls. 480,268,435 $
11 1392 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 489,405,532 11,286,790,718,865 Rls. 455,647,464 $
12 1392 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 848,001,951 10,142,150,214,235 Rls. 408,160,327 $
13 1392 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 253,486,500 8,591,341,403,565 Rls. 346,195,313 $
14 1392 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 384,413,255 8,463,761,218,629 Rls. 339,689,555 $
15 1392 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 957,115,515 8,461,007,344,592 Rls. 340,907,187 $
16 1392 افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 270,028,335 8,420,021,167,187 Rls. 338,990,688 $
17 1392 مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 341,515,386 7,448,363,121,452 Rls. 300,656,543 $
18 1392 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 206,776,375 7,223,775,368,167 Rls. 290,324,984 $
19 1392 چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 200,964,000 6,959,579,261,044 Rls. 280,502,911 $
20 1392 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 263,624,821 6,820,274,460,302 Rls. 275,580,045 $
21 1392 مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 295,867,197 6,468,079,067,302 Rls. 260,826,756 $
22 1392 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 177,220,050 6,126,960,695,256 Rls. 247,379,578 $
23 1392 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 171,833,773 5,795,240,214,323 Rls. 233,052,256 $
24 1392 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 435,184,320 5,484,643,432,453 Rls. 221,122,675 $
25 1392 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 251,964,226 4,562,754,347,282 Rls. 183,239,352 $
26 1392 عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 835,812,993 4,455,834,488,423 Rls. 179,034,318 $
27 1392 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 195,696,724 4,414,489,886,732 Rls. 177,239,763 $
28 1392 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 100,201,686 4,412,571,380,715 Rls. 177,121,085 $
29 1392 هنگ کنگ 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 22,234,676 4,406,241,242,044 Rls. 175,626,778 $
30 1392 چين 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 177,691,881 4,375,675,327,607 Rls. 176,495,650 $
31 1392 عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 169,934,362 3,749,393,217,492 Rls. 151,008,551 $
32 1392 عراق 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 579,847,161 3,626,057,966,758 Rls. 145,657,697 $
33 1392 عراق 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 135,513,290 3,447,498,132,276 Rls. 138,767,031 $
34 1392 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 43,882,933 3,415,968,634,798 Rls. 137,873,948 $
35 1392 عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 152,258,474 3,354,229,964,463 Rls. 134,584,215 $
36 1392 چين 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 92,103,225 3,294,561,150,781 Rls. 132,499,698 $
37 1392 جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 147,457,099 3,190,152,024,170 Rls. 125,905,553 $
38 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 12,325,000 3,049,263,841,624 Rls. 123,154,064 $
39 1392 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,481,346 2,881,075,295,982 Rls. 115,731,164 $
40 1392 امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 14,761,574 2,880,051,014,894 Rls. 116,270,578 $
41 1392 هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 154,945,000 2,807,007,743,277 Rls. 111,068,385 $
42 1392 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 746,921,600 2,743,367,136,028 Rls. 110,210,253 $
43 1392 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 64,825,708 2,696,104,262,542 Rls. 108,320,571 $
44 1392 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 31,147,325 2,664,926,079,029 Rls. 107,202,772 $
45 1392 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 507,011,134 2,634,193,660,889 Rls. 106,107,800 $
46 1392 سري لانکا 27132000 قيرنفت 191,847,060 2,521,847,505,316 Rls. 101,470,770 $
47 1392 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 113,551,990 2,484,296,129,858 Rls. 100,263,913 $
48 1392 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 73,818,276 2,473,820,693,723 Rls. 99,704,955 $
49 1392 امارات متحده عربي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 11,696,178 2,417,684,471,669 Rls. 97,116,377 $
50 1392 چين 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 501,495,077 2,310,900,284,791 Rls. 93,010,729 $
51 1392 ميانمار 27132000 قيرنفت 173,654,845 2,283,401,279,015 Rls. 91,974,160 $
52 1392 ونزوئلا 89012000 تانکرهابراي وسيله نقليه آبي 25,310,000 2,273,329,528,568 Rls. 92,747,319 $
53 1392 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 30,530,148 2,269,541,263,564 Rls. 91,570,054 $
54 1392 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 129,555,020 2,229,703,748,808 Rls. 89,953,951 $
55 1392 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 390,153,891 2,229,120,377,593 Rls. 90,338,404 $
56 1392 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 53,972,240 2,220,041,180,038 Rls. 89,132,037 $
57 1392 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 48,967,001 2,199,211,771,878 Rls. 88,684,286 $
58 1392 قزاقستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 10,823,420 2,185,654,405,970 Rls. 87,816,827 $
59 1392 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,254,136 2,121,710,036,392 Rls. 85,468,437 $
60 1392 آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,186,394 2,080,035,070,647 Rls. 83,694,106 $
61 1392 جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 26,008,824 1,998,807,160,810 Rls. 80,617,234 $
62 1392 هنگ کنگ 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 10,953,650 1,964,221,791,780 Rls. 78,521,076 $
63 1392 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 107,313,926 1,943,153,356,491 Rls. 78,103,786 $
64 1392 امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 88,297,810 1,903,515,080,424 Rls. 76,654,750 $
65 1392 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 92,720,517 1,903,504,603,604 Rls. 76,486,893 $
66 1392 هند 27132000 قيرنفت 144,927,458 1,892,315,444,652 Rls. 75,941,836 $
67 1392 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,743,581 1,877,550,027,976 Rls. 75,504,983 $
68 1392 عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 220,017,495 1,859,954,536,797 Rls. 74,854,364 $
69 1392 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 210,490,720 1,844,784,360,166 Rls. 74,106,298 $
70 1392 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 24,678,849 1,830,130,726,574 Rls. 73,382,653 $
71 1392 ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,103,701 1,789,812,443,261 Rls. 72,204,733 $
72 1392 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 37,617,690 1,768,244,394,152 Rls. 71,192,875 $
73 1392 افغانستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 962,656,837 1,725,730,780,084 Rls. 69,474,368 $
74 1392 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 58,952,875 1,715,216,070,783 Rls. 69,081,931 $
75 1392 عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 13,464,989 1,698,145,390,988 Rls. 68,429,064 $
76 1392 انگلستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 93,540,876 1,695,858,445,412 Rls. 68,291,894 $
77 1392 امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 44,582 1,667,320,642,085 Rls. 67,099,799 $
78 1392 ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,355,365 1,622,152,018,012 Rls. 65,345,078 $
79 1392 عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 18,732,487 1,610,366,883,654 Rls. 68,180,921 $
80 1392 عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 18,253,957 1,592,839,598,276 Rls. 64,635,570 $
81 1392 افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 66,485,456 1,582,168,435,603 Rls. 63,867,270 $
82 1392 جمهوري عربي سوريه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 69,818,000 1,551,280,724,253 Rls. 62,704,872 $
83 1392 آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,253,802 1,547,714,724,291 Rls. 62,204,957 $
84 1392 تايوان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 46,123,384 1,543,426,090,312 Rls. 62,119,162 $
85 1392 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 49,695,075 1,527,715,561,336 Rls. 61,510,588 $
86 1392 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 58,474,950 1,515,992,240,245 Rls. 61,096,578 $
87 1392 چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 19,500,000 1,502,757,550,000 Rls. 60,391,216 $
88 1392 امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 67,767,700 1,477,610,764,816 Rls. 59,533,013 $
89 1392 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,028,470 1,477,323,201,193 Rls. 59,430,937 $
90 1392 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 44,412,713 1,458,677,123,915 Rls. 58,858,373 $
91 1392 عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 25,461,085 1,455,960,720,249 Rls. 58,568,964 $
92 1392 چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 18,629,119 1,430,737,185,297 Rls. 57,750,269 $
93 1392 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 1,473 1,428,187,436,485 Rls. 57,158,867 $
94 1392 آذربايجان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 882,688,959 1,418,528,916,285 Rls. 57,112,940 $
95 1392 جمهوري کره 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 66,743,156 1,413,045,982,102 Rls. 55,966,514 $
96 1392 چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 27,113,505 1,412,506,885,400 Rls. 56,990,971 $
97 1392 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 31,547,291 1,411,498,660,081 Rls. 56,607,669 $
98 1392 عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,815,718 1,395,580,247,623 Rls. 56,162,412 $
99 1392 امارات متحده عربي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 299,599 1,386,224,571,451 Rls. 55,834,610 $
100 1392 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 32,278,158 1,373,842,361,457 Rls. 55,125,948 $
101 1392 هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 27,000,000 1,366,123,087,335 Rls. 54,893,040 $
102 1392 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,531,610 1,356,783,095,387 Rls. 54,562,864 $
103 1392 پاکستان 27132000 قيرنفت 102,385,619 1,339,547,666,326 Rls. 53,997,872 $
104 1392 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 88,688,495 1,325,782,896,935 Rls. 53,349,601 $
105 1392 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,307,108 1,323,548,998,538 Rls. 53,200,803 $
106 1392 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 56,415,770 1,300,583,849,695 Rls. 52,427,296 $
107 1392 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 28,074,868 1,248,711,610,137 Rls. 50,084,730 $
108 1392 چين 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 37,824,000 1,246,596,683,718 Rls. 50,377,601 $
109 1392 عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 78,990,476 1,245,107,811,935 Rls. 49,979,740 $
110 1392 ترکمنستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 103,454,125 1,233,426,928,577 Rls. 49,777,664 $
111 1392 ترکيه 27132000 قيرنفت 104,725,608 1,226,260,686,923 Rls. 49,162,323 $
112 1392 عراق 08081000 سيب , تازه 94,585,432 1,221,285,376,368 Rls. 49,394,802 $
113 1392 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,756,286 1,203,692,038,980 Rls. 48,297,821 $
114 1392 عراق 25239010 سيمان کوره بلند 720,609,718 1,170,396,689,629 Rls. 47,170,323 $
115 1392 آلمان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,710,970 1,168,770,223,202 Rls. 46,950,853 $
116 1392 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 72,247,513 1,164,194,523,240 Rls. 46,894,644 $
117 1392 آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,218,619,448 1,149,251,254,643 Rls. 46,310,461 $
118 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,281,680 1,139,252,919,420 Rls. 45,808,576 $
119 1392 ويتنام 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,773,980 1,131,551,050,550 Rls. 45,292,178 $
120 1392 ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 130,103,640 1,124,808,842,587 Rls. 45,304,384 $
121 1392 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 33,572,203 1,124,103,745,298 Rls. 45,434,243 $
122 1392 فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 659,766,754 1,106,593,490,272 Rls. 44,648,373 $
123 1392 افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 46,880,768 1,082,180,668,953 Rls. 43,472,750 $
124 1392 ترکيه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,278,641 1,073,261,974,608 Rls. 43,031,127 $
125 1392 عراق 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,024,429 1,066,553,569,781 Rls. 42,942,032 $
126 1392 عراق 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 10,700,523 1,053,879,084,192 Rls. 42,366,580 $
127 1392 پاکستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 8,823,173 1,053,691,204,725 Rls. 42,418,847 $
128 1392 چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 2,896,193,807 1,034,876,082,320 Rls. 41,532,790 $
129 1392 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 23,873,284 1,028,871,002,977 Rls. 41,706,241 $
130 1392 چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 42,637,833 1,024,805,044,169 Rls. 41,230,185 $
131 1392 عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 23,342,673 988,171,001,336 Rls. 39,787,780 $
132 1392 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,177,040 982,616,352,671 Rls. 39,557,861 $
133 1392 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,272,650 981,957,356,066 Rls. 39,345,080 $
134 1392 عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 12,203,727 961,089,027,696 Rls. 38,781,908 $
135 1392 ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 44,664,041 958,163,067,503 Rls. 38,598,477 $
136 1392 عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 29,693,920 954,347,954,501 Rls. 38,349,702 $
137 1392 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,628,871 947,706,254,856 Rls. 38,105,216 $
138 1392 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 314,440,366 947,034,208,748 Rls. 38,208,933 $
139 1392 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 6,399,261 946,649,871,530 Rls. 38,171,676 $
140 1392 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,297,710 941,899,338,891 Rls. 37,873,001 $
141 1392 عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 83,376,544 935,583,329,230 Rls. 37,633,697 $
142 1392 هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 43,244,452 932,113,865,717 Rls. 37,589,462 $
143 1392 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 63,267,417 925,215,800,426 Rls. 37,263,501 $
144 1392 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 11,457,028 924,149,622,973 Rls. 37,165,127 $
145 1392 گرجستان 27132000 قيرنفت 81,304,037 921,086,592,441 Rls. 36,906,754 $
146 1392 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 20,390,331 917,967,664,456 Rls. 37,016,757 $
147 1392 امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 5,168,525 916,861,480,947 Rls. 36,858,841 $
148 1392 اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 50,533,000 916,105,960,583 Rls. 36,889,090 $
149 1392 فيليپين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 45,121,762 915,894,692,209 Rls. 36,944,176 $
150 1392 عراق 07031000 پيازوموسير 111,795,456 915,016,929,142 Rls. 36,808,756 $
151 1392 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 38,102,472 906,158,886,698 Rls. 36,402,332 $
152 1392 تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 103,772,144 904,801,784,623 Rls. 36,462,853 $
153 1392 ترکيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 35,410,491 904,606,223,636 Rls. 36,545,952 $
154 1392 فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 73,121,243 893,619,690,158 Rls. 35,819,064 $
155 1392 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,235,095 887,344,806,862 Rls. 35,673,504 $
156 1392 چين 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 27,997,111 885,865,196,155 Rls. 35,715,474 $
157 1392 ويتنام 27132000 قيرنفت 67,243,588 884,438,313,402 Rls. 35,578,726 $
158 1392 عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 98,047,879 882,642,654,526 Rls. 35,448,434 $
159 1392 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 83,298,567 881,030,972,431 Rls. 35,551,679 $
160 1392 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 28,192,052 867,994,874,859 Rls. 35,079,460 $
161 1392 ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 47,695,000 864,463,894,803 Rls. 34,785,562 $
162 1392 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,868,164 854,711,427,844 Rls. 34,289,913 $
163 1392 پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,294,366 840,891,786,950 Rls. 33,734,357 $
164 1392 امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 91,341,083 838,781,501,141 Rls. 33,579,396 $
165 1392 عمان 27132000 قيرنفت 74,749,351 834,587,654,189 Rls. 33,389,154 $
166 1392 امارات متحده عربي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 17,933,300 830,609,399,621 Rls. 33,451,981 $
167 1392 فيليپين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 45,700,690 829,968,199,990 Rls. 33,184,526 $
168 1392 ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,693,632 826,880,288,958 Rls. 33,255,903 $
169 1392 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 81,799,263 811,948,905,074 Rls. 32,551,176 $
170 1392 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 22,713,625 806,041,360,754 Rls. 32,495,903 $
171 1392 عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 10,930,370 789,970,894,118 Rls. 31,762,616 $
172 1392 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 3,497,493 780,270,042,559 Rls. 31,388,696 $
173 1392 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 35,863,925 774,549,903,910 Rls. 31,282,068 $
174 1392 ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 4,035,527 773,344,169,097 Rls. 31,139,439 $
175 1392 امارات متحده عربي 27101210 بنزين 33,401,508 771,765,839,566 Rls. 31,120,847 $
176 1392 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 14,690,610 767,910,649,075 Rls. 30,889,921 $
177 1392 عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,099,344 767,497,413,772 Rls. 30,874,085 $
178 1392 اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 23,700 765,686,264,062 Rls. 30,588,769 $
179 1392 بنگلادش 27132000 قيرنفت 57,971,389 762,951,726,146 Rls. 30,582,499 $
180 1392 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 57,932,068 760,706,239,474 Rls. 30,662,210 $
181 1392 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,826,925 747,826,933,838 Rls. 30,072,818 $
182 1392 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 132,108,488 735,203,096,750 Rls. 29,592,918 $
183 1392 عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,029,116 724,542,831,477 Rls. 29,164,049 $
184 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 2,413,186 723,637,649,045 Rls. 29,170,681 $
185 1392 هلند 72027000 فروموليبدن. 1,680,000 721,464,146,746 Rls. 29,057,068 $
186 1392 هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 34,229,014 713,409,116,711 Rls. 28,766,485 $
187 1392 اندونزي 27132000 قيرنفت 53,889,699 708,825,432,572 Rls. 28,547,471 $
188 1392 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 4,560,442 706,698,594,633 Rls. 28,367,916 $
189 1392 افغانستان 27132000 قيرنفت 53,743,894 702,903,331,060 Rls. 28,255,027 $
190 1392 چين 27132000 قيرنفت 53,300,181 699,521,896,703 Rls. 28,201,376 $
191 1392 ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 73,616,936 699,472,221,144 Rls. 28,177,925 $
192 1392 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 86,221,010 697,082,746,217 Rls. 28,196,222 $
193 1392 چين 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 27,734,256 693,230,373,522 Rls. 27,919,409 $
194 1392 چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 40,538,761 686,707,170,413 Rls. 27,635,489 $
195 1392 عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 34,868,431 686,301,366,752 Rls. 27,647,297 $
196 1392 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 228,591,642 682,590,521,558 Rls. 27,504,725 $
197 1392 پرتغال 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 37,477,000 678,245,059,214 Rls. 27,358,208 $
198 1392 ژاپن 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 553,719 675,548,043,316 Rls. 27,127,544 $
199 1392 ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 36,682,291 675,527,752,171 Rls. 27,179,866 $
200 1392 جمهوري متحده تانزانيا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 59,974,444 671,824,276,312 Rls. 27,243,223 $
مجموع کل
522,046,100,222,139 ريال
مجموع کل
21,007,154,703 دلار