آمار کل " صادرات به" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 251,831 12,523,222,275 Rls. 491,207 $
2 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 31,000 6,549,499,500 Rls. 263,900 $
3 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 287,466 5,132,311,833 Rls. 206,973 $
4 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 43,000 3,732,606,500 Rls. 148,240 $
5 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 78,750 2,931,607,125 Rls. 115,946 $
6 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 140,350 2,564,970,598 Rls. 101,639 $
7 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 62,609 1,321,764,892 Rls. 52,736 $
8 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101920 روغن صنعتي 59,920 1,152,231,632 Rls. 46,352 $
9 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 23,250 867,358,125 Rls. 34,875 $
10 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,070 770,960,925 Rls. 31,050 $
11 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101930 گريس 39,375 745,536,029 Rls. 29,798 $
12 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 22,500 590,075,655 Rls. 23,827 $
13 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,536 479,016,730 Rls. 19,330 $
14 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 3,030 270,791,100 Rls. 10,908 $
15 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 519 194,235,750 Rls. 7,785 $
16 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 55 141,104,165 Rls. 5,673 $
17 1392 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 2,355 58,354,545 Rls. 2,355 $
مجموع کل
40,025,647,379 ريال
مجموع کل
1,592,594 دلار
[1]