آمار کل " صادرات به" کشور "آلباني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آلباني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 108,664 23,963,372,149 Rls. 820,298 $
2 1394 آلباني 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 9,191,693,250 Rls. 311,000 $
3 1394 آلباني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,700 6,678,750,400 Rls. 222,950 $
4 1394 آلباني 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 28,392 2,551,447,080 Rls. 85,176 $
5 1394 آلباني 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,321 1,452,491,010 Rls. 49,519 $
6 1394 آلباني 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 4,000 958,464,000 Rls. 32,000 $
7 1394 آلباني 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 12,121 281,573,275 Rls. 10,015 $
8 1394 آلباني 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 247,252,500 Rls. 8,250 $
9 1394 آلباني 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 12,400 215,580,944 Rls. 7,667 $
10 1394 آلباني 07032000 سير 4,800 152,167,680 Rls. 5,376 $
11 1394 آلباني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,320 125,064,000 Rls. 4,320 $
12 1394 آلباني 07031000 پيازوموسير 6,100 69,064,200 Rls. 2,440 $
13 1394 آلباني 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,761 56,610,000 Rls. 2,000 $
14 1394 آلباني 08071100 هندوا نه , تازه 5,800 50,539,520 Rls. 1,790 $
15 1394 آلباني 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,900 40,640,450 Rls. 1,446 $
16 1394 آلباني 19053200 ويفل ها و ويفرها 432 22,400,910 Rls. 777 $
17 1394 آلباني 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 190 1,198,080 Rls. 40 $
مجموع کل
46,058,309,448 ريال
مجموع کل
1,565,063 دلار
[1]