آمار کل " صادرات به" کشور "آلمان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 815,713 1,513,406,618,564 Rls. 50,922,430 $
2 1394 آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,993,621 1,453,273,756,667 Rls. 48,957,096 $
3 1394 آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 979,472 1,322,202,315,160 Rls. 44,760,000 $
4 1394 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,591,647 955,166,885,690 Rls. 32,111,008 $
5 1394 آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 894,900 736,970,003,800 Rls. 24,536,199 $
6 1394 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 284,108 708,925,605,223 Rls. 24,008,956 $
7 1394 آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,657,950 414,893,201,740 Rls. 13,816,308 $
8 1394 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,818,102 410,154,251,327 Rls. 13,879,951 $
9 1394 آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 156,906 249,487,391,584 Rls. 8,364,078 $
10 1394 آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,388,805 215,680,456,401 Rls. 7,271,959 $
11 1394 آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 164,005 173,797,889,381 Rls. 5,869,335 $
12 1394 آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,018,735 138,487,928,438 Rls. 4,655,923 $
13 1394 آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 5,145 87,221,140,320 Rls. 2,897,720 $
14 1394 آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 662,000 69,417,019,000 Rls. 2,317,059 $
15 1394 آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 161,200 57,941,735,104 Rls. 1,946,734 $
16 1394 آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 167,301 52,952,676,302 Rls. 1,782,665 $
17 1394 آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 167,144 48,567,358,853 Rls. 1,627,750 $
18 1394 آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 899 43,558,378,540 Rls. 1,455,808 $
19 1394 آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 86,523 36,748,042,904 Rls. 1,231,807 $
20 1394 آلمان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 733,922 35,947,043,172 Rls. 1,206,275 $
21 1394 آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 612,893 33,475,233,631 Rls. 1,139,457 $
22 1394 آلمان 13019040 كتيرا 74,930 30,547,951,775 Rls. 1,021,025 $
23 1394 آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 102,669 28,042,959,174 Rls. 928,512 $
24 1394 آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 704,000 26,614,959,800 Rls. 915,200 $
25 1394 آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 52,166 26,534,482,182 Rls. 887,134 $
26 1394 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 271,174 26,136,749,475 Rls. 874,288 $
27 1394 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 217,200 25,958,786,800 Rls. 870,803 $
28 1394 آلمان 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 15,903 18,455,380,671 Rls. 611,247 $
29 1394 آلمان 08109020 زرشك تازه 69,820 18,050,439,733 Rls. 619,419 $
30 1394 آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 15,926 17,442,172,350 Rls. 602,493 $
31 1394 آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 5,425 16,666,250,000 Rls. 560,423 $
32 1394 آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 290,212 14,667,786,620 Rls. 494,286 $
33 1394 آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 142,655 14,603,754,324 Rls. 490,137 $
34 1394 آلمان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 30,178 14,230,910,014 Rls. 483,292 $
35 1394 آلمان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 28,960 13,624,125,148 Rls. 458,580 $
36 1394 آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 248,855 13,525,515,450 Rls. 455,633 $
37 1394 آلمان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 97,668 13,109,643,536 Rls. 439,471 $
38 1394 آلمان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 308,000 12,345,829,397 Rls. 413,493 $
39 1394 آلمان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 176,681 11,244,839,379 Rls. 388,487 $
40 1394 آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,144 10,831,795,917 Rls. 361,476 $
41 1394 آلمان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 72,814 10,439,555,383 Rls. 356,809 $
42 1394 آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 491,430 9,695,863,240 Rls. 331,753 $
43 1394 آلمان 13019010 باريچه 11,000 9,441,300,000 Rls. 330,000 $
44 1394 آلمان 16043100 خاويار 223 9,090,699,345 Rls. 305,969 $
45 1394 آلمان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 18,384 8,777,740,370 Rls. 299,420 $
46 1394 آلمان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 88 8,444,675,000 Rls. 280,000 $
47 1394 آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 5,550 8,131,786,818 Rls. 317,710 $
48 1394 آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 130,841 7,812,861,675 Rls. 259,827 $
49 1394 آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 7,521 7,497,838,776 Rls. 248,949 $
50 1394 آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 44,160 6,932,887,032 Rls. 233,004 $
51 1394 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 29,479 6,572,386,345 Rls. 221,455 $
52 1394 آلمان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 145,000 6,567,247,500 Rls. 217,500 $
53 1394 آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 42,925 6,481,198,250 Rls. 214,625 $
54 1394 آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 216,964 6,261,752,034 Rls. 208,107 $
55 1394 آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 420 5,479,576,000 Rls. 192,000 $
56 1394 آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 11,690 5,423,702,520 Rls. 185,296 $
57 1394 آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 47,273 5,243,739,832 Rls. 176,395 $
58 1394 آلمان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 79,250 5,122,568,000 Rls. 174,350 $
59 1394 آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 586,040 5,051,093,945 Rls. 178,901 $
60 1394 آلمان 27132000 قيرنفت 400,000 5,010,378,000 Rls. 166,000 $
61 1394 آلمان 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 28,900 4,857,216,300 Rls. 162,737 $
62 1394 آلمان 79031000 گرد روي 79,400 4,852,273,952 Rls. 163,802 $
63 1394 آلمان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 78,093 4,632,901,412 Rls. 157,149 $
64 1394 آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 11,783 4,615,226,053 Rls. 153,848 $
65 1394 آلمان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,360 4,588,006,200 Rls. 159,140 $
66 1394 آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 23,893 4,498,934,800 Rls. 153,389 $
67 1394 آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 83,178 4,484,963,727 Rls. 150,560 $
68 1394 آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 71,350 4,482,741,807 Rls. 149,696 $
69 1394 آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 39,485 4,461,593,951 Rls. 150,567 $
70 1394 آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,430 4,237,276,200 Rls. 141,450 $
71 1394 آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 56,860 4,097,977,157 Rls. 143,288 $
72 1394 آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 40,007 4,045,270,464 Rls. 136,272 $
73 1394 آلمان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,400 3,831,364,800 Rls. 129,600 $
74 1394 آلمان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 92,500 3,600,685,080 Rls. 120,766 $
75 1394 آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 29,434 3,560,699,650 Rls. 119,691 $
76 1394 آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 12,745 3,531,979,530 Rls. 118,114 $
77 1394 آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 6,681 3,455,945,663 Rls. 115,977 $
78 1394 آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5,452 3,453,072,850 Rls. 114,828 $
79 1394 آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 28,851 3,452,058,209 Rls. 115,901 $
80 1394 آلمان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 10,676 3,396,986,940 Rls. 113,600 $
81 1394 آلمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 572,093 3,365,704,844 Rls. 114,218 $
82 1394 آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,809 3,326,650,150 Rls. 110,668 $
83 1394 آلمان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 50 3,261,595,425 Rls. 108,075 $
84 1394 آلمان 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 27 3,257,823,750 Rls. 108,750 $
85 1394 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 36,794 3,169,413,420 Rls. 107,616 $
86 1394 آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 62,690 2,999,405,322 Rls. 99,581 $
87 1394 آلمان 48172000 نامه پاکتي,کارت پستال غيرمصوروکارت نامه گاري, ا زکاغذيامقوا 2,500 2,985,741,000 Rls. 99,000 $
88 1394 آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 36 2,983,876,839 Rls. 99,809 $
89 1394 آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 475 2,839,906,000 Rls. 96,514 $
90 1394 آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 37,469 2,781,735,638 Rls. 93,677 $
91 1394 آلمان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 23,000 2,780,892,000 Rls. 97,200 $
92 1394 آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 31,949 2,775,900,880 Rls. 93,279 $
93 1394 آلمان 06042020 ساير اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله (Lichens) تازه به استثناي لاكي بامبو وبرگ هاي زنبق 12,328 2,522,965,920 Rls. 86,481 $
94 1394 آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 29,790 2,495,330,466 Rls. 84,399 $
95 1394 آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 27,292 2,435,679,257 Rls. 81,700 $
96 1394 آلمان 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 46,600 2,372,922,815 Rls. 79,220 $
97 1394 آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 13,200 2,352,757,826 Rls. 79,321 $
98 1394 آلمان 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 13,740 2,348,375,688 Rls. 79,692 $
99 1394 آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,120 2,340,729,000 Rls. 77,856 $
100 1394 آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 421,008 2,281,087,522 Rls. 77,557 $
101 1394 آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 32,831 2,148,886,569 Rls. 72,544 $
102 1394 آلمان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 6,157 2,139,441,930 Rls. 71,066 $
103 1394 آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 522 2,132,339,040 Rls. 70,939 $
104 1394 آلمان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 11,700 2,118,846,600 Rls. 70,200 $
105 1394 آلمان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 300 2,063,872,817 Rls. 68,356 $
106 1394 آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 4,153 2,029,358,100 Rls. 67,958 $
107 1394 آلمان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 48,000 1,978,719,744 Rls. 65,712 $
108 1394 آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 204,775 1,977,249,628 Rls. 66,638 $
109 1394 آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 35,815 1,956,535,378 Rls. 65,318 $
110 1394 آلمان 14049020 وسمه 19,000 1,929,231,500 Rls. 66,500 $
111 1394 آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 81,347 1,857,961,772 Rls. 61,849 $
112 1394 آلمان 41142000 چرم و پوست ورني شده يا روکش شده چرم و پوست فلزنما 470 1,759,915,000 Rls. 58,750 $
113 1394 آلمان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,560 1,751,350,342 Rls. 58,456 $
114 1394 آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 50,000 1,748,538,400 Rls. 59,410 $
115 1394 آلمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 135,514 1,742,441,890 Rls. 58,194 $
116 1394 آلمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 24 1,729,150,358 Rls. 57,882 $
117 1394 آلمان 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 14,143 1,709,940,000 Rls. 60,000 $
118 1394 آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 15,144 1,648,536,213 Rls. 55,550 $
119 1394 آلمان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 290,000 1,552,815,360 Rls. 51,843 $
120 1394 آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,064 1,463,596,723 Rls. 49,392 $
121 1394 آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 10,983 1,456,532,664 Rls. 48,633 $
122 1394 آلمان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 9,990 1,432,212,355 Rls. 48,082 $
123 1394 آلمان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 31,500 1,359,427,500 Rls. 46,500 $
124 1394 آلمان 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 8,550 1,350,258,055 Rls. 45,233 $
125 1394 آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 52,715 1,334,240,824 Rls. 45,672 $
126 1394 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,629 1,292,215,096 Rls. 44,266 $
127 1394 آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 328 1,229,043,630 Rls. 43,421 $
128 1394 آلمان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 4,496 1,219,071,192 Rls. 41,323 $
129 1394 آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,556 1,202,634,922 Rls. 40,142 $
130 1394 آلمان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,025 1,158,705,000 Rls. 40,500 $
131 1394 آلمان 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 200 1,157,592,900 Rls. 38,351 $
132 1394 آلمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,681 1,139,604,894 Rls. 40,086 $
133 1394 آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 15,941 1,058,183,373 Rls. 35,764 $
134 1394 آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 17,271 1,022,129,334 Rls. 34,533 $
135 1394 آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,573 983,767,502 Rls. 33,221 $
136 1394 آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 7,625 909,231,620 Rls. 30,500 $
137 1394 آلمان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 898,950,000 Rls. 30,000 $
138 1394 آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,700 859,229,910 Rls. 28,490 $
139 1394 آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 9,845 848,467,004 Rls. 29,739 $
140 1394 آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,848 848,139,786 Rls. 28,625 $
141 1394 آلمان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 80,185 807,586,513 Rls. 28,065 $
142 1394 آلمان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 15,500 759,404,280 Rls. 25,160 $
143 1394 آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 69,447 749,818,095 Rls. 24,913 $
144 1394 آلمان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 734,837,850 Rls. 25,383 $
145 1394 آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 24,254 734,813,266 Rls. 24,407 $
146 1394 آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 9,880 729,015,410 Rls. 24,320 $
147 1394 آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,105 715,809,285 Rls. 24,315 $
148 1394 آلمان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 19,180 709,692,178 Rls. 23,743 $
149 1394 آلمان 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 8,350 705,157,500 Rls. 24,955 $
150 1394 آلمان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 698,365,200 Rls. 23,140 $
151 1394 آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 14,875 688,211,762 Rls. 22,898 $
152 1394 آلمان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 20,000 682,860,000 Rls. 22,800 $
153 1394 آلمان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 2,600 682,115,200 Rls. 22,585 $
154 1394 آلمان 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 25 675,261,254 Rls. 22,358 $
155 1394 آلمان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 7,943 672,645,640 Rls. 22,446 $
156 1394 آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 11,280 669,027,376 Rls. 23,424 $
157 1394 آلمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,044 649,679,940 Rls. 21,692 $
158 1394 آلمان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 3,660 645,172,500 Rls. 22,439 $
159 1394 آلمان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 5,940 622,806,030 Rls. 20,790 $
160 1394 آلمان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 4,019 622,227,600 Rls. 22,020 $
161 1394 آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,961 603,646,880 Rls. 20,152 $
162 1394 آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 4,930 593,975,800 Rls. 19,720 $
163 1394 آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 9,769 581,038,186 Rls. 19,538 $
164 1394 آلمان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 17,500 551,070,576 Rls. 18,396 $
165 1394 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 16,540 545,346,000 Rls. 18,159 $
166 1394 آلمان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 5,454 540,792,026 Rls. 19,061 $
167 1394 آلمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 8,623 521,723,490 Rls. 18,005 $
168 1394 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 491,671,800 Rls. 17,370 $
169 1394 آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,400 482,941,200 Rls. 16,000 $
170 1394 آلمان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 7,367 480,608,261 Rls. 16,139 $
171 1394 آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,285 470,274,860 Rls. 15,675 $
172 1394 آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 3,538 470,198,394 Rls. 15,921 $
173 1394 آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 1,020 464,089,824 Rls. 15,513 $
174 1394 آلمان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 2,470 451,680,000 Rls. 15,000 $
175 1394 آلمان 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 2,160 449,426,040 Rls. 15,036 $
176 1394 آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 75,467 448,994,659 Rls. 15,356 $
177 1394 آلمان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 10,430 435,712,077 Rls. 14,435 $
178 1394 آلمان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 3,991 430,654,732 Rls. 14,377 $
179 1394 آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 15,487 428,173,761 Rls. 14,723 $
180 1394 آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,340 422,034,435 Rls. 14,040 $
181 1394 آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,656 409,807,680 Rls. 13,960 $
182 1394 آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 5,410 406,417,500 Rls. 13,500 $
183 1394 آلمان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 7,420 403,137,504 Rls. 13,356 $
184 1394 آلمان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 8,300 400,777,120 Rls. 13,280 $
185 1394 آلمان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 5,450 397,592,787 Rls. 13,449 $
186 1394 آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 210 394,233,457 Rls. 13,082 $
187 1394 آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 27,970 393,050,491 Rls. 13,386 $
188 1394 آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 240 382,707,000 Rls. 13,000 $
189 1394 آلمان 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 720 374,178,860 Rls. 12,595 $
190 1394 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 221 367,341,000 Rls. 12,978 $
191 1394 آلمان 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 5,900 362,544,000 Rls. 12,000 $
192 1394 آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 6,580 357,712,488 Rls. 11,844 $
193 1394 آلمان 29171910 فروس فومارات 500 352,061,500 Rls. 11,790 $
194 1394 آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 526 345,145,474 Rls. 11,459 $
195 1394 آلمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,800 339,320,000 Rls. 11,500 $
196 1394 آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,350 337,277,686 Rls. 11,409 $
197 1394 آلمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 4,450 333,260,500 Rls. 11,125 $
198 1394 آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,051 328,948,190 Rls. 11,170 $
199 1394 آلمان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,897 328,416,352 Rls. 10,963 $
200 1394 آلمان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 7,632 316,182,742 Rls. 10,495 $
مجموع کل
9,483,550,819,253 ريال
مجموع کل
319,257,431 دلار