آمار کل " صادرات به" کشور "اتريش" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 300,000 83,445,526,342 Rls. 2,825,027 $
2 1394 اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,526,831 73,046,668,064 Rls. 2,436,862 $
3 1394 اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60,939 58,299,528,913 Rls. 1,955,500 $
4 1394 اتريش 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 1,041,593 56,166,948,753 Rls. 1,874,923 $
5 1394 اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,213,800 54,023,891,400 Rls. 1,820,610 $
6 1394 اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 44,572 11,081,062,856 Rls. 378,019 $
7 1394 اتريش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 6,611 8,176,380,100 Rls. 285,293 $
8 1394 اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 17,294 6,331,281,224 Rls. 214,259 $
9 1394 اتريش 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 255 5,624,425,995 Rls. 186,523 $
10 1394 اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,429 5,147,536,602 Rls. 172,921 $
11 1394 اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 93,840 4,792,793,604 Rls. 161,382 $
12 1394 اتريش 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 103,190 4,586,270,262 Rls. 151,918 $
13 1394 اتريش 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,280 4,163,794,132 Rls. 138,997 $
14 1394 اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,926 3,288,465,342 Rls. 109,425 $
15 1394 اتريش 08071100 هندوا نه , تازه 383,359 3,282,228,621 Rls. 116,222 $
16 1394 اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 32,842 1,918,174,280 Rls. 65,748 $
17 1394 اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,975 1,361,176,395 Rls. 45,150 $
18 1394 اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,750 1,340,986,280 Rls. 44,550 $
19 1394 اتريش 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 14,700 1,309,474,090 Rls. 46,157 $
20 1394 اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 19,685 1,098,075,537 Rls. 36,420 $
21 1394 اتريش 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,200 957,841,200 Rls. 32,400 $
22 1394 اتريش 25081000 بنتونيت 350,898 953,970,834 Rls. 31,580 $
23 1394 اتريش 13019010 باريچه 1,100 936,210,000 Rls. 33,000 $
24 1394 اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 12,360 923,077,128 Rls. 30,624 $
25 1394 اتريش 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 579 890,861,798 Rls. 29,625 $
26 1394 اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,998 854,243,774 Rls. 28,292 $
27 1394 اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 15,742 853,756,580 Rls. 28,336 $
28 1394 اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,365 840,227,883 Rls. 27,856 $
29 1394 اتريش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,616 784,752,000 Rls. 26,729 $
30 1394 اتريش 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,970 721,795,170 Rls. 23,910 $
31 1394 اتريش 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 8,390 687,564,904 Rls. 22,768 $
32 1394 اتريش 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,209 568,848,063 Rls. 19,161 $
33 1394 اتريش 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 420 528,220,000 Rls. 17,500 $
34 1394 اتريش 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 5,653 447,700,441 Rls. 14,827 $
35 1394 اتريش 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 5,000 390,465,000 Rls. 12,998 $
36 1394 اتريش 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,020 369,017,358 Rls. 12,226 $
37 1394 اتريش 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,400 325,351,180 Rls. 10,780 $
38 1394 اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,370 321,912,360 Rls. 10,665 $
39 1394 اتريش 08109020 زرشك تازه 1,718 308,782,320 Rls. 10,230 $
40 1394 اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 5,404 287,030,379 Rls. 9,567 $
41 1394 اتريش 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,783 283,333,306 Rls. 9,458 $
42 1394 اتريش 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 515 263,488,000 Rls. 8,746 $
43 1394 اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,392 242,628,990 Rls. 8,288 $
44 1394 اتريش 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 280 221,519,455 Rls. 7,460 $
45 1394 اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,170 214,058,430 Rls. 7,146 $
46 1394 اتريش 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,600 180,470,420 Rls. 5,980 $
47 1394 اتريش 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,400 178,321,500 Rls. 6,300 $
48 1394 اتريش 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,490 171,192,825 Rls. 5,715 $
49 1394 اتريش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,412 166,715,040 Rls. 5,520 $
50 1394 اتريش 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,490 157,409,560 Rls. 5,215 $
51 1394 اتريش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 920 151,557,120 Rls. 5,060 $
52 1394 اتريش 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 1,262 151,335,432 Rls. 5,048 $
53 1394 اتريش 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 860 150,295,320 Rls. 5,160 $
54 1394 اتريش 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 3,130 125,300,950 Rls. 4,150 $
55 1394 اتريش 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 107,977,688 Rls. 3,574 $
56 1394 اتريش 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 900 107,060,400 Rls. 3,600 $
57 1394 اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 30 97,727,310 Rls. 3,247 $
58 1394 اتريش 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 295 97,492,670 Rls. 3,230 $
59 1394 اتريش 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 2,224 95,416,557 Rls. 3,171 $
60 1394 اتريش 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 579 85,713,276 Rls. 2,838 $
61 1394 اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,100 82,992,250 Rls. 2,750 $
62 1394 اتريش 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,100 82,992,250 Rls. 2,750 $
63 1394 اتريش 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,250 73,972,850 Rls. 2,450 $
64 1394 اتريش 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 500 73,847,110 Rls. 2,603 $
65 1394 اتريش 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 800 72,429,600 Rls. 2,400 $
66 1394 اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 64,300 69,394,310 Rls. 2,391 $
67 1394 اتريش 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 300 65,246,998 Rls. 2,162 $
68 1394 اتريش 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 370 53,393,960 Rls. 1,780 $
69 1394 اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 405 47,049,816 Rls. 1,655 $
70 1394 اتريش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 850 46,181,520 Rls. 1,530 $
71 1394 اتريش 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 700 42,250,600 Rls. 1,400 $
72 1394 اتريش 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 100 39,932,400 Rls. 1,323 $
73 1394 اتريش 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 480 36,220,800 Rls. 1,200 $
74 1394 اتريش 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 600 36,139,200 Rls. 1,200 $
75 1394 اتريش 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 1,100 33,287,437 Rls. 1,103 $
76 1394 اتريش 20079100 مركبات 504 33,222,313 Rls. 1,109 $
77 1394 اتريش 07132010 ---لپه 600 28,971,840 Rls. 960 $
78 1394 اتريش 57021040 گليم دورو پشمي 32 27,316,224 Rls. 912 $
79 1394 اتريش 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 120 21,596,700 Rls. 746 $
80 1394 اتريش 33051000 شامپوها 220 18,107,400 Rls. 600 $
81 1394 اتريش 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 350 17,956,505 Rls. 595 $
82 1394 اتريش 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 700 17,956,505 Rls. 595 $
83 1394 اتريش 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 18 17,791,488 Rls. 594 $
84 1394 اتريش 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 300 16,297,740 Rls. 540 $
85 1394 اتريش 39012041 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 10,000 15,938,500 Rls. 532 $
86 1394 اتريش 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 20 14,385,600 Rls. 480 $
87 1394 اتريش 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 50 13,946,000 Rls. 475 $
88 1394 اتريش 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 800 12,071,600 Rls. 400 $
89 1394 اتريش 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 25 11,377,350 Rls. 393 $
90 1394 اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 800 10,140,480 Rls. 336 $
91 1394 اتريش 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 110 9,340,650 Rls. 330 $
92 1394 اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 160 9,023,581 Rls. 311 $
93 1394 اتريش 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 20 3,317,490 Rls. 110 $
94 1394 اتريش 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11 1,168,284 Rls. 39 $
مجموع کل
405,840,588,764 ريال
مجموع کل
13,646,640 دلار
[1]