آمار کل " صادرات به" کشور "اتيوپي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اتيوپي 27132000 قيرنفت 1,952,453 24,115,028,908 Rls. 810,267 $
2 1394 اتيوپي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 310,100 10,211,586,770 Rls. 341,110 $
3 1394 اتيوپي 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 30,560 7,857,405,000 Rls. 261,000 $
4 1394 اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 275,867 7,449,048,990 Rls. 248,279 $
5 1394 اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 137,200 4,558,085,840 Rls. 150,920 $
6 1394 اتيوپي 27101940 روغن پايه معدني 121,042 1,092,876,048 Rls. 36,313 $
7 1394 اتيوپي 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 928,605,000 Rls. 31,000 $
8 1394 اتيوپي 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 4,500 524,286,000 Rls. 18,000 $
9 1394 اتيوپي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 22,000 509,171,698 Rls. 17,220 $
10 1394 اتيوپي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 741 436,919,665 Rls. 14,581 $
11 1394 اتيوپي 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 4,060 212,860,116 Rls. 7,308 $
12 1394 اتيوپي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 113,595,300 Rls. 3,900 $
13 1394 اتيوپي 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 800 93,206,400 Rls. 3,200 $
14 1394 اتيوپي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 63,378,000 Rls. 2,100 $
15 1394 اتيوپي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 818 47,165,880 Rls. 1,636 $
16 1394 اتيوپي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 100 21,126,000 Rls. 700 $
17 1394 اتيوپي 29181400 اسيد سيتريك 400 18,641,280 Rls. 640 $
18 1394 اتيوپي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 3,000 8,301,195 Rls. 285 $
مجموع کل
58,261,288,090 ريال
مجموع کل
1,948,459 دلار
[1]