آمار کل " صادرات به" کشور "اردن" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اردن 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 225,281,730 2,789,464,985,142 Rls. 95,648,913 $
2 1394 اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,425,917 1,189,694,878,513 Rls. 40,079,374 $
3 1394 اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 743,550 176,623,065,325 Rls. 5,964,589 $
4 1394 اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 636,100 155,500,802,000 Rls. 5,181,300 $
5 1394 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 226,126 110,924,599,401 Rls. 3,730,292 $
6 1394 اردن 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,523,566 76,054,902,700 Rls. 2,572,203 $
7 1394 اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 283,528 49,974,953,300 Rls. 1,701,173 $
8 1394 اردن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,176 21,090,721,767 Rls. 717,325 $
9 1394 اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 155,912 16,361,261,280 Rls. 545,697 $
10 1394 اردن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 52,800 10,988,460,018 Rls. 373,262 $
11 1394 اردن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,379 10,900,241,159 Rls. 370,759 $
12 1394 اردن 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 26,000,000 9,420,216,000 Rls. 312,000 $
13 1394 اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 145,428 9,124,025,488 Rls. 313,816 $
14 1394 اردن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 16,050 8,009,498,550 Rls. 267,429 $
15 1394 اردن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,542 7,602,943,320 Rls. 264,780 $
16 1394 اردن 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,790 4,526,381,556 Rls. 151,101 $
17 1394 اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 61,920 3,761,226,912 Rls. 128,472 $
18 1394 اردن 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 8,620 3,545,166,907 Rls. 117,760 $
19 1394 اردن 54050000 تک رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشکال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 18,680 2,974,323,000 Rls. 102,740 $
20 1394 اردن 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 85,750 2,848,294,295 Rls. 94,325 $
21 1394 اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 49,350 2,662,856,910 Rls. 88,830 $
22 1394 اردن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,180 2,596,935,456 Rls. 86,562 $
23 1394 اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 18,620 2,551,945,220 Rls. 85,652 $
24 1394 اردن 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 2,323,860,000 Rls. 77,000 $
25 1394 اردن 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 21,300 1,914,124,500 Rls. 63,900 $
26 1394 اردن 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 30,900 1,795,779,800 Rls. 61,800 $
27 1394 اردن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,860 1,589,123,882 Rls. 52,969 $
28 1394 اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 12,270 1,084,350,270 Rls. 36,810 $
29 1394 اردن 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 30,000 1,025,964,000 Rls. 36,000 $
30 1394 اردن 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 46,500 955,533,240 Rls. 33,451 $
31 1394 اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,390 942,762,628 Rls. 31,747 $
32 1394 اردن 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 8 860,413,598 Rls. 28,637 $
33 1394 اردن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 790 821,164,260 Rls. 27,634 $
34 1394 اردن 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 2,421 670,334,227 Rls. 22,273 $
35 1394 اردن 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,000 362,208,000 Rls. 12,000 $
36 1394 اردن 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 500 344,420,608 Rls. 11,498 $
37 1394 اردن 84137010 پمپ کولر آبي 2,800 331,069,600 Rls. 11,200 $
38 1394 اردن 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 4,100 309,478,250 Rls. 10,250 $
39 1394 اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 11,978 305,828,600 Rls. 10,780 $
40 1394 اردن 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 48,500 284,597,040 Rls. 9,420 $
41 1394 اردن 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 110 192,951,000 Rls. 6,600 $
42 1394 اردن 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 6,850 175,264,785 Rls. 6,165 $
43 1394 اردن 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 550 131,557,500 Rls. 4,500 $
44 1394 اردن 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 109 95,868,990 Rls. 3,268 $
45 1394 اردن 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,260 92,090,250 Rls. 3,150 $
46 1394 اردن 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 517 73,109,050 Rls. 2,440 $
47 1394 اردن 13019040 كتيرا 60 54,331,200 Rls. 1,800 $
48 1394 اردن 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 100 54,324,000 Rls. 1,800 $
49 1394 اردن 13019030 سقز 380 51,491,520 Rls. 1,710 $
50 1394 اردن 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 250 51,161,250 Rls. 1,750 $
51 1394 اردن 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 400 42,296,800 Rls. 1,400 $
52 1394 اردن 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 400 39,124,540 Rls. 1,295 $
53 1394 اردن 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,150 33,620,250 Rls. 1,150 $
54 1394 اردن 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4 4,728,793 Rls. 163 $
55 1394 اردن 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 250 2,132,175 Rls. 75 $
56 1394 اردن 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 17 1,539,843 Rls. 51 $
مجموع کل
4,684,219,288,668 ريال
مجموع کل
159,473,038 دلار
[1]