آمار کل " صادرات به" کشور "ارمنستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,228,090 438,347,066,537 Rls. 15,101,602 $
2 1394 ارمنستان 27132000 قيرنفت 27,217,052 329,923,584,136 Rls. 11,186,635 $
3 1394 ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,605,470 98,283,099,658 Rls. 3,376,466 $
4 1394 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,696,429 94,142,736,125 Rls. 3,179,760 $
5 1394 ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,992,813 83,145,819,521 Rls. 2,785,375 $
6 1394 ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 11,690,000 81,919,458,100 Rls. 2,807,746 $
7 1394 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,180,000 78,253,414,314 Rls. 2,633,416 $
8 1394 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,079,250 75,836,261,764 Rls. 2,556,450 $
9 1394 ارمنستان 27101210 بنزين 5,453,530 75,165,220,430 Rls. 2,517,633 $
10 1394 ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 227,084 63,488,219,260 Rls. 2,168,746 $
11 1394 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 6,424,075 58,796,878,524 Rls. 1,970,675 $
12 1394 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,692,040 48,751,176,658 Rls. 1,646,322 $
13 1394 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,230,250 47,055,380,664 Rls. 1,573,823 $
14 1394 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,218,000 45,579,412,200 Rls. 1,551,536 $
15 1394 ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,101,750 41,276,064,838 Rls. 1,394,023 $
16 1394 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 465,052 40,759,852,634 Rls. 1,384,655 $
17 1394 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 7,271,685 35,286,994,196 Rls. 1,192,249 $
18 1394 ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,627,748 32,556,231,512 Rls. 1,148,830 $
19 1394 ارمنستان 07031000 پيازوموسير 2,531,987 28,941,609,022 Rls. 1,011,169 $
20 1394 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 1,883,320 26,914,263,396 Rls. 910,374 $
21 1394 ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 260,640 26,542,383,685 Rls. 885,455 $
22 1394 ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 177,246 26,335,762,078 Rls. 885,896 $
23 1394 ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 400,096 24,799,168,770 Rls. 834,596 $
24 1394 ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 281,848 24,582,444,168 Rls. 834,194 $
25 1394 ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 2,953,220 22,606,397,885 Rls. 767,751 $
26 1394 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 420,110 22,511,816,400 Rls. 763,907 $
27 1394 ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 7,982,358 22,148,566,872 Rls. 746,933 $
28 1394 ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 588,250 21,370,269,286 Rls. 733,368 $
29 1394 ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 816,872 19,342,997,481 Rls. 651,472 $
30 1394 ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 67,746 19,305,537,120 Rls. 641,240 $
31 1394 ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 166,130 18,387,100,981 Rls. 618,138 $
32 1394 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 206,900 18,242,362,676 Rls. 618,682 $
33 1394 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 198,539 17,711,931,300 Rls. 596,506 $
34 1394 ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 474,561 17,229,047,260 Rls. 583,422 $
35 1394 ارمنستان 25202000 ک گچ 16,780,980 15,943,038,352 Rls. 540,206 $
36 1394 ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 615,625 15,093,858,001 Rls. 507,619 $
37 1394 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 16,964 14,864,616,845 Rls. 494,808 $
38 1394 ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 1,179,120 14,756,203,495 Rls. 494,746 $
39 1394 ارمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,673,221 13,810,064,950 Rls. 467,524 $
40 1394 ارمنستان 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 73,962 13,293,100,000 Rls. 444,609 $
41 1394 ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 260,470 13,145,953,669 Rls. 444,788 $
42 1394 ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 502,084 12,803,388,061 Rls. 435,487 $
43 1394 ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 172,761 12,724,409,577 Rls. 435,755 $
44 1394 ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 73,780 12,148,420,230 Rls. 411,929 $
45 1394 ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 210,000 11,661,533,600 Rls. 386,400 $
46 1394 ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 378,682 11,340,794,205 Rls. 389,397 $
47 1394 ارمنستان 25221000 آهک زنده 3,532,860 10,966,801,864 Rls. 373,325 $
48 1394 ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 117,965 10,409,244,420 Rls. 353,794 $
49 1394 ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 115,160 10,249,899,711 Rls. 345,480 $
50 1394 ارمنستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,002,300 9,932,823,081 Rls. 336,384 $
51 1394 ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 25,539 9,882,683,147 Rls. 332,008 $
52 1394 ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,059,060 9,689,411,977 Rls. 328,573 $
53 1394 ارمنستان 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 41,440 9,555,200,000 Rls. 320,000 $
54 1394 ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 244,940 9,525,971,510 Rls. 316,814 $
55 1394 ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 99,450 8,975,731,600 Rls. 298,810 $
56 1394 ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 424,568 8,761,214,125 Rls. 307,412 $
57 1394 ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 99,226 8,648,913,900 Rls. 292,448 $
58 1394 ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 103,045 8,594,679,083 Rls. 294,745 $
59 1394 ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 210,000 8,409,677,678 Rls. 284,371 $
60 1394 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 210,600 7,994,989,080 Rls. 265,815 $
61 1394 ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 222,555 7,914,105,352 Rls. 266,905 $
62 1394 ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 325,747 7,827,368,790 Rls. 263,455 $
63 1394 ارمنستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 299,670 7,808,284,267 Rls. 264,821 $
64 1394 ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 274,618 7,438,346,331 Rls. 254,732 $
65 1394 ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 242,525 7,387,523,194 Rls. 248,749 $
66 1394 ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 88,368 7,174,850,429 Rls. 241,339 $
67 1394 ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 181,690 7,024,990,277 Rls. 239,461 $
68 1394 ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 600,260 6,964,109,134 Rls. 237,034 $
69 1394 ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 126,682 6,907,018,063 Rls. 234,901 $
70 1394 ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 59,928 6,563,052,730 Rls. 219,959 $
71 1394 ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 98,621 6,434,419,860 Rls. 217,247 $
72 1394 ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 236,980 6,274,575,364 Rls. 209,222 $
73 1394 ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 180,000 6,234,000,555 Rls. 206,554 $
74 1394 ارمنستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 38,578 6,218,697,234 Rls. 211,534 $
75 1394 ارمنستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 112,237 6,153,273,430 Rls. 213,127 $
76 1394 ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 267,221 6,065,939,535 Rls. 205,332 $
77 1394 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 849,830 5,940,303,262 Rls. 200,598 $
78 1394 ارمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 1,163,470 5,894,809,681 Rls. 201,826 $
79 1394 ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 46,820 5,718,808,030 Rls. 194,612 $
80 1394 ارمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 97,595 5,710,127,162 Rls. 196,463 $
81 1394 ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 84,899 5,665,866,780 Rls. 192,860 $
82 1394 ارمنستان 70193910 پشم شيشه 101,560 5,662,585,039 Rls. 190,983 $
83 1394 ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 2,212,220 5,585,021,000 Rls. 188,484 $
84 1394 ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,122,760 5,495,530,899 Rls. 184,997 $
85 1394 ارمنستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 33,900 5,457,869,150 Rls. 181,678 $
86 1394 ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 176,116 5,375,066,852 Rls. 182,530 $
87 1394 ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 155,757 5,327,422,914 Rls. 181,816 $
88 1394 ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 133,653 5,173,210,694 Rls. 172,643 $
89 1394 ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 207,000 5,142,610,500 Rls. 179,028 $
90 1394 ارمنستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 8,089 5,082,648,201 Rls. 172,299 $
91 1394 ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 110,330 4,992,410,007 Rls. 166,253 $
92 1394 ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 858,148 4,894,238,767 Rls. 164,803 $
93 1394 ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 110,258 4,855,524,013 Rls. 165,497 $
94 1394 ارمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 32,165 4,854,440,220 Rls. 160,935 $
95 1394 ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 79,480 4,828,503,700 Rls. 164,960 $
96 1394 ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 107,744 4,800,664,055 Rls. 161,898 $
97 1394 ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 882,652 4,585,988,570 Rls. 154,543 $
98 1394 ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 196,180 4,381,558,140 Rls. 148,334 $
99 1394 ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 52,996 4,051,277,465 Rls. 136,873 $
100 1394 ارمنستان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 9,088 4,035,150,000 Rls. 134,707 $
101 1394 ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 39,816 4,029,295,914 Rls. 135,418 $
102 1394 ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 7,586 3,858,049,590 Rls. 128,673 $
103 1394 ارمنستان 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 39,550 3,846,898,564 Rls. 135,316 $
104 1394 ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 154,300 3,815,554,562 Rls. 129,273 $
105 1394 ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 164,457 3,787,697,438 Rls. 127,318 $
106 1394 ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,040 3,711,811,462 Rls. 123,436 $
107 1394 ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 42,026 3,703,711,086 Rls. 126,078 $
108 1394 ارمنستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 81,200 3,680,623,100 Rls. 125,267 $
109 1394 ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 64,400 3,651,886,500 Rls. 121,902 $
110 1394 ارمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 160,410 3,580,738,538 Rls. 119,369 $
111 1394 ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,918 3,472,389,570 Rls. 115,755 $
112 1394 ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 13,346 3,429,957,923 Rls. 114,478 $
113 1394 ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 3,352,389,435 Rls. 112,641 $
114 1394 ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 161,410 3,318,770,490 Rls. 112,965 $
115 1394 ارمنستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 188,010 3,286,884,496 Rls. 114,584 $
116 1394 ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 129,161 3,282,450,454 Rls. 110,307 $
117 1394 ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 75,875 3,197,735,186 Rls. 106,598 $
118 1394 ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 91,250 3,142,537,463 Rls. 105,287 $
119 1394 ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 398,776 3,141,262,346 Rls. 106,510 $
120 1394 ارمنستان 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 146,850 3,124,451,548 Rls. 104,296 $
121 1394 ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,203,233 3,091,785,309 Rls. 105,106 $
122 1394 ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 57,130 3,075,860,808 Rls. 102,834 $
123 1394 ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 41,350 3,049,561,580 Rls. 109,163 $
124 1394 ارمنستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 52,529 2,969,377,842 Rls. 99,803 $
125 1394 ارمنستان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 25,503 2,918,508,915 Rls. 97,896 $
126 1394 ارمنستان 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 71,887 2,906,814,060 Rls. 97,047 $
127 1394 ارمنستان 29153200 استات وينيل 107,256 2,896,150,496 Rls. 96,530 $
128 1394 ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 154,401 2,881,877,767 Rls. 98,153 $
129 1394 ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 109,800 2,870,694,100 Rls. 96,791 $
130 1394 ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 351,610 2,864,975,142 Rls. 97,592 $
131 1394 ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 47,673 2,840,284,826 Rls. 95,375 $
132 1394 ارمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 22,110 2,820,497,180 Rls. 95,043 $
133 1394 ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 19,087 2,813,259,456 Rls. 94,786 $
134 1394 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 110,000 2,727,570,090 Rls. 93,898 $
135 1394 ارمنستان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 11,803 2,663,018,800 Rls. 93,080 $
136 1394 ارمنستان 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 38,984 2,632,160,948 Rls. 89,663 $
137 1394 ارمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 58,690 2,617,662,689 Rls. 87,401 $
138 1394 ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,922 2,610,276,056 Rls. 88,356 $
139 1394 ارمنستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 74,205 2,504,559,129 Rls. 83,618 $
140 1394 ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 125,220 2,497,784,058 Rls. 87,543 $
141 1394 ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 195,082 2,467,813,518 Rls. 81,850 $
142 1394 ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 92,193 2,453,597,176 Rls. 82,972 $
143 1394 ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 52,182 2,442,493,893 Rls. 85,459 $
144 1394 ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 25,031 2,436,068,521 Rls. 82,093 $
145 1394 ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 107,679 2,431,242,686 Rls. 82,169 $
146 1394 ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 90,064 2,412,191,007 Rls. 81,060 $
147 1394 ارمنستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,514 2,324,305,668 Rls. 78,168 $
148 1394 ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 25,879 2,291,278,179 Rls. 77,800 $
149 1394 ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 466,723 2,288,881,237 Rls. 77,845 $
150 1394 ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 99,280 2,277,818,936 Rls. 76,439 $
151 1394 ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 927,933 2,273,417,698 Rls. 76,698 $
152 1394 ارمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 28,180 2,265,116,108 Rls. 76,766 $
153 1394 ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 23,244 2,254,568,630 Rls. 76,778 $
154 1394 ارمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 80,530 2,240,326,482 Rls. 75,723 $
155 1394 ارمنستان 28042100 آرگون 24,300 2,200,454,580 Rls. 72,900 $
156 1394 ارمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 37,265 2,137,697,560 Rls. 70,780 $
157 1394 ارمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 23,375 2,114,899,875 Rls. 70,125 $
158 1394 ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,060 2,112,078,360 Rls. 70,350 $
159 1394 ارمنستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,939 2,068,353,574 Rls. 69,146 $
160 1394 ارمنستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 40,160 1,973,565,904 Rls. 68,214 $
161 1394 ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 32,508 1,945,118,266 Rls. 65,015 $
162 1394 ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 44,200 1,941,864,552 Rls. 65,858 $
163 1394 ارمنستان 27101940 روغن پايه معدني 92,320 1,924,081,230 Rls. 65,498 $
164 1394 ارمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 7,896 1,918,647,496 Rls. 63,577 $
165 1394 ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 21,761 1,912,673,715 Rls. 65,283 $
166 1394 ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 39,648 1,882,102,248 Rls. 64,042 $
167 1394 ارمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 157,890 1,866,229,132 Rls. 62,631 $
168 1394 ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 114,496 1,784,060,850 Rls. 59,229 $
169 1394 ارمنستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 9,954 1,768,006,440 Rls. 58,728 $
170 1394 ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 102,010 1,756,597,794 Rls. 61,206 $
171 1394 ارمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 8,270 1,747,062,310 Rls. 57,890 $
172 1394 ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 98,180 1,735,289,182 Rls. 57,926 $
173 1394 ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 20,670 1,681,856,400 Rls. 56,010 $
174 1394 ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 133,750 1,671,013,523 Rls. 56,642 $
175 1394 ارمنستان 28011000 کلر 207,315 1,670,364,721 Rls. 56,566 $
176 1394 ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 18,548 1,657,265,856 Rls. 55,644 $
177 1394 ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,271 1,643,295,606 Rls. 54,814 $
178 1394 ارمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 103,600 1,641,364,633 Rls. 56,579 $
179 1394 ارمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 37,800 1,635,991,200 Rls. 56,700 $
180 1394 ارمنستان 90281000 کنتورگاز 11,217 1,635,749,838 Rls. 54,198 $
181 1394 ارمنستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 27,450 1,618,791,540 Rls. 54,900 $
182 1394 ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 67,360 1,563,034,880 Rls. 53,888 $
183 1394 ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,822 1,550,818,583 Rls. 52,349 $
184 1394 ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,602 1,499,992,650 Rls. 50,820 $
185 1394 ارمنستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,499,181,055 Rls. 50,738 $
186 1394 ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 9,946 1,487,838,620 Rls. 49,730 $
187 1394 ارمنستان 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 1,920 1,482,880,080 Rls. 50,160 $
188 1394 ارمنستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 26,990 1,476,096,282 Rls. 50,622 $
189 1394 ارمنستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 81,361 1,445,776,340 Rls. 48,816 $
190 1394 ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 149,000 1,436,103,136 Rls. 47,677 $
191 1394 ارمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 875 1,432,157,829 Rls. 48,163 $
192 1394 ارمنستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 44,000 1,402,151,500 Rls. 49,621 $
193 1394 ارمنستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 1,399,198,256 Rls. 46,328 $
194 1394 ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 11,371 1,355,718,616 Rls. 45,424 $
195 1394 ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 915,640 1,338,561,506 Rls. 44,729 $
196 1394 ارمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 15,255 1,332,289,350 Rls. 45,687 $
197 1394 ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 140,580 1,331,754,276 Rls. 46,801 $
198 1394 ارمنستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 14,800 1,317,976,000 Rls. 44,004 $
199 1394 ارمنستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 11,500 1,308,989,800 Rls. 43,703 $
200 1394 ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 75,070 1,307,373,738 Rls. 43,377 $
مجموع کل
2,888,762,604,793 ريال
مجموع کل
98,056,346 دلار