آمار کل " صادرات به" کشور "ازبكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 721,835 4,474,404,537,805 Rls. 149,810,677 $
2 1394 ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 8,404,400 288,429,772,818 Rls. 9,714,884 $
3 1394 ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,448,497 265,899,848,928 Rls. 9,027,893 $
4 1394 ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,138,810 142,289,745,336 Rls. 4,833,415 $
5 1394 ازبكستان 27132000 قيرنفت 8,329,317 131,979,249,656 Rls. 4,456,016 $
6 1394 ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,090,262 119,202,385,696 Rls. 4,066,627 $
7 1394 ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,379,799 103,314,586,073 Rls. 3,519,294 $
8 1394 ازبكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 351,737 89,792,849,344 Rls. 3,022,325 $
9 1394 ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,900,622 87,109,261,103 Rls. 2,888,946 $
10 1394 ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 12,181,664 83,296,083,793 Rls. 2,830,506 $
11 1394 ازبكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 322,600 78,493,915,400 Rls. 2,635,000 $
12 1394 ازبكستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,499,000 58,310,708,944 Rls. 1,945,000 $
13 1394 ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,137,715 54,194,630,034 Rls. 1,837,563 $
14 1394 ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 150,103 46,284,863,281 Rls. 1,586,211 $
15 1394 ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 319,085 44,330,743,793 Rls. 1,499,719 $
16 1394 ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,361,000 43,477,189,218 Rls. 1,444,666 $
17 1394 ازبكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 181,125 42,814,131,300 Rls. 1,480,050 $
18 1394 ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 24,555 39,106,586,733 Rls. 1,307,759 $
19 1394 ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 588,170 35,034,316,888 Rls. 1,175,349 $
20 1394 ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 630,869 32,650,418,325 Rls. 1,100,808 $
21 1394 ازبكستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 520,787 32,476,030,216 Rls. 1,093,562 $
22 1394 ازبكستان 08105000 کيوي، تازه 1,415,863 31,617,932,082 Rls. 1,059,358 $
23 1394 ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,026,420 30,567,104,130 Rls. 1,026,371 $
24 1394 ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 578,158 26,823,059,144 Rls. 924,881 $
25 1394 ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,128,260 26,575,108,203 Rls. 901,891 $
26 1394 ازبكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 198,225 23,674,726,520 Rls. 792,900 $
27 1394 ازبكستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 146,137 19,701,660,403 Rls. 657,616 $
28 1394 ازبكستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 271,452 19,409,597,495 Rls. 663,413 $
29 1394 ازبكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 106,118 18,344,555,868 Rls. 636,351 $
30 1394 ازبكستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 417,000 18,075,243,906 Rls. 616,521 $
31 1394 ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 366,885 17,572,049,837 Rls. 594,909 $
32 1394 ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 178,590 17,425,760,530 Rls. 592,789 $
33 1394 ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 507,297 17,334,554,375 Rls. 598,871 $
34 1394 ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 450,054 17,181,664,148 Rls. 584,497 $
35 1394 ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 133,400 16,623,056,181 Rls. 580,731 $
36 1394 ازبكستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 57,147 15,349,602,780 Rls. 514,428 $
37 1394 ازبكستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 47,577 15,146,024,520 Rls. 504,434 $
38 1394 ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 467,500 14,880,220,115 Rls. 496,783 $
39 1394 ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 322,450 14,580,384,025 Rls. 510,652 $
40 1394 ازبكستان 29153200 استات وينيل 508,610 13,769,421,118 Rls. 460,914 $
41 1394 ازبكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 51,522 12,371,421,489 Rls. 432,938 $
42 1394 ازبكستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 431,954 11,875,576,785 Rls. 394,738 $
43 1394 ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 224,540 11,852,621,425 Rls. 397,138 $
44 1394 ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 239,720 10,527,955,838 Rls. 348,793 $
45 1394 ازبكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 418,142 9,936,029,333 Rls. 335,839 $
46 1394 ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 384,675 9,720,088,249 Rls. 322,446 $
47 1394 ازبكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 36,103 9,534,624,440 Rls. 320,174 $
48 1394 ازبكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 222,735 9,369,198,140 Rls. 314,272 $
49 1394 ازبكستان 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 251,630 8,478,160,466 Rls. 282,281 $
50 1394 ازبكستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 138,664 8,423,776,181 Rls. 285,201 $
51 1394 ازبكستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 214,170 8,102,257,410 Rls. 270,874 $
52 1394 ازبكستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 106,650 8,098,128,890 Rls. 283,078 $
53 1394 ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 67,070 7,963,297,440 Rls. 268,280 $
54 1394 ازبكستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 148,370 7,853,975,496 Rls. 266,954 $
55 1394 ازبكستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 689,472 7,802,615,053 Rls. 275,635 $
56 1394 ازبكستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 126,052 7,193,088,865 Rls. 246,805 $
57 1394 ازبكستان 04022130 شيرخشك صنعتي 60,000 7,189,680,000 Rls. 240,000 $
58 1394 ازبكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 181,750 7,089,055,462 Rls. 236,276 $
59 1394 ازبكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 196,650 6,779,768,604 Rls. 224,943 $
60 1394 ازبكستان 07031000 پيازوموسير 583,893 6,594,240,765 Rls. 233,306 $
61 1394 ازبكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 11,934 6,498,234,762 Rls. 220,828 $
62 1394 ازبكستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 72,000 6,486,048,000 Rls. 216,005 $
63 1394 ازبكستان 76069210 قرص آلومينيومي (پولك) 71,477 6,449,868,105 Rls. 214,431 $
64 1394 ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 300,000 6,236,328,000 Rls. 209,912 $
65 1394 ازبكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 176,000 6,008,249,236 Rls. 200,233 $
66 1394 ازبكستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 17,304 5,987,707,760 Rls. 203,941 $
67 1394 ازبكستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 338,815 5,921,389,841 Rls. 203,288 $
68 1394 ازبكستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 4,924 5,887,355,984 Rls. 196,512 $
69 1394 ازبكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 70,302 5,478,843,218 Rls. 182,564 $
70 1394 ازبكستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 34,050 5,292,171,000 Rls. 181,200 $
71 1394 ازبكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 132,648 5,019,386,889 Rls. 172,442 $
72 1394 ازبكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 10,382 4,664,736,420 Rls. 155,745 $
73 1394 ازبكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 110,327 4,503,972,921 Rls. 153,527 $
74 1394 ازبكستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 19,350 4,459,521,990 Rls. 148,995 $
75 1394 ازبكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 72,000 4,147,862,400 Rls. 139,200 $
76 1394 ازبكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 104,000 4,055,242,520 Rls. 134,470 $
77 1394 ازبكستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 42,800 3,845,836,800 Rls. 128,404 $
78 1394 ازبكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 82,080 3,567,861,648 Rls. 119,016 $
79 1394 ازبكستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 240 3,557,030,400 Rls. 120,300 $
80 1394 ازبكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 56,250 3,174,602,630 Rls. 106,853 $
81 1394 ازبكستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 8,900 3,051,000,280 Rls. 107,320 $
82 1394 ازبكستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 17,384 3,049,444,380 Rls. 104,308 $
83 1394 ازبكستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 22,238 2,716,470,000 Rls. 93,680 $
84 1394 ازبكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 133,625 2,652,529,500 Rls. 89,175 $
85 1394 ازبكستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 26,000 2,642,389,000 Rls. 88,600 $
86 1394 ازبكستان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 2,592,159,252 Rls. 86,547 $
87 1394 ازبكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 23,058 2,521,164,573 Rls. 84,627 $
88 1394 ازبكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 81,500 2,478,871,480 Rls. 86,149 $
89 1394 ازبكستان 08081000 سيب , تازه 208,848 2,477,911,090 Rls. 87,648 $
90 1394 ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 2,436,103,578 Rls. 80,660 $
91 1394 ازبكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 24,849 2,403,789,132 Rls. 79,935 $
92 1394 ازبكستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 14,089 2,379,575,800 Rls. 84,212 $
93 1394 ازبكستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 93,993 2,251,876,970 Rls. 75,194 $
94 1394 ازبكستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 23,621 2,228,116,650 Rls. 76,127 $
95 1394 ازبكستان 34012030 صابون چيپس 124,864 2,114,667,982 Rls. 72,422 $
96 1394 ازبكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 65,242 2,108,515,926 Rls. 71,766 $
97 1394 ازبكستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 10,000 2,064,930,000 Rls. 70,000 $
98 1394 ازبكستان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 201,000 2,063,389,620 Rls. 68,340 $
99 1394 ازبكستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 22,400 2,030,246,400 Rls. 67,200 $
100 1394 ازبكستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 22,430 2,018,361,270 Rls. 68,290 $
101 1394 ازبكستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 22,000 1,992,144,000 Rls. 66,000 $
102 1394 ازبكستان 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 8,350 1,975,394,400 Rls. 66,800 $
103 1394 ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,309 1,971,000,668 Rls. 65,239 $
104 1394 ازبكستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 66,000 1,945,808,289 Rls. 64,564 $
105 1394 ازبكستان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 34,570 1,859,935,140 Rls. 62,226 $
106 1394 ازبكستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 68,159 1,643,886,457 Rls. 54,526 $
107 1394 ازبكستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 9,600 1,630,770,000 Rls. 57,000 $
108 1394 ازبكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,859 1,604,388,048 Rls. 53,617 $
109 1394 ازبكستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 17,325 1,564,239,600 Rls. 51,975 $
110 1394 ازبكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 37,699 1,524,252,670 Rls. 51,590 $
111 1394 ازبكستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 9,900 1,494,108,000 Rls. 49,500 $
112 1394 ازبكستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,313 1,445,880,641 Rls. 48,233 $
113 1394 ازبكستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 286,000 1,418,470,398 Rls. 47,325 $
114 1394 ازبكستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 695 1,398,929,873 Rls. 46,697 $
115 1394 ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 44,000 1,364,242,250 Rls. 45,250 $
116 1394 ازبكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 148,230 1,344,293,643 Rls. 47,425 $
117 1394 ازبكستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 35,724 1,339,716,442 Rls. 44,857 $
118 1394 ازبكستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 13,258 1,320,786,620 Rls. 44,060 $
119 1394 ازبكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 9,301 1,309,008,232 Rls. 45,733 $
120 1394 ازبكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,524 1,275,619,200 Rls. 42,720 $
121 1394 ازبكستان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 7,628 1,216,600,150 Rls. 41,953 $
122 1394 ازبكستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 264,538 1,178,481,734 Rls. 39,266 $
123 1394 ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 41,004 1,176,906,672 Rls. 45,033 $
124 1394 ازبكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 47,306 1,170,329,422 Rls. 40,132 $
125 1394 ازبكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 25,105 1,136,148,981 Rls. 37,657 $
126 1394 ازبكستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 20,810 1,128,425,688 Rls. 37,458 $
127 1394 ازبكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 450,472 1,060,642,321 Rls. 36,575 $
128 1394 ازبكستان 28301000 سولفور سديم 115,000 1,054,763,440 Rls. 34,960 $
129 1394 ازبكستان 08109020 زرشك تازه 4,000 1,021,320,000 Rls. 36,000 $
130 1394 ازبكستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 8,480 995,907,000 Rls. 33,000 $
131 1394 ازبكستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 6,960 957,068,640 Rls. 32,016 $
132 1394 ازبكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 30,100 943,601,890 Rls. 33,110 $
133 1394 ازبكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 9,181 825,023,022 Rls. 27,545 $
134 1394 ازبكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 816,884,816 Rls. 27,632 $
135 1394 ازبكستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,768 804,645,020 Rls. 26,860 $
136 1394 ازبكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 32,144 801,339,687 Rls. 27,483 $
137 1394 ازبكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,877 742,089,020 Rls. 25,754 $
138 1394 ازبكستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 36,850 719,084,202 Rls. 24,622 $
139 1394 ازبكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 7,036 714,001,340 Rls. 24,308 $
140 1394 ازبكستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,992 713,773,440 Rls. 23,904 $
141 1394 ازبكستان 23099010 خوراك اماده ابزيان 23,700 710,289,000 Rls. 23,700 $
142 1394 ازبكستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 29,420 696,933,410 Rls. 23,537 $
143 1394 ازبكستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,730 675,280,000 Rls. 23,000 $
144 1394 ازبكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,235 664,593,297 Rls. 22,221 $
145 1394 ازبكستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,750 655,477,000 Rls. 23,000 $
146 1394 ازبكستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 103,640 616,188,244 Rls. 20,728 $
147 1394 ازبكستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 13,120 613,109,452 Rls. 20,467 $
148 1394 ازبكستان 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 50 610,070,916 Rls. 20,193 $
149 1394 ازبكستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 19,950 602,865,885 Rls. 20,947 $
150 1394 ازبكستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 2,410 566,100,000 Rls. 20,000 $
151 1394 ازبكستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,085 553,181,720 Rls. 18,310 $
152 1394 ازبكستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 9,175 549,416,935 Rls. 18,408 $
153 1394 ازبكستان 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 36,500 546,952,500 Rls. 18,250 $
154 1394 ازبكستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 12,648 538,573,800 Rls. 18,280 $
155 1394 ازبكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 13,000 499,559,250 Rls. 16,545 $
156 1394 ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,248 485,281,691 Rls. 16,265 $
157 1394 ازبكستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 20,000 483,232,000 Rls. 16,000 $
158 1394 ازبكستان 55019000 دسته الياف از رشته هاي سنتيك غير مذكور 4,818 481,206,900 Rls. 16,622 $
159 1394 ازبكستان 70193910 پشم شيشه 12,590 470,484,901 Rls. 15,820 $
160 1394 ازبكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 4,580 459,353,302 Rls. 15,414 $
161 1394 ازبكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,080 455,318,864 Rls. 16,016 $
162 1394 ازبكستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 48,972 434,383,488 Rls. 14,691 $
163 1394 ازبكستان 54082300 پارچه هاي تارپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا اشكال همانند مصنوعي 1,071 426,264,426 Rls. 14,994 $
164 1394 ازبكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,978 423,162,894 Rls. 14,394 $
165 1394 ازبكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,941 421,379,307 Rls. 14,823 $
166 1394 ازبكستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,900 413,235,500 Rls. 14,500 $
167 1394 ازبكستان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 3,400 407,320,000 Rls. 13,600 $
168 1394 ازبكستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,707 387,395,256 Rls. 12,828 $
169 1394 ازبكستان 32072010 لعابکها 14,000 363,632,080 Rls. 12,040 $
170 1394 ازبكستان 89011090 سايرکشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 550 359,982,960 Rls. 12,261 $
171 1394 ازبكستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,870 336,207,300 Rls. 11,220 $
172 1394 ازبكستان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,420 335,936,645 Rls. 11,211 $
173 1394 ازبكستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,307 334,410,327 Rls. 11,763 $
174 1394 ازبكستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,830 330,515,554 Rls. 11,626 $
175 1394 ازبكستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 20,500 320,823,360 Rls. 10,660 $
176 1394 ازبكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,456 309,588,480 Rls. 10,368 $
177 1394 ازبكستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 67,408 304,602,195 Rls. 10,525 $
178 1394 ازبكستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 5,030 299,600,000 Rls. 10,000 $
179 1394 ازبكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,272 296,237,064 Rls. 9,816 $
180 1394 ازبكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 9,483 296,111,223 Rls. 9,957 $
181 1394 ازبكستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 208,971 292,975,175 Rls. 9,767 $
182 1394 ازبكستان 25081000 بنتونيت 101,995 290,064,602 Rls. 9,889 $
183 1394 ازبكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,011 264,095,967 Rls. 9,033 $
184 1394 ازبكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 2,275 263,184,920 Rls. 9,100 $
185 1394 ازبكستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,770 249,981,954 Rls. 8,277 $
186 1394 ازبكستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 18,500 232,921,290 Rls. 7,770 $
187 1394 ازبكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 18,850 208,950,075 Rls. 6,975 $
188 1394 ازبكستان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 2,400 208,879,200 Rls. 7,200 $
189 1394 ازبكستان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 23,000 206,758,500 Rls. 6,900 $
190 1394 ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 7,829 205,989,810 Rls. 7,046 $
191 1394 ازبكستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 855 204,892,200 Rls. 6,840 $
192 1394 ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 8,318 194,529,690 Rls. 6,654 $
193 1394 ازبكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 3,000 188,834,011 Rls. 6,600 $
194 1394 ازبكستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 435 183,814,470 Rls. 6,090 $
195 1394 ازبكستان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 179,742,000 Rls. 6,000 $
196 1394 ازبكستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,005 178,914,015 Rls. 5,943 $
197 1394 ازبكستان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,191 172,305,000 Rls. 6,000 $
198 1394 ازبكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,909 171,459,792 Rls. 5,691 $
199 1394 ازبكستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,310 170,356,725 Rls. 5,775 $
200 1394 ازبكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 3,135 169,802,550 Rls. 5,973 $
مجموع کل
7,067,395,523,927 ريال
مجموع کل
237,513,746 دلار