آمار کل " صادرات به" کشور "استوني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 استوني 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,425 437,439,619 Rls. 15,061 $
2 1394 استوني 08071100 هندوا نه , تازه 59,000 380,658,300 Rls. 12,980 $
3 1394 استوني 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 199,038,395 Rls. 7,071 $
مجموع کل
1,017,136,314 ريال
مجموع کل
35,112 دلار
[1]