آمار کل " صادرات به" کشور "اسلواكي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اسلواكي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 582,250 141,744,632,700 Rls. 4,762,262 $
2 1394 اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 103,250 50,473,034,700 Rls. 1,703,513 $
3 1394 اسلواكي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 140,000 33,815,341,200 Rls. 1,125,500 $
4 1394 اسلواكي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 224,000 9,721,842,000 Rls. 336,001 $
5 1394 اسلواكي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 6,306,972,000 Rls. 210,002 $
6 1394 اسلواكي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,210 1,838,020,800 Rls. 61,880 $
7 1394 اسلواكي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 40,400 1,829,150,400 Rls. 60,600 $
8 1394 اسلواكي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 60,000 1,583,190,000 Rls. 54,000 $
9 1394 اسلواكي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 902,770,700 Rls. 29,900 $
10 1394 اسلواكي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,950 60,386,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
248,275,340,500 ريال
مجموع کل
8,345,659 دلار
[1]