آمار کل " صادرات به" کشور "اسلووني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اسلووني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 174,400 7,891,402,250 Rls. 266,412 $
2 1394 اسلووني 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 360 4,214,700,000 Rls. 140,000 $
3 1394 اسلووني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 15,770 3,419,618,730 Rls. 116,837 $
4 1394 اسلووني 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 144,000 3,171,168,000 Rls. 108,000 $
5 1394 اسلووني 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 479,000 976,687,880 Rls. 33,530 $
6 1394 اسلووني 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 787,271,507 Rls. 27,137 $
7 1394 اسلووني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,520 621,947,904 Rls. 20,981 $
8 1394 اسلووني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,170 548,438,436 Rls. 18,153 $
9 1394 اسلووني 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 12,000 442,572,000 Rls. 15,600 $
10 1394 اسلووني 39269060 پريفرم (PET) 2,078 106,972,486 Rls. 3,656 $
11 1394 اسلووني 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15 96,105,856 Rls. 3,184 $
12 1394 اسلووني 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 110 9,611,910 Rls. 330 $
13 1394 اسلووني 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 34 4,951,590 Rls. 170 $
مجموع کل
22,291,448,549 ريال
مجموع کل
753,990 دلار
[1]