آمار کل " صادرات به" کشور "اسپانيا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 127,873,635 2,725,715,059,215 Rls. 93,341,816 $
2 1394 اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 27,767 1,093,933,359,509 Rls. 37,096,059 $
3 1394 اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,378,200 324,260,687,310 Rls. 11,060,518 $
4 1394 اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 11,163,385 272,765,838,648 Rls. 9,263,562 $
5 1394 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,426,000 252,355,288,500 Rls. 8,451,550 $
6 1394 اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,636,000 119,103,365,650 Rls. 4,017,332 $
7 1394 اسپانيا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 429,000 103,404,976,000 Rls. 3,425,600 $
8 1394 اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 45,908 70,477,768,858 Rls. 2,378,227 $
9 1394 اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 29,460 43,729,899,941 Rls. 1,453,897 $
10 1394 اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 327,324 42,421,580,480 Rls. 1,418,792 $
11 1394 اسپانيا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 162,405 38,830,989,266 Rls. 1,298,712 $
12 1394 اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 770 34,526,225,935 Rls. 1,170,143 $
13 1394 اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 619,866 33,637,149,818 Rls. 1,125,826 $
14 1394 اسپانيا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,161,005 32,387,570,786 Rls. 1,078,537 $
15 1394 اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 790,020 29,994,560,179 Rls. 995,639 $
16 1394 اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 121,182 29,362,137,384 Rls. 980,339 $
17 1394 اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 279,600 25,155,196,280 Rls. 846,283 $
18 1394 اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 4,083,859 23,010,747,798 Rls. 778,465 $
19 1394 اسپانيا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 24,000 20,221,152,000 Rls. 672,000 $
20 1394 اسپانيا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 16,970 17,970,333,235 Rls. 598,239 $
21 1394 اسپانيا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,332 17,837,455,220 Rls. 628,115 $
22 1394 اسپانيا 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 20,250 17,590,092,509 Rls. 583,943 $
23 1394 اسپانيا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 347,746 16,533,978,718 Rls. 556,393 $
24 1394 اسپانيا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 336,000 15,980,807,520 Rls. 544,320 $
25 1394 اسپانيا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 166,480 12,316,241,200 Rls. 416,200 $
26 1394 اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 297,000 11,335,572,052 Rls. 376,397 $
27 1394 اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 137,950 11,222,107,050 Rls. 378,850 $
28 1394 اسپانيا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 195 10,277,648,786 Rls. 348,806 $
29 1394 اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 9,982,560,000 Rls. 336,000 $
30 1394 اسپانيا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,700 9,218,822,349 Rls. 309,991 $
31 1394 اسپانيا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 18,026 4,834,231,762 Rls. 162,238 $
32 1394 اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 98,480 4,578,384,992 Rls. 157,337 $
33 1394 اسپانيا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,530,300,000 Rls. 150,000 $
34 1394 اسپانيا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 83 4,511,695,273 Rls. 154,384 $
35 1394 اسپانيا 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 510 4,124,665,800 Rls. 137,709 $
36 1394 اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 275,140 3,995,728,209 Rls. 134,686 $
37 1394 اسپانيا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 61,359 3,901,265,849 Rls. 134,990 $
38 1394 اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 6,795 3,883,599,575 Rls. 129,777 $
39 1394 اسپانيا 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 12,900 3,091,872,000 Rls. 103,200 $
40 1394 اسپانيا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 10 2,989,000,000 Rls. 100,000 $
41 1394 اسپانيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 50,252 2,860,136,960 Rls. 100,504 $
42 1394 اسپانيا 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 5,520 2,609,965,400 Rls. 87,115 $
43 1394 اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 206,344 2,446,752,068 Rls. 81,703 $
44 1394 اسپانيا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 13,180 1,947,414,699 Rls. 65,007 $
45 1394 اسپانيا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 21,420 1,771,322,890 Rls. 58,690 $
46 1394 اسپانيا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 1,500 1,761,201,987 Rls. 58,791 $
47 1394 اسپانيا 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 139,800 1,759,146,174 Rls. 58,582 $
48 1394 اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,199 1,745,219,838 Rls. 59,162 $
49 1394 اسپانيا 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 16,300 1,613,038,500 Rls. 55,950 $
50 1394 اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 813 1,294,930,863 Rls. 43,346 $
51 1394 اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,008 1,264,513,536 Rls. 42,016 $
52 1394 اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 105,150 1,233,368,156 Rls. 41,148 $
53 1394 اسپانيا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,850 1,048,086,000 Rls. 35,100 $
54 1394 اسپانيا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 630 977,922,540 Rls. 32,403 $
55 1394 اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,700 928,686,668 Rls. 30,739 $
56 1394 اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 2,560 902,268,024 Rls. 30,704 $
57 1394 اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,139 768,552,031 Rls. 25,473 $
58 1394 اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,080 757,516,500 Rls. 26,808 $
59 1394 اسپانيا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,300 751,476,600 Rls. 25,800 $
60 1394 اسپانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 99,900 714,498,750 Rls. 24,975 $
61 1394 اسپانيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,050 705,739,000 Rls. 24,759 $
62 1394 اسپانيا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 4,350 629,420,000 Rls. 22,000 $
63 1394 اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 800 518,009,520 Rls. 17,164 $
64 1394 اسپانيا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 860 516,213,100 Rls. 17,440 $
65 1394 اسپانيا 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,450 513,985,500 Rls. 17,150 $
66 1394 اسپانيا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 3,000 509,252,000 Rls. 17,000 $
67 1394 اسپانيا 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 12,500 420,597,414 Rls. 13,946 $
68 1394 اسپانيا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 9,750 330,844,230 Rls. 10,970 $
69 1394 اسپانيا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 350 305,833,500 Rls. 10,500 $
70 1394 اسپانيا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,445 303,367,240 Rls. 10,120 $
71 1394 اسپانيا 13019010 باريچه 46 289,627,863 Rls. 9,597 $
72 1394 اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,832 280,071,300 Rls. 9,580 $
73 1394 اسپانيا 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 940 269,604,000 Rls. 9,000 $
74 1394 اسپانيا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,000 208,310,000 Rls. 7,372 $
75 1394 اسپانيا 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 160 144,460,800 Rls. 4,800 $
76 1394 اسپانيا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,652 119,761,460 Rls. 4,186 $
77 1394 اسپانيا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,460 110,204,450 Rls. 3,650 $
78 1394 اسپانيا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 76,432,212 Rls. 2,534 $
79 1394 اسپانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 57 68,870,760 Rls. 2,282 $
80 1394 اسپانيا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,868 45,404,070 Rls. 1,587 $
81 1394 اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 50 26,214,300 Rls. 900 $
82 1394 اسپانيا 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 34 19,381,824 Rls. 644 $
83 1394 اسپانيا 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 0 8,553,555 Rls. 302 $
84 1394 اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 36 3,220,272 Rls. 107 $
85 1394 اسپانيا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 10 2,912,700 Rls. 100 $
86 1394 اسپانيا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 9 2,558,610 Rls. 90 $
87 1394 اسپانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 50 2,421,326 Rls. 80 $
88 1394 اسپانيا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 15 2,364,060 Rls. 82 $
89 1394 اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 20 1,373,359 Rls. 48 $
90 1394 اسپانيا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 12 648,280 Rls. 21 $
مجموع کل
5,541,591,590,546 ريال
مجموع کل
188,496,901 دلار
[1]