آمار کل " صادرات به" کشور "اكوادور" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 180,672 4,024,741,160 Rls. 138,856 $
2 1394 اكوادور 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 15,800 1,140,246,500 Rls. 39,500 $
3 1394 اكوادور 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 50 17,916,640 Rls. 595 $
مجموع کل
5,182,904,300 ريال
مجموع کل
178,951 دلار
[1]