آمار کل " صادرات به" کشور "اندونزي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اندونزي 27132000 قيرنفت 138,934,135 1,646,315,049,174 Rls. 55,448,056 $
2 1394 اندونزي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 19,432,242 178,514,631,098 Rls. 6,138,944 $
3 1394 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,691,790 150,331,613,340 Rls. 5,109,718 $
4 1394 اندونزي 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,900 148,747,878,400 Rls. 4,956,806 $
5 1394 اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,670,428 76,756,265,078 Rls. 2,568,015 $
6 1394 اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 388,423 21,718,804,428 Rls. 744,201 $
7 1394 اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 55,096,646 19,956,190,120 Rls. 661,160 $
8 1394 اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 560,000 18,025,823,200 Rls. 615,520 $
9 1394 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 636,051 16,862,383,864 Rls. 572,445 $
10 1394 اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 393,310 14,450,801,208 Rls. 479,838 $
11 1394 اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,177,904 14,338,557,792 Rls. 483,527 $
12 1394 اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 1,187,583 10,971,338,216 Rls. 370,498 $
13 1394 اندونزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 66,000 8,963,460,000 Rls. 297,000 $
14 1394 اندونزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,580 8,057,068,480 Rls. 267,040 $
15 1394 اندونزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 149,000 6,260,052,800 Rls. 217,459 $
16 1394 اندونزي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,664 5,967,683,453 Rls. 199,222 $
17 1394 اندونزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 218,000 5,795,893,800 Rls. 196,139 $
18 1394 اندونزي 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 201,120 5,421,913,632 Rls. 181,026 $
19 1394 اندونزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 83,260 4,641,501,752 Rls. 154,472 $
20 1394 اندونزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 952,064 4,536,471,802 Rls. 153,954 $
21 1394 اندونزي 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 216,110 4,239,976,664 Rls. 140,471 $
22 1394 اندونزي 72027000 فروموليبدن. 13,000 4,196,482,930 Rls. 139,660 $
23 1394 اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 4,163,249,160 Rls. 138,096 $
24 1394 اندونزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,907,540,000 Rls. 130,000 $
25 1394 اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 116,500 3,416,405,930 Rls. 119,413 $
26 1394 اندونزي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,500 3,396,712,500 Rls. 112,500 $
27 1394 اندونزي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,000 3,216,730,000 Rls. 110,000 $
28 1394 اندونزي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 47,200 2,611,440,160 Rls. 89,840 $
29 1394 اندونزي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 6,295 2,556,250,794 Rls. 85,175 $
30 1394 اندونزي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 24,688 2,029,291,880 Rls. 67,892 $
31 1394 اندونزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 72,000 1,537,539,840 Rls. 51,840 $
32 1394 اندونزي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 28,000 1,521,021,600 Rls. 50,400 $
33 1394 اندونزي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 25,500 1,224,940,950 Rls. 43,276 $
34 1394 اندونزي 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 1,855 1,208,117,230 Rls. 40,330 $
35 1394 اندونزي 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 70 1,124,386,560 Rls. 37,360 $
36 1394 اندونزي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 43,160 1,109,285,401 Rls. 38,430 $
37 1394 اندونزي 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 700 1,020,523,400 Rls. 33,800 $
38 1394 اندونزي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 102 963,936,272 Rls. 32,173 $
39 1394 اندونزي 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 960 873,181,560 Rls. 28,920 $
40 1394 اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 48,000 847,843,200 Rls. 28,800 $
41 1394 اندونزي 25081000 بنتونيت 252,050 674,280,213 Rls. 22,685 $
42 1394 اندونزي 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 32,000 661,001,600 Rls. 22,400 $
43 1394 اندونزي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 47,760 656,530,915 Rls. 22,301 $
44 1394 اندونزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 262 638,993,100 Rls. 21,300 $
45 1394 اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,240 609,790,720 Rls. 20,240 $
46 1394 اندونزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 38,120 413,768,832 Rls. 15,242 $
47 1394 اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 319,142,925 Rls. 10,575 $
48 1394 اندونزي 68062010 رسهاي منبسط شده 79,680 300,495,938 Rls. 10,358 $
49 1394 اندونزي 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 90 175,289,000 Rls. 5,900 $
50 1394 اندونزي 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 16,170 165,250,932 Rls. 6,462 $
51 1394 اندونزي 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 271 128,390,700 Rls. 4,290 $
52 1394 اندونزي 08109010 انار تازه 400 119,820,000 Rls. 4,000 $
53 1394 اندونزي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 126 118,261,620 Rls. 3,946 $
54 1394 اندونزي 25070010 کائولن 39,900 50,300,625 Rls. 1,675 $
55 1394 اندونزي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 44 39,560,400 Rls. 1,320 $
56 1394 اندونزي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 400 24,076,800 Rls. 800 $
57 1394 اندونزي 25301010 پرليت 3,000 18,024,800 Rls. 600 $
مجموع کل
2,416,911,216,787 ريال
مجموع کل
81,507,509 دلار
[1]