آمار کل " صادرات به" کشور "ايالات متحده آمريكا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 262,630 270,384,715,170 Rls. 8,960,703 $
2 1394 ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,378 10,768,726,527 Rls. 356,471 $
3 1394 ايالات متحده آمريكا 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 1,100 4,154,150,000 Rls. 137,500 $
4 1394 ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,436 3,019,733,660 Rls. 100,010 $
5 1394 ايالات متحده آمريكا 03061700 ساير انواع ميگو. 22,008 2,822,426,964 Rls. 99,036 $
6 1394 ايالات متحده آمريكا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 9,000 1,604,757,600 Rls. 54,000 $
7 1394 ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,880 1,302,916,720 Rls. 43,720 $
8 1394 ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 25 1,194,664,518 Rls. 39,839 $
9 1394 ايالات متحده آمريكا 56022100 نمدا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 1,930 1,165,797,200 Rls. 38,600 $
10 1394 ايالات متحده آمريكا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,100 915,559,200 Rls. 30,600 $
11 1394 ايالات متحده آمريكا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,301 907,756,656 Rls. 30,054 $
12 1394 ايالات متحده آمريكا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,000 599,120,000 Rls. 20,000 $
13 1394 ايالات متحده آمريكا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10 496,586,820 Rls. 16,452 $
14 1394 ايالات متحده آمريكا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 371,738,155 Rls. 12,375 $
15 1394 ايالات متحده آمريكا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 8,952 351,460,674 Rls. 11,637 $
16 1394 ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 19 350,115,831 Rls. 11,609 $
17 1394 ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 984 267,309,504 Rls. 8,856 $
18 1394 ايالات متحده آمريكا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 616 167,439,888 Rls. 5,544 $
19 1394 ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 144,969,600 Rls. 4,800 $
20 1394 ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,603 127,687,798 Rls. 4,229 $
21 1394 ايالات متحده آمريكا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 700 125,819,400 Rls. 4,200 $
22 1394 ايالات متحده آمريكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,820 85,169,640 Rls. 2,820 $
23 1394 ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,272 84,517,277 Rls. 2,798 $
24 1394 ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 989 49,427,882 Rls. 1,636 $
25 1394 ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 153 31,359,376 Rls. 1,039 $
26 1394 ايالات متحده آمريكا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 483 21,866,248 Rls. 724 $
27 1394 ايالات متحده آمريكا 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 18 19,912,567 Rls. 704 $
28 1394 ايالات متحده آمريكا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,084 15,090,500 Rls. 500 $
29 1394 ايالات متحده آمريكا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 4 3,259,872 Rls. 108 $
30 1394 ايالات متحده آمريكا 25131000 سنگ پا (pumicestone) 17 211,414 Rls. 7 $
مجموع کل
301,554,266,661 ريال
مجموع کل
10,000,571 دلار
[1]