آمار کل " صادرات به" کشور "ايتاليا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 698,709,485 15,156,875,314,382 Rls. 510,174,327 $
2 1394 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 6,011,515 601,606,444,839 Rls. 20,574,824 $
3 1394 ايتاليا 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 642,600 296,312,658,753 Rls. 13,847,234 $
4 1394 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,782,647 252,701,889,550 Rls. 8,555,504 $
5 1394 ايتاليا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 24,802,141 238,149,582,170 Rls. 7,887,576 $
6 1394 ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 804,621 191,177,651,473 Rls. 6,430,457 $
7 1394 ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 244,400 163,908,846,116 Rls. 5,496,574 $
8 1394 ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,046 146,516,542,200 Rls. 4,958,763 $
9 1394 ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 93,560 123,765,872,878 Rls. 4,184,640 $
10 1394 ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 19,054,221 112,555,699,825 Rls. 3,799,983 $
11 1394 ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 22,782,863 108,127,857,650 Rls. 3,811,345 $
12 1394 ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 104,478 103,444,977,542 Rls. 3,513,580 $
13 1394 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 182,404 88,477,110,380 Rls. 2,995,066 $
14 1394 ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 91,087 88,414,247,406 Rls. 2,978,256 $
15 1394 ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,457,500 82,966,786,132 Rls. 2,770,904 $
16 1394 ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 37,035 80,494,980,211 Rls. 2,686,923 $
17 1394 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,143,886 78,176,415,017 Rls. 2,637,695 $
18 1394 ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,611,351 66,571,064,711 Rls. 2,310,395 $
19 1394 ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,245,116 65,981,419,510 Rls. 2,264,480 $
20 1394 ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,352,980 60,457,362,863 Rls. 2,029,413 $
21 1394 ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 236,204 58,291,956,115 Rls. 1,946,037 $
22 1394 ايتاليا 28012000 يد 40,000 58,215,320,000 Rls. 2,020,000 $
23 1394 ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,479,654 52,153,850,967 Rls. 1,764,975 $
24 1394 ايتاليا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 2,085,000 51,898,678,108 Rls. 132,626,775 $
25 1394 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 420,040 44,225,382,666 Rls. 1,488,047 $
26 1394 ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 988,336 35,800,495,794 Rls. 1,186,002 $
27 1394 ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 35,042 35,483,734,549 Rls. 1,187,798 $
28 1394 ايتاليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 621 32,748,458,976 Rls. 1,122,331 $
29 1394 ايتاليا 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 880,586 31,445,328,960 Rls. 1,069,250 $
30 1394 ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 88,090 30,349,434,994 Rls. 1,011,077 $
31 1394 ايتاليا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 113,400 27,864,216,880 Rls. 924,788 $
32 1394 ايتاليا 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 768,220 25,861,609,224 Rls. 857,456 $
33 1394 ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 732,500 21,925,786,167 Rls. 733,122 $
34 1394 ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 521,150 21,903,738,694 Rls. 777,517 $
35 1394 ايتاليا 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 133,295 21,384,819,067 Rls. 733,120 $
36 1394 ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 599,990 21,200,783,964 Rls. 719,992 $
37 1394 ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 421,413 17,643,999,055 Rls. 593,144 $
38 1394 ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 395,715 16,724,138,614 Rls. 553,992 $
39 1394 ايتاليا 72027000 فروموليبدن. 40,000 14,308,240,400 Rls. 503,200 $
40 1394 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 8,606 13,929,661,325 Rls. 461,537 $
41 1394 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,521 13,364,785,600 Rls. 461,237 $
42 1394 ايتاليا 03061700 ساير انواع ميگو. 87,456 10,477,928,448 Rls. 349,836 $
43 1394 ايتاليا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 10,464,510,000 Rls. 350,005 $
44 1394 ايتاليا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 201,722 9,733,205,035 Rls. 322,755 $
45 1394 ايتاليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 183,728 9,576,637,361 Rls. 328,529 $
46 1394 ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,031,538 9,539,795,903 Rls. 323,959 $
47 1394 ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 11,110 9,488,098,183 Rls. 319,924 $
48 1394 ايتاليا 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 319,990 9,439,232,794 Rls. 313,021 $
49 1394 ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 155,591 9,018,138,321 Rls. 303,893 $
50 1394 ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5,184 8,402,344,636 Rls. 286,198 $
51 1394 ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 191,250 7,841,707,100 Rls. 261,491 $
52 1394 ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 6,622,870,782 Rls. 234,377 $
53 1394 ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 410,780 6,394,721,864 Rls. 211,756 $
54 1394 ايتاليا 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 108,000 6,244,714,653 Rls. 207,691 $
55 1394 ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 14,110 5,752,197,000 Rls. 192,060 $
56 1394 ايتاليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 74,529 5,576,323,412 Rls. 186,323 $
57 1394 ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 80,769 4,673,625,250 Rls. 157,917 $
58 1394 ايتاليا 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 285 4,198,828,000 Rls. 140,000 $
59 1394 ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 564,925 4,150,626,100 Rls. 140,408 $
60 1394 ايتاليا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 75,477 4,079,349,832 Rls. 135,858 $
61 1394 ايتاليا 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 48,029 3,989,049,958 Rls. 132,079 $
62 1394 ايتاليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 34 3,927,225,087 Rls. 138,550 $
63 1394 ايتاليا 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 48,787 3,851,500,988 Rls. 128,475 $
64 1394 ايتاليا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 85,250 3,211,022,731 Rls. 106,888 $
65 1394 ايتاليا 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 19,998 2,695,770,396 Rls. 89,988 $
66 1394 ايتاليا 16043100 خاويار 74 2,693,317,426 Rls. 91,981 $
67 1394 ايتاليا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 11,800 2,456,166,375 Rls. 86,775 $
68 1394 ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 218,181 2,426,898,433 Rls. 82,196 $
69 1394 ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 26,500 2,361,570,750 Rls. 79,500 $
70 1394 ايتاليا 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 3,940 2,138,876,280 Rls. 70,920 $
71 1394 ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 6,105 2,119,454,910 Rls. 71,274 $
72 1394 ايتاليا 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 28,022 2,098,317,312 Rls. 70,058 $
73 1394 ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,282 2,095,759,575 Rls. 69,615 $
74 1394 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 34,440 1,866,552,480 Rls. 61,992 $
75 1394 ايتاليا 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 12,210 1,828,813,800 Rls. 61,050 $
76 1394 ايتاليا 41039000 سايرپوستها که درجاي ديگرمذکور نباشد,تازه يا محفوظ شده , ا ما دباغي نشده 22,600 1,755,198,720 Rls. 58,320 $
77 1394 ايتاليا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 42,840 1,628,284,410 Rls. 53,990 $
78 1394 ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,230 1,598,818,056 Rls. 53,409 $
79 1394 ايتاليا 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,800 1,572,585,000 Rls. 52,504 $
80 1394 ايتاليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 356 1,557,683,220 Rls. 54,906 $
81 1394 ايتاليا 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 72 1,548,250,000 Rls. 54,792 $
82 1394 ايتاليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,570 1,548,179,832 Rls. 55,108 $
83 1394 ايتاليا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 20,560 1,491,165,400 Rls. 51,400 $
84 1394 ايتاليا 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 41,601 1,490,630,040 Rls. 49,921 $
85 1394 ايتاليا 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 36,913 1,451,382,247 Rls. 51,559 $
86 1394 ايتاليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 36,000 1,376,434,800 Rls. 46,800 $
87 1394 ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 139,073 1,329,824,294 Rls. 45,060 $
88 1394 ايتاليا 30051040 چسب ضد حساسيت 4,605 1,146,491,798 Rls. 38,074 $
89 1394 ايتاليا 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 2,250 1,017,142,956 Rls. 33,678 $
90 1394 ايتاليا 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 22,540 1,005,412,800 Rls. 33,810 $
91 1394 ايتاليا 08109010 انار تازه 40,482 1,000,757,338 Rls. 33,195 $
92 1394 ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,100 981,878,898 Rls. 32,914 $
93 1394 ايتاليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 13,682 933,724,239 Rls. 32,057 $
94 1394 ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 13 900,164,809 Rls. 30,050 $
95 1394 ايتاليا 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 894,177,042 Rls. 30,822 $
96 1394 ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 6,914 883,155,024 Rls. 29,232 $
97 1394 ايتاليا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 6,855 796,227,354 Rls. 27,418 $
98 1394 ايتاليا 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 215 794,505,625 Rls. 26,875 $
99 1394 ايتاليا 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,000 793,350,195 Rls. 27,137 $
100 1394 ايتاليا 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 18,400 759,248,032 Rls. 25,146 $
101 1394 ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,837 745,356,686 Rls. 25,536 $
102 1394 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,635 737,934,624 Rls. 25,490 $
103 1394 ايتاليا 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 28,664 692,057,580 Rls. 22,931 $
104 1394 ايتاليا 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 556 664,511,550 Rls. 22,730 $
105 1394 ايتاليا 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 22,000 649,783,553 Rls. 21,521 $
106 1394 ايتاليا 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,000 579,705,600 Rls. 19,200 $
107 1394 ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 9,000 539,586,000 Rls. 18,000 $
108 1394 ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,125 530,560,184 Rls. 17,701 $
109 1394 ايتاليا 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 25,260 495,886,638 Rls. 16,419 $
110 1394 ايتاليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 45,310 488,049,920 Rls. 16,251 $
111 1394 ايتاليا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 149 482,071,800 Rls. 15,962 $
112 1394 ايتاليا 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 2,091 469,317,280 Rls. 16,508 $
113 1394 ايتاليا 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 137 462,983,050 Rls. 16,385 $
114 1394 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,156 459,439,928 Rls. 15,337 $
115 1394 ايتاليا 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 6,750 449,939,250 Rls. 14,925 $
116 1394 ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,085 426,322,680 Rls. 14,126 $
117 1394 ايتاليا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 88 425,805,172 Rls. 14,216 $
118 1394 ايتاليا 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 824 414,497,190 Rls. 13,838 $
119 1394 ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 6,857 405,637,611 Rls. 13,717 $
120 1394 ايتاليا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 22,110 400,407,678 Rls. 13,266 $
121 1394 ايتاليا 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 107 397,599,540 Rls. 13,220 $
122 1394 ايتاليا 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,517 390,144,240 Rls. 13,752 $
123 1394 ايتاليا 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 22,780 387,761,160 Rls. 13,668 $
124 1394 ايتاليا 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 1,937 367,853,255 Rls. 12,187 $
125 1394 ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 526 358,193,468 Rls. 11,956 $
126 1394 ايتاليا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 490 356,492,340 Rls. 12,060 $
127 1394 ايتاليا 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 273 354,831,480 Rls. 12,536 $
128 1394 ايتاليا 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,437 341,566,200 Rls. 11,323 $
129 1394 ايتاليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,520 336,861,774 Rls. 11,259 $
130 1394 ايتاليا 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 71 333,941,040 Rls. 11,315 $
131 1394 ايتاليا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,820 327,857,359 Rls. 10,855 $
132 1394 ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,780 317,533,600 Rls. 10,600 $
133 1394 ايتاليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 463 303,084,582 Rls. 10,708 $
134 1394 ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 780 282,823,170 Rls. 9,710 $
135 1394 ايتاليا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,279 271,217,484 Rls. 9,252 $
136 1394 ايتاليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,240 269,513,232 Rls. 8,997 $
137 1394 ايتاليا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 7,460 258,086,160 Rls. 8,952 $
138 1394 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 2,900 256,564,000 Rls. 8,500 $
139 1394 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 255,861,000 Rls. 9,000 $
140 1394 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 10,360 239,527,632 Rls. 8,425 $
141 1394 ايتاليا 85078000 - ساير انباره ها 50 239,275,000 Rls. 8,468 $
142 1394 ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 720 235,920,896 Rls. 7,922 $
143 1394 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 235,261,680 Rls. 8,013 $
144 1394 ايتاليا 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 20,972 217,702,620 Rls. 7,380 $
145 1394 ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 43,151 208,252,476 Rls. 6,936 $
146 1394 ايتاليا 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 5,250 204,545,250 Rls. 6,825 $
147 1394 ايتاليا 39269060 پريفرم (PET) 1,998 165,628,086 Rls. 5,669 $
148 1394 ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 610 164,028,410 Rls. 5,474 $
149 1394 ايتاليا 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 900 161,244,000 Rls. 5,400 $
150 1394 ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 550 152,435,142 Rls. 5,178 $
151 1394 ايتاليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,400 151,074,000 Rls. 5,040 $
152 1394 ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 2,176 149,455,350 Rls. 4,950 $
153 1394 ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,590 144,102,840 Rls. 4,770 $
154 1394 ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 385 139,700,106 Rls. 4,914 $
155 1394 ايتاليا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 20,945 139,034,653 Rls. 4,607 $
156 1394 ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 1,150 134,481,000 Rls. 4,600 $
157 1394 ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 58 133,881,666 Rls. 4,730 $
158 1394 ايتاليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 740 128,211,960 Rls. 4,280 $
159 1394 ايتاليا 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 2,134 127,421,775 Rls. 4,225 $
160 1394 ايتاليا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 300 124,898,760 Rls. 4,138 $
161 1394 ايتاليا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 490 124,350,840 Rls. 4,214 $
162 1394 ايتاليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 560 122,856,500 Rls. 4,100 $
163 1394 ايتاليا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 70 122,084,352 Rls. 4,076 $
164 1394 ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 102 120,146,048 Rls. 4,010 $
165 1394 ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 100 116,940,000 Rls. 4,000 $
166 1394 ايتاليا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 960 115,853,700 Rls. 4,100 $
167 1394 ايتاليا 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 1,215 110,912,241 Rls. 3,673 $
168 1394 ايتاليا 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 600 102,583,800 Rls. 3,399 $
169 1394 ايتاليا 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 10,480 91,683,360 Rls. 3,040 $
170 1394 ايتاليا 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 23,000 83,305,080 Rls. 2,760 $
171 1394 ايتاليا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 1,748 78,681,528 Rls. 2,622 $
172 1394 ايتاليا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 300 78,165,000 Rls. 2,700 $
173 1394 ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,006 75,408,010 Rls. 2,533 $
174 1394 ايتاليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 132 75,072,270 Rls. 2,490 $
175 1394 ايتاليا 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 98 74,994,078 Rls. 2,650 $
176 1394 ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 370 71,664,000 Rls. 2,400 $
177 1394 ايتاليا 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 23 71,072,500 Rls. 2,500 $
178 1394 ايتاليا 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 338 70,983,640 Rls. 2,366 $
179 1394 ايتاليا 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 1,250 68,458,600 Rls. 2,285 $
180 1394 ايتاليا 33051000 شامپوها 600 68,152,000 Rls. 2,258 $
181 1394 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 730 65,601,450 Rls. 2,190 $
182 1394 ايتاليا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,375 63,690,000 Rls. 2,200 $
183 1394 ايتاليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 689 61,962,459 Rls. 2,067 $
184 1394 ايتاليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 400 60,169,200 Rls. 1,994 $
185 1394 ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 630 56,492,100 Rls. 1,890 $
186 1394 ايتاليا 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 141 53,062,750 Rls. 1,878 $
187 1394 ايتاليا 08105000 کيوي، تازه 4,132 51,973,660 Rls. 1,735 $
188 1394 ايتاليا 27122010 موم پارا فين باگريد دا رويي داراي روغن كمتراز75درصد وزني (توليد داخل ) 2,393 50,045,865 Rls. 1,671 $
189 1394 ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 838 48,816,852 Rls. 1,676 $
190 1394 ايتاليا 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 508 48,702,000 Rls. 1,651 $
191 1394 ايتاليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,000 40,925,100 Rls. 1,361 $
192 1394 ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 460 40,796,940 Rls. 1,380 $
193 1394 ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 750 40,672,800 Rls. 1,350 $
194 1394 ايتاليا 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 740 39,796,830 Rls. 1,406 $
195 1394 ايتاليا 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده. 520 38,942,800 Rls. 1,300 $
196 1394 ايتاليا 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 104 38,218,635 Rls. 1,274 $
197 1394 ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 330 37,765,200 Rls. 1,320 $
198 1394 ايتاليا 41012000 پوست خام بصورت کامل وزن هرجلدآن صرفاخشک كمتراز8kgنمک زده خشک كمتراز10kgتازه كمتراز16 1,100 34,520,886 Rls. 1,143 $
199 1394 ايتاليا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 140 33,816,160 Rls. 1,120 $
200 1394 ايتاليا 08109020 زرشك تازه 123 32,501,520 Rls. 1,107 $
مجموع کل
18,988,162,530,145 ريال
مجموع کل
774,564,595 دلار