آمار کل " صادرات به" کشور "بنگلادش" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بنگلادش 27132000 قيرنفت 182,926,514 2,089,109,785,357 Rls. 70,295,376 $
2 1394 بنگلادش 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 62,767,680 718,882,117,995 Rls. 25,518,805 $
3 1394 بنگلادش 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 3,066,400 61,491,230,200 Rls. 2,082,451 $
4 1394 بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 433,000 26,590,055,640 Rls. 883,323 $
5 1394 بنگلادش 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 249,173 15,039,583,934 Rls. 498,346 $
6 1394 بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 720,000 13,585,572,000 Rls. 467,726 $
7 1394 بنگلادش 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 168,360 10,054,459,200 Rls. 336,720 $
8 1394 بنگلادش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 74,880 7,450,672,320 Rls. 262,080 $
9 1394 بنگلادش 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,397,775,000 Rls. 247,500 $
10 1394 بنگلادش 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 208,600 6,844,628,945 Rls. 229,462 $
11 1394 بنگلادش 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 50,000 5,242,125,000 Rls. 175,000 $
12 1394 بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 654,627 5,138,603,814 Rls. 170,202 $
13 1394 بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 861,559 4,975,296,132 Rls. 172,311 $
14 1394 بنگلادش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 79,025 2,004,468,950 Rls. 68,000 $
15 1394 بنگلادش 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,902,726,000 Rls. 63,000 $
16 1394 بنگلادش 29391110 كدئين فسفات 14 1,474,337,370 Rls. 50,530 $
17 1394 بنگلادش 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 15 1,453,167,000 Rls. 48,150 $
18 1394 بنگلادش 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,444,608,000 Rls. 48,000 $
19 1394 بنگلادش 08094000 آلو و گوجه , تازه 20,030 1,204,055,100 Rls. 40,900 $
20 1394 بنگلادش 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 82,488 1,112,114,899 Rls. 37,119 $
21 1394 بنگلادش 25070010 کائولن 584,500 727,714,806 Rls. 24,549 $
22 1394 بنگلادش 25202000 ک گچ 431,800 347,699,520 Rls. 11,658 $
23 1394 بنگلادش 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 13,420 265,897,170 Rls. 9,394 $
24 1394 بنگلادش 54050000 تک رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشکال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 5,606 260,663,415 Rls. 8,633 $
25 1394 بنگلادش 68062010 رسهاي منبسط شده 11,975 46,854,272 Rls. 1,556 $
مجموع کل
2,984,046,212,039 ريال
مجموع کل
101,750,791 دلار
[1]