آمار کل " صادرات به" کشور "تايلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 تايلند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 90,222,758 1,920,130,584,941 Rls. 65,818,121 $
2 1394 تايلند 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 103,881,679 1,036,730,584,730 Rls. 35,474,653 $
3 1394 تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,818,000 379,572,670,620 Rls. 12,576,961 $
4 1394 تايلند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,999,111 300,225,243,370 Rls. 10,493,717 $
5 1394 تايلند 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 20,815,960 241,444,995,248 Rls. 8,492,912 $
6 1394 تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 19,800,000 238,862,115,112 Rls. 8,078,399 $
7 1394 تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,560,140 76,787,839,427 Rls. 2,648,477 $
8 1394 تايلند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,487,490 76,283,545,137 Rls. 2,528,733 $
9 1394 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 747,351 53,845,226,115 Rls. 1,816,452 $
10 1394 تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 616,300 19,977,274,240 Rls. 677,586 $
11 1394 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 139,841 17,381,638,100 Rls. 596,731 $
12 1394 تايلند 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 331,480 16,877,304,200 Rls. 563,516 $
13 1394 تايلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 301,250 14,454,109,700 Rls. 488,809 $
14 1394 تايلند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 95,172 12,707,291,060 Rls. 443,133 $
15 1394 تايلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 60,000 10,419,260,000 Rls. 350,004 $
16 1394 تايلند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 46,398 9,368,198,380 Rls. 323,005 $
17 1394 تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 156,030 8,469,884,555 Rls. 281,835 $
18 1394 تايلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,964 7,395,063,319 Rls. 251,337 $
19 1394 تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 226,155 7,280,421,970 Rls. 248,895 $
20 1394 تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 220,000 7,081,091,000 Rls. 235,993 $
21 1394 تايلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 79,470 3,888,802,890 Rls. 132,735 $
22 1394 تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 792,906 3,849,584,567 Rls. 132,130 $
23 1394 تايلند 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 58,042 3,770,357,015 Rls. 126,945 $
24 1394 تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 3,644,867,966 Rls. 120,683 $
25 1394 تايلند 06021090 ---ساير قلمه هاي ريشه نكرده وپيوند بجز لاكي بامبو 1,300 2,453,767,200 Rls. 82,800 $
26 1394 تايلند 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 48,051 2,402,416,818 Rls. 82,964 $
27 1394 تايلند 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 13,000 1,971,124,400 Rls. 65,425 $
28 1394 تايلند 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 28,000 1,558,440,000 Rls. 52,000 $
29 1394 تايلند 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,389 1,521,729,790 Rls. 50,911 $
30 1394 تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,000 1,285,805,300 Rls. 42,900 $
31 1394 تايلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,740 1,201,610,700 Rls. 40,111 $
32 1394 تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 38,610 1,041,001,351 Rls. 34,748 $
33 1394 تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 50,220 888,316,980 Rls. 29,730 $
34 1394 تايلند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 67,100 877,328,478 Rls. 30,138 $
35 1394 تايلند 29391120 مرفين سولفات 60 675,473,040 Rls. 23,760 $
36 1394 تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 662,337,000 Rls. 23,400 $
37 1394 تايلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,070 631,578,800 Rls. 20,960 $
38 1394 تايلند 27132000 قيرنفت 63,740 596,025,970 Rls. 20,114 $
39 1394 تايلند 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 56,000 548,662,800 Rls. 19,536 $
40 1394 تايلند 68062010 رسهاي منبسط شده 126,540 492,701,976 Rls. 16,449 $
41 1394 تايلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,650 466,824,000 Rls. 15,900 $
42 1394 تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 56,060 418,410,650 Rls. 14,015 $
43 1394 تايلند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 800 413,753,340 Rls. 13,695 $
44 1394 تايلند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 21,600 373,122,240 Rls. 13,152 $
45 1394 تايلند 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 400 343,320,000 Rls. 12,000 $
46 1394 تايلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,824 283,474,224 Rls. 10,015 $
47 1394 تايلند 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 49,700 169,550,556 Rls. 5,964 $
48 1394 تايلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4 166,288,680 Rls. 5,688 $
49 1394 تايلند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 907 163,020,552 Rls. 5,442 $
50 1394 تايلند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 114,440 161,961,210 Rls. 5,722 $
51 1394 تايلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 641 159,921,194 Rls. 5,320 $
52 1394 تايلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,012 137,585,448 Rls. 4,554 $
53 1394 تايلند 03061700 ساير انواع ميگو. 1,008 128,663,785 Rls. 4,435 $
54 1394 تايلند 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 450 74,163,375 Rls. 2,475 $
55 1394 تايلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 66,852,720 Rls. 2,277 $
56 1394 تايلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 43 32,289,600 Rls. 1,120 $
57 1394 تايلند 04090000 عسل طبيعي 170 25,278,150 Rls. 850 $
58 1394 تايلند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 8 22,238,259 Rls. 787 $
مجموع کل
4,492,862,992,248 ريال
مجموع کل
153,661,121 دلار
[1]