آمار کل " صادرات به" کشور "تايوان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 92,183,607 1,173,893,400,495 Rls. 39,956,936 $
2 1394 تايوان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 7,800,804 725,212,445,276 Rls. 24,183,705 $
3 1394 تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 53,000,000 651,780,750,000 Rls. 21,580,715 $
4 1394 تايوان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 34,650,000 393,090,597,900 Rls. 13,011,075 $
5 1394 تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 878,500 231,913,509,000 Rls. 7,832,081 $
6 1394 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,499,860 183,394,067,398 Rls. 6,149,762 $
7 1394 تايوان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,550,000 162,261,099,000 Rls. 5,370,750 $
8 1394 تايوان 27132000 قيرنفت 13,149,238 159,057,506,881 Rls. 5,345,857 $
9 1394 تايوان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,537,182 154,638,904,484 Rls. 5,185,045 $
10 1394 تايوان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 504,290 136,793,731,400 Rls. 4,553,610 $
11 1394 تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,406,478 119,934,487,365 Rls. 3,981,273 $
12 1394 تايوان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 5,049,947 118,477,541,676 Rls. 4,016,324 $
13 1394 تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,795,055 109,007,289,929 Rls. 3,803,035 $
14 1394 تايوان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,499,680 76,975,725,008 Rls. 2,549,456 $
15 1394 تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,402,350 75,368,436,396 Rls. 2,539,831 $
16 1394 تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,891,418 72,524,301,296 Rls. 2,401,510 $
17 1394 تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,275,872 54,927,422,000 Rls. 1,870,825 $
18 1394 تايوان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,427,191 48,862,829,234 Rls. 1,676,437 $
19 1394 تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 201,873 39,879,545,374 Rls. 1,349,692 $
20 1394 تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 298,342 39,707,749,658 Rls. 1,332,271 $
21 1394 تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 191,178 36,951,038,000 Rls. 1,267,940 $
22 1394 تايوان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,500 34,904,649,000 Rls. 1,170,000 $
23 1394 تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 5,166,438 29,126,574,534 Rls. 986,226 $
24 1394 تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,245,238 28,084,333,207 Rls. 960,316 $
25 1394 تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 851,953 21,733,294,054 Rls. 766,264 $
26 1394 تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 660,000 19,248,001,000 Rls. 640,200 $
27 1394 تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 103,607 18,916,414,951 Rls. 643,243 $
28 1394 تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 181,440 14,635,422,216 Rls. 497,144 $
29 1394 تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 92,145 13,160,321,401 Rls. 445,331 $
30 1394 تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 33,650,000 12,189,312,600 Rls. 403,800 $
31 1394 تايوان 25202000 ک گچ 30,024,990 10,809,987,561 Rls. 360,699 $
32 1394 تايوان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 210 10,567,384,391 Rls. 359,771 $
33 1394 تايوان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 272,250 9,793,725,218 Rls. 342,128 $
34 1394 تايوان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 12,532 7,495,942,760 Rls. 250,640 $
35 1394 تايوان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 127,850 7,376,742,199 Rls. 251,143 $
36 1394 تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 234,440 7,145,252,158 Rls. 244,757 $
37 1394 تايوان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 176 7,092,506,946 Rls. 244,412 $
38 1394 تايوان 79031000 گرد روي 88,061 7,043,738,240 Rls. 23,336 $
39 1394 تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 339,200 6,628,230,523 Rls. 220,479 $
40 1394 تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 53,600 6,282,955,380 Rls. 209,040 $
41 1394 تايوان 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 53,722 5,458,159,017 Rls. 181,840 $
42 1394 تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 154,880 4,633,046,880 Rls. 154,880 $
43 1394 تايوان 27101940 روغن پايه معدني 122,440 4,512,977,924 Rls. 149,377 $
44 1394 تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 139,200 4,465,808,600 Rls. 153,003 $
45 1394 تايوان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 718,917 4,250,656,829 Rls. 143,783 $
46 1394 تايوان 26209970 خاکسترورسوبات حاوي عمدتا کبالت 147,200 4,184,748,800 Rls. 147,200 $
47 1394 تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,025 3,325,981,400 Rls. 112,700 $
48 1394 تايوان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 98,040 2,847,191,320 Rls. 98,040 $
49 1394 تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 7,858 2,788,567,567 Rls. 93,126 $
50 1394 تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 17,696 2,661,784,328 Rls. 89,542 $
51 1394 تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 3,740 2,481,482,520 Rls. 82,280 $
52 1394 تايوان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 49,500 1,930,555,150 Rls. 68,581 $
53 1394 تايوان 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 15,430 1,835,491,080 Rls. 61,720 $
54 1394 تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 1,807,816,149 Rls. 60,344 $
55 1394 تايوان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,637,927,200 Rls. 55,991 $
56 1394 تايوان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 15 1,531,727,281 Rls. 51,155 $
57 1394 تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,250 1,415,468,250 Rls. 47,250 $
58 1394 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 900 1,343,976,300 Rls. 44,874 $
59 1394 تايوان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 133 1,151,483,096 Rls. 39,101 $
60 1394 تايوان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,800 1,030,348,800 Rls. 34,401 $
61 1394 تايوان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,332 999,326,500 Rls. 33,300 $
62 1394 تايوان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,350 901,787,764 Rls. 30,207 $
63 1394 تايوان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 4,584 826,142,360 Rls. 28,876 $
64 1394 تايوان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 20,295 547,402,050 Rls. 18,265 $
65 1394 تايوان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 31 455,358,736 Rls. 15,181 $
66 1394 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 150 404,917,200 Rls. 13,616 $
67 1394 تايوان 25081000 بنتونيت 118,400 315,714,222 Rls. 10,656 $
68 1394 تايوان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 14,400 264,718,800 Rls. 9,144 $
69 1394 تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 68,792,724 Rls. 2,277 $
70 1394 تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 330 44,483,175 Rls. 1,485 $
71 1394 تايوان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 3,500 32,879,000 Rls. 1,100 $
72 1394 تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 700 21,844,900 Rls. 770 $
73 1394 تايوان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 450 16,596,450 Rls. 585 $
74 1394 تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 45 12,580,680 Rls. 420 $
75 1394 تايوان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 150 4,516,800 Rls. 150 $
مجموع کل
5,097,099,425,962 ريال
مجموع کل
171,012,280 دلار
[1]