آمار کل " صادرات به" کشور "ترکيه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 45,571,028 2,679,538,598,289 Rls. 90,481,316 $
2 1394 ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 251,729,066 2,460,648,801,360 Rls. 84,011,955 $
3 1394 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 60,778,475 2,081,657,008,292 Rls. 70,827,824 $
4 1394 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 43,765,133 1,561,549,430,286 Rls. 53,257,688 $
5 1394 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 40,974,486 1,506,984,987,132 Rls. 51,583,857 $
6 1394 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 37,224,850 1,438,276,064,549 Rls. 48,930,560 $
7 1394 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 35,444,028 1,364,056,438,008 Rls. 46,253,451 $
8 1394 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 26,476,660 1,099,526,857,356 Rls. 37,903,377 $
9 1394 ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 152,460,591 960,597,938,293 Rls. 32,638,819 $
10 1394 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,791,744 882,208,998,080 Rls. 29,685,195 $
11 1394 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,743,469 827,851,794,086 Rls. 27,975,150 $
12 1394 ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 4,578,556 757,320,217,022 Rls. 26,015,209 $
13 1394 ترکيه 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 61,413,940 746,405,072,424 Rls. 25,049,677 $
14 1394 ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,876,507 697,659,701,586 Rls. 23,556,448 $
15 1394 ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 16,630,200 627,508,853,311 Rls. 21,053,296 $
16 1394 ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 9,224,375 507,300,575,781 Rls. 16,973,240 $
17 1394 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 9,906,320 484,690,910,804 Rls. 16,524,990 $
18 1394 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 2,456,032 468,859,200,118 Rls. 16,252,460 $
19 1394 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 12,429,175 465,726,392,881 Rls. 15,783,075 $
20 1394 ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 912,360 460,918,960,348 Rls. 15,514,065 $
21 1394 ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 17,314,203 423,227,134,916 Rls. 14,442,721 $
22 1394 ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,277,063 412,964,597,698 Rls. 14,194,665 $
23 1394 ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 14,890,829 407,811,972,953 Rls. 13,641,233 $
24 1394 ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,357,117 405,496,424,600 Rls. 13,793,864 $
25 1394 ترکيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,454,923 394,669,233,156 Rls. 13,131,782 $
26 1394 ترکيه 31028000 مخلوطکهاي اوره و نيترات آمونيوم به صورت محلول در آب يا آمونياك 40,001,811 382,976,994,375 Rls. 12,721,375 $
27 1394 ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,589,326 372,666,595,639 Rls. 12,542,500 $
28 1394 ترکيه 27132000 قيرنفت 29,622,613 368,472,415,849 Rls. 12,730,912 $
29 1394 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 10,579,000 362,799,339,579 Rls. 12,133,924 $
30 1394 ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 9,541,000 352,148,703,900 Rls. 11,914,223 $
31 1394 ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,203,202 347,813,833,040 Rls. 11,667,878 $
32 1394 ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,868,536 338,056,857,361 Rls. 11,449,904 $
33 1394 ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 49,354,423 308,591,982,962 Rls. 10,851,575 $
34 1394 ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,372,023 299,211,841,889 Rls. 10,121,789 $
35 1394 ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 29,739,242 291,041,552,103 Rls. 9,870,334 $
36 1394 ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 15,385,576 280,630,635,595 Rls. 9,460,993 $
37 1394 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 2,000,931 246,805,732,137 Rls. 8,461,430 $
38 1394 ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 4,247,245 218,675,685,755 Rls. 7,554,342 $
39 1394 ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 7,289,400 217,341,807,864 Rls. 7,355,588 $
40 1394 ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 1,213,670 216,987,191,753 Rls. 7,290,019 $
41 1394 ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 5,248,705 195,956,103,919 Rls. 6,667,332 $
42 1394 ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,308,236 194,143,741,834 Rls. 6,562,732 $
43 1394 ترکيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,984,780 191,648,365,725 Rls. 6,496,775 $
44 1394 ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,138,040 190,064,607,768 Rls. 6,528,884 $
45 1394 ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 858,898 184,302,785,689 Rls. 6,228,756 $
46 1394 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 399,500 180,523,457,577 Rls. 6,106,034 $
47 1394 ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 207,512 175,700,161,855 Rls. 5,978,346 $
48 1394 ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,789,080 175,678,472,663 Rls. 5,949,322 $
49 1394 ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 1,032,055 172,966,551,074 Rls. 5,868,927 $
50 1394 ترکيه 29152100 اسيد استيك 10,293,691 171,507,894,641 Rls. 5,702,704 $
51 1394 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 4,503,230 168,325,073,137 Rls. 5,629,593 $
52 1394 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 33,685,947 165,394,420,659 Rls. 5,610,578 $
53 1394 ترکيه 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 3,918,125 162,096,259,529 Rls. 5,421,538 $
54 1394 ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 931,815 157,911,446,257 Rls. 5,320,547 $
55 1394 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 4,358,860 154,044,033,984 Rls. 5,235,821 $
56 1394 ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 4,733,700 152,296,060,301 Rls. 5,120,711 $
57 1394 ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 557,977 150,605,159,245 Rls. 5,106,980 $
58 1394 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 7,136,012 144,863,680,739 Rls. 4,906,643 $
59 1394 ترکيه 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,307,953 138,451,162,204 Rls. 4,622,435 $
60 1394 ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 178,000 136,298,926,000 Rls. 4,546,429 $
61 1394 ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,786,131 133,278,056,791 Rls. 4,712,941 $
62 1394 ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,589,507 132,027,501,851 Rls. 4,477,406 $
63 1394 ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,440,166 123,348,713,650 Rls. 4,282,982 $
64 1394 ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,216,823 121,879,466,947 Rls. 4,172,436 $
65 1394 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 2,622,500 119,282,189,876 Rls. 4,022,693 $
66 1394 ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,070,579 115,804,068,490 Rls. 3,930,347 $
67 1394 ترکيه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 4,221,148 111,666,259,242 Rls. 3,926,598 $
68 1394 ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 292,530 111,417,517,251 Rls. 3,728,540 $
69 1394 ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 148,026,865 109,907,605,967 Rls. 3,714,405 $
70 1394 ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 9,894,721 109,798,796,981 Rls. 3,717,584 $
71 1394 ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,349,920 105,662,002,242 Rls. 3,552,036 $
72 1394 ترکيه 08105000 کيوي، تازه 7,077,098 100,928,285,396 Rls. 3,439,078 $
73 1394 ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 4,873,000 100,843,330,800 Rls. 3,415,938 $
74 1394 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 4,770,104 96,990,585,330 Rls. 3,343,657 $
75 1394 ترکيه 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 2,970,000 96,127,180,292 Rls. 3,198,196 $
76 1394 ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,615,433 91,361,703,374 Rls. 3,099,040 $
77 1394 ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 438,345 89,980,953,400 Rls. 3,032,802 $
78 1394 ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 1,620,000 88,979,296,556 Rls. 3,019,078 $
79 1394 ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 2,664,500 86,438,846,994 Rls. 2,883,578 $
80 1394 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 526,338 84,898,271,420 Rls. 2,870,425 $
81 1394 ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 3,137,994 82,079,067,593 Rls. 2,750,346 $
82 1394 ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 649,219 81,566,478,229 Rls. 2,733,414 $
83 1394 ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,902,286 74,922,694,763 Rls. 2,520,199 $
84 1394 ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 6,282,498 72,462,813,443 Rls. 2,454,890 $
85 1394 ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,505,067 69,085,376,020 Rls. 2,408,093 $
86 1394 ترکيه 29051610 دوا تيل هگزا نول 2,468,880 69,046,855,165 Rls. 2,293,778 $
87 1394 ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 24,722 68,030,341,687 Rls. 2,271,388 $
88 1394 ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 774,950 67,858,615,700 Rls. 2,324,287 $
89 1394 ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 783,172 66,118,960,887 Rls. 2,295,763 $
90 1394 ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 7,709,841 60,634,308,360 Rls. 2,047,665 $
91 1394 ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 1,269,479 59,323,629,250 Rls. 1,980,385 $
92 1394 ترکيه 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 560,000 58,690,030,000 Rls. 1,960,052 $
93 1394 ترکيه 29153200 استات وينيل 2,010,146 55,392,151,728 Rls. 1,835,646 $
94 1394 ترکيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 302,400 53,291,260,800 Rls. 1,814,400 $
95 1394 ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 3,743,840 49,864,211,764 Rls. 1,674,587 $
96 1394 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 597,455 48,504,878,396 Rls. 1,615,661 $
97 1394 ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 404,637 47,988,024,666 Rls. 1,619,455 $
98 1394 ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 1,540,000 45,487,707,846 Rls. 1,506,444 $
99 1394 ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 2,814,742 44,708,136,656 Rls. 1,499,830 $
100 1394 ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 743,526 44,664,343,462 Rls. 1,518,239 $
101 1394 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,655,164 44,458,635,887 Rls. 1,483,135 $
102 1394 ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 678,040 44,123,568,904 Rls. 1,484,054 $
103 1394 ترکيه 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 9,040,724 43,449,299,313 Rls. 1,491,719 $
104 1394 ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 418,655 43,299,898,560 Rls. 1,464,813 $
105 1394 ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 35,925 43,023,195,491 Rls. 1,476,930 $
106 1394 ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 732,398 42,951,873,384 Rls. 1,457,191 $
107 1394 ترکيه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 1,379,125 40,759,130,048 Rls. 1,349,104 $
108 1394 ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,254,050 40,486,465,679 Rls. 1,378,588 $
109 1394 ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 6,624,113 39,524,609,174 Rls. 1,362,292 $
110 1394 ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,278,080 36,930,347,638 Rls. 1,251,485 $
111 1394 ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 762,820 35,989,384,993 Rls. 1,207,805 $
112 1394 ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 30,899 35,752,893,086 Rls. 1,189,656 $
113 1394 ترکيه 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 756,111 35,557,526,551 Rls. 1,218,409 $
114 1394 ترکيه 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 946,000 35,338,214,035 Rls. 1,224,668 $
115 1394 ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 397,774 34,838,788,337 Rls. 1,188,061 $
116 1394 ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 449,820 33,916,324,196 Rls. 1,125,690 $
117 1394 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,100,500 33,039,785,228 Rls. 1,102,525 $
118 1394 ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 9,698,406 32,460,630,237 Rls. 1,107,426 $
119 1394 ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 1,102,662 32,213,099,340 Rls. 1,077,537 $
120 1394 ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 697,906 31,069,100,103 Rls. 1,046,523 $
121 1394 ترکيه 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 608,464 30,919,490,281 Rls. 1,034,393 $
122 1394 ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 617,280 30,202,533,440 Rls. 1,013,061 $
123 1394 ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 339,485 30,028,168,080 Rls. 1,018,231 $
124 1394 ترکيه 04090000 عسل طبيعي 149,070 29,794,301,361 Rls. 1,043,488 $
125 1394 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,290,299 29,129,958,425 Rls. 993,031 $
126 1394 ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,681,492 29,081,437,359 Rls. 1,008,158 $
127 1394 ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 754,002 28,934,594,823 Rls. 979,827 $
128 1394 ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 213,968 28,825,160,671 Rls. 962,867 $
129 1394 ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 420,000 27,414,464,000 Rls. 923,925 $
130 1394 ترکيه 27101950 روغن صنعتي 1,307,170 26,619,956,748 Rls. 897,755 $
131 1394 ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,835,440 25,999,706,675 Rls. 878,728 $
132 1394 ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 290,020 25,996,379,799 Rls. 896,587 $
133 1394 ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,942,821 25,893,151,618 Rls. 916,104 $
134 1394 ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 163,123 25,828,531,095 Rls. 896,562 $
135 1394 ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 5,360,470 25,577,627,172 Rls. 864,272 $
136 1394 ترکيه 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 283,360 25,462,689,120 Rls. 850,121 $
137 1394 ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 926,925 25,191,796,588 Rls. 841,501 $
138 1394 ترکيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 614,022 24,840,438,064 Rls. 846,178 $
139 1394 ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 1,577,420 24,545,935,910 Rls. 843,742 $
140 1394 ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 549,528 24,453,074,404 Rls. 840,684 $
141 1394 ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 274,775 24,331,947,801 Rls. 823,819 $
142 1394 ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 160,357 24,013,810,605 Rls. 798,243 $
143 1394 ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 283,316 22,913,831,043 Rls. 778,270 $
144 1394 ترکيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 970,727 22,789,503,324 Rls. 763,290 $
145 1394 ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 392,169 22,752,641,261 Rls. 788,079 $
146 1394 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 125,955 21,989,076,650 Rls. 754,803 $
147 1394 ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 457,201 21,784,126,308 Rls. 741,269 $
148 1394 ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 295,680 21,197,065,824 Rls. 720,100 $
149 1394 ترکيه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 50,173 21,115,641,564 Rls. 716,599 $
150 1394 ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 347,520 20,833,656,777 Rls. 710,757 $
151 1394 ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 167,830 20,639,285,100 Rls. 701,973 $
152 1394 ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 578,694 20,482,709,444 Rls. 696,983 $
153 1394 ترکيه 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 30,508 20,041,643,840 Rls. 665,570 $
154 1394 ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 292,839 20,010,939,474 Rls. 674,218 $
155 1394 ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 82,720 19,925,801,280 Rls. 665,280 $
156 1394 ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 523,870 19,905,245,191 Rls. 680,924 $
157 1394 ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 178,930 19,813,290,845 Rls. 662,085 $
158 1394 ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,275,346 19,759,085,068 Rls. 682,241 $
159 1394 ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 77 18,750,142,622 Rls. 640,076 $
160 1394 ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 323,934 18,743,075,502 Rls. 633,734 $
161 1394 ترکيه 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 173,640 18,127,230,440 Rls. 600,840 $
162 1394 ترکيه 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 616,000 18,051,874,704 Rls. 602,604 $
163 1394 ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 320,326 18,001,037,174 Rls. 601,189 $
164 1394 ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 190,030 17,790,888,813 Rls. 598,113 $
165 1394 ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 244,410 17,779,393,154 Rls. 597,212 $
166 1394 ترکيه 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 750 17,754,316,000 Rls. 616,000 $
167 1394 ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 160,079 17,741,870,713 Rls. 592,040 $
168 1394 ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 191,708 17,040,981,820 Rls. 575,129 $
169 1394 ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 217,664 16,612,593,636 Rls. 560,363 $
170 1394 ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 3,622,211 16,533,635,136 Rls. 557,864 $
171 1394 ترکيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 199,975 16,500,934,082 Rls. 573,026 $
172 1394 ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 4,000 16,074,840,000 Rls. 532,068 $
173 1394 ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 884,425 16,016,999,526 Rls. 530,663 $
174 1394 ترکيه 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 227,270 15,621,557,725 Rls. 524,005 $
175 1394 ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,162,796 15,456,966,493 Rls. 525,645 $
176 1394 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 98,000 15,437,884,000 Rls. 538,125 $
177 1394 ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,599,075 15,137,199,277 Rls. 518,849 $
178 1394 ترکيه 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 113,060 14,981,158,639 Rls. 524,366 $
179 1394 ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 55,000 14,880,233,844 Rls. 502,017 $
180 1394 ترکيه 29336100 ملامين 408,000 14,189,010,717 Rls. 475,096 $
181 1394 ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 272,050 13,974,496,943 Rls. 465,144 $
182 1394 ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 70,860 13,781,546,840 Rls. 473,775 $
183 1394 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 312,035 13,656,392,398 Rls. 462,640 $
184 1394 ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 299,840 13,578,350,880 Rls. 449,760 $
185 1394 ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,754,104 13,206,196,656 Rls. 451,723 $
186 1394 ترکيه 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 477,400 13,059,427,325 Rls. 434,101 $
187 1394 ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 33,426 12,841,838,570 Rls. 427,720 $
188 1394 ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 75,180 12,729,033,223 Rls. 421,587 $
189 1394 ترکيه 29221110 منواتانول آمين 567,760 12,586,910,940 Rls. 423,151 $
190 1394 ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 380,000 12,338,203,000 Rls. 414,000 $
191 1394 ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 164,480 12,071,701,200 Rls. 411,200 $
192 1394 ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 252,330 11,993,494,400 Rls. 403,658 $
193 1394 ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 44,867 11,876,102,604 Rls. 403,803 $
194 1394 ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 97,084 11,845,798,238 Rls. 392,219 $
195 1394 ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 529,644 11,798,886,114 Rls. 403,700 $
196 1394 ترکيه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 206,142 11,786,903,299 Rls. 403,129 $
197 1394 ترکيه 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 558,714 11,776,933,992 Rls. 391,101 $
198 1394 ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 18,944 11,640,737,480 Rls. 386,530 $
199 1394 ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 7,709,271 11,362,685,012 Rls. 390,735 $
200 1394 ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 69,400 10,920,678,650 Rls. 365,520 $
مجموع کل
37,745,067,826,186 ريال
مجموع کل
1,280,933,623 دلار