آمار کل " صادرات به" کشور "تونس" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,036,346 107,346,768,034 Rls. 3,641,493 $
2 1394 تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 695,500 72,594,210,500 Rls. 2,434,324 $
3 1394 تونس 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,000,000 52,158,057,000 Rls. 1,801,660 $
4 1394 تونس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 66,980 32,424,180,690 Rls. 1,104,086 $
5 1394 تونس 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 420,750 16,002,947,625 Rls. 542,812 $
6 1394 تونس 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 55,500 13,483,900,750 Rls. 448,450 $
7 1394 تونس 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 175,215 11,539,294,532 Rls. 385,377 $
8 1394 تونس 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 10,236,851,600 Rls. 347,600 $
9 1394 تونس 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 65,749 4,360,144,413 Rls. 144,647 $
10 1394 تونس 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 21,947 1,434,487,930 Rls. 48,283 $
11 1394 تونس 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 1,200 903,360,000 Rls. 30,000 $
12 1394 تونس 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 30,950 861,691,282 Rls. 29,533 $
13 1394 تونس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 500 211,927,500 Rls. 7,487 $
14 1394 تونس 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 77 20,917,512 Rls. 693 $
مجموع کل
323,578,739,368 ريال
مجموع کل
10,966,445 دلار
[1]