آمار کل " صادرات به" کشور "جماهيرعربي ليبي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جماهيرعربي ليبي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 351,000 36,822,719,500 Rls. 1,228,519 $
2 1394 جماهيرعربي ليبي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 97,000 23,237,170,500 Rls. 773,538 $
3 1394 جماهيرعربي ليبي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 21,723 7,039,965,475 Rls. 247,025 $
4 1394 جماهيرعربي ليبي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 98,889 5,384,718,240 Rls. 179,619 $
5 1394 جماهيرعربي ليبي 13019030 سقز 7,500 4,479,000,000 Rls. 150,000 $
6 1394 جماهيرعربي ليبي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,173 3,568,307,552 Rls. 118,234 $
7 1394 جماهيرعربي ليبي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 2,876,640,000 Rls. 96,000 $
8 1394 جماهيرعربي ليبي 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 29,226 2,549,555,922 Rls. 87,678 $
9 1394 جماهيرعربي ليبي 19053200 ويفل ها و ويفرها 35,459 2,082,885,057 Rls. 69,173 $
10 1394 جماهيرعربي ليبي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 1,940 868,926,000 Rls. 29,100 $
11 1394 جماهيرعربي ليبي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 847,710,000 Rls. 29,949 $
12 1394 جماهيرعربي ليبي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 300 22,395,000 Rls. 750 $
13 1394 جماهيرعربي ليبي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 60 11,290,500 Rls. 390 $
مجموع کل
89,791,283,747 ريال
مجموع کل
3,009,976 دلار
[1]