آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري عربي سوريه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 3,661,886 1,328,580,260,000 Rls. 44,100,000 $
2 1394 جمهوري عربي سوريه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,270,396 687,435,186,726 Rls. 23,099,356 $
3 1394 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,454 425,890,910,280 Rls. 14,154,645 $
4 1394 جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 6,682,540 361,388,968,828 Rls. 12,124,940 $
5 1394 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,507,767 345,673,971,204 Rls. 11,449,312 $
6 1394 جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 467,945 173,630,666,248 Rls. 5,766,536 $
7 1394 جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 303,324 120,258,193,384 Rls. 4,024,415 $
8 1394 جمهوري عربي سوريه 64039100 کفش باتخت کائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا ميپوشاند. 282,056 109,544,645,368 Rls. 3,765,030 $
9 1394 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 201,455 78,857,052,818 Rls. 2,637,418 $
10 1394 جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 268,800 67,941,388,200 Rls. 2,283,800 $
11 1394 جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 118,600 57,746,470,650 Rls. 1,954,731 $
12 1394 جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 36,144 55,620,739,308 Rls. 1,863,123 $
13 1394 جمهوري عربي سوريه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 211,200 52,947,792,000 Rls. 1,795,200 $
14 1394 جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 178,290 40,568,511,283 Rls. 1,357,813 $
15 1394 جمهوري عربي سوريه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,104 38,815,050,960 Rls. 1,318,491 $
16 1394 جمهوري عربي سوريه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 184,480 38,634,240,000 Rls. 1,280,000 $
17 1394 جمهوري عربي سوريه 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 67,270 29,235,351,930 Rls. 1,004,595 $
18 1394 جمهوري عربي سوريه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 165,135 28,768,284,750 Rls. 962,820 $
19 1394 جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 266,000 27,799,170,000 Rls. 931,005 $
20 1394 جمهوري عربي سوريه 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 57,500 26,426,370,000 Rls. 888,127 $
21 1394 جمهوري عربي سوريه 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 332,551 22,484,566,401 Rls. 773,567 $
22 1394 جمهوري عربي سوريه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,150 19,483,358,800 Rls. 651,243 $
23 1394 جمهوري عربي سوريه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 299,187 15,785,859,200 Rls. 528,220 $
24 1394 جمهوري عربي سوريه 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 152,215 15,271,215,600 Rls. 508,400 $
25 1394 جمهوري عربي سوريه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 345 14,588,931,600 Rls. 483,349 $
26 1394 جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 650 13,834,208,000 Rls. 461,500 $
27 1394 جمهوري عربي سوريه 90183923 دستگاه تزريق سرنگ بصورت خودكار باقابليت نصب روي كمر بيمار 390 12,953,160,000 Rls. 440,000 $
28 1394 جمهوري عربي سوريه 39269060 پريفرم (PET) 224,299 11,467,052,212 Rls. 381,313 $
29 1394 جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 90,192 10,198,993,622 Rls. 339,138 $
30 1394 جمهوري عربي سوريه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 36,984 9,416,792,801 Rls. 323,020 $
31 1394 جمهوري عربي سوريه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 40,600 9,361,252,200 Rls. 315,819 $
32 1394 جمهوري عربي سوريه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 103,452 9,345,872,410 Rls. 310,357 $
33 1394 جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,140 7,692,529,900 Rls. 261,277 $
34 1394 جمهوري عربي سوريه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,880 7,218,019,800 Rls. 241,160 $
35 1394 جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 804 7,168,106,400 Rls. 238,269 $
36 1394 جمهوري عربي سوريه 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 17,470 6,957,078,120 Rls. 230,680 $
37 1394 جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 115,447 6,922,310,482 Rls. 229,569 $
38 1394 جمهوري عربي سوريه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,785,775,000 Rls. 225,000 $
39 1394 جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 59,000 6,783,144,000 Rls. 236,000 $
40 1394 جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 31,627 6,686,428,378 Rls. 221,389 $
41 1394 جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 147,386 6,511,942,140 Rls. 221,081 $
42 1394 جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 33,015 6,458,168,529 Rls. 214,597 $
43 1394 جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 194,400 6,431,268,030 Rls. 213,840 $
44 1394 جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 26,732 6,369,154,864 Rls. 213,803 $
45 1394 جمهوري عربي سوريه 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 130,680 6,310,066,752 Rls. 209,088 $
46 1394 جمهوري عربي سوريه 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 29,002 5,667,952,000 Rls. 189,400 $
47 1394 جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 147,823 5,086,901,454 Rls. 172,031 $
48 1394 جمهوري عربي سوريه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 149,000 4,787,012,460 Rls. 163,140 $
49 1394 جمهوري عربي سوريه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 138,500 4,771,243,271 Rls. 159,914 $
50 1394 جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,093 4,302,559,920 Rls. 145,846 $
51 1394 جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 69,667 4,126,904,202 Rls. 137,001 $
52 1394 جمهوري عربي سوريه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 110,000 4,055,624,650 Rls. 135,685 $
53 1394 جمهوري عربي سوريه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,633 3,386,703,204 Rls. 112,902 $
54 1394 جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 90,540 2,990,849,598 Rls. 99,596 $
55 1394 جمهوري عربي سوريه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 4,206 2,984,008,983 Rls. 98,877 $
56 1394 جمهوري عربي سوريه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 8,990 2,948,731,200 Rls. 101,856 $
57 1394 جمهوري عربي سوريه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 254,348 2,926,193,994 Rls. 96,904 $
58 1394 جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 144,666 2,894,914,589 Rls. 96,039 $
59 1394 جمهوري عربي سوريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 90,322 2,444,704,458 Rls. 81,290 $
60 1394 جمهوري عربي سوريه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 200 2,411,450,000 Rls. 85,000 $
61 1394 جمهوري عربي سوريه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 30,700 2,406,884,333 Rls. 80,686 $
62 1394 جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,905 2,262,594,602 Rls. 75,139 $
63 1394 جمهوري عربي سوريه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 79,377 2,146,977,701 Rls. 71,439 $
64 1394 جمهوري عربي سوريه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 92,000 1,934,304,400 Rls. 64,401 $
65 1394 جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 63,692 1,923,809,915 Rls. 63,692 $
66 1394 جمهوري عربي سوريه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,185 1,905,712,100 Rls. 66,610 $
67 1394 جمهوري عربي سوريه 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 7,000 1,837,981,476 Rls. 61,348 $
68 1394 جمهوري عربي سوريه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 6,000 1,832,769,925 Rls. 63,175 $
69 1394 جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 247,316 1,636,733,541 Rls. 54,227 $
70 1394 جمهوري عربي سوريه 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 10,900 1,592,024,000 Rls. 56,000 $
71 1394 جمهوري عربي سوريه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 259,950 1,581,495,899 Rls. 52,421 $
72 1394 جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 1,830 1,573,836,576 Rls. 52,915 $
73 1394 جمهوري عربي سوريه 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 50,400 1,518,451,200 Rls. 50,400 $
74 1394 جمهوري عربي سوريه 04021030 ---شير خشك صنعتي 12,960 1,459,296,000 Rls. 51,840 $
75 1394 جمهوري عربي سوريه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 9,309 1,450,550,000 Rls. 50,000 $
76 1394 جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 1,370,397,214 Rls. 48,086 $
77 1394 جمهوري عربي سوريه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 23,509 1,273,542,336 Rls. 42,316 $
78 1394 جمهوري عربي سوريه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 8,170 1,207,720,000 Rls. 40,000 $
79 1394 جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 120,000 1,100,088,000 Rls. 36,800 $
80 1394 جمهوري عربي سوريه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,400 1,079,395,200 Rls. 37,440 $
81 1394 جمهوري عربي سوريه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,800 1,040,617,600 Rls. 35,200 $
82 1394 جمهوري عربي سوريه 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 21,680 974,212,480 Rls. 34,608 $
83 1394 جمهوري عربي سوريه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,980 965,650,400 Rls. 32,890 $
84 1394 جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 7,964 954,338,248 Rls. 31,858 $
85 1394 جمهوري عربي سوريه 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 90 916,310,650 Rls. 32,428 $
86 1394 جمهوري عربي سوريه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 47,270 899,588,910 Rls. 31,362 $
87 1394 جمهوري عربي سوريه 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,330 891,300,000 Rls. 30,000 $
88 1394 جمهوري عربي سوريه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 32,884 857,692,500 Rls. 29,750 $
89 1394 جمهوري عربي سوريه 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 23,694 787,415,356 Rls. 26,063 $
90 1394 جمهوري عربي سوريه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 6,783 754,614,670 Rls. 25,494 $
91 1394 جمهوري عربي سوريه 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 16,131 746,383,788 Rls. 24,723 $
92 1394 جمهوري عربي سوريه 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,486 725,667,327 Rls. 24,110 $
93 1394 جمهوري عربي سوريه 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 8,000 711,588,000 Rls. 24,000 $
94 1394 جمهوري عربي سوريه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 21,500 697,703,000 Rls. 24,211 $
95 1394 جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 92,000 670,052,224 Rls. 22,252 $
96 1394 جمهوري عربي سوريه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 29,880 649,316,772 Rls. 21,513 $
97 1394 جمهوري عربي سوريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,698 639,428,799 Rls. 21,337 $
98 1394 جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,766 519,103,192 Rls. 17,386 $
99 1394 جمهوري عربي سوريه 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 60 494,257,500 Rls. 16,500 $
100 1394 جمهوري عربي سوريه 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 150 475,382,250 Rls. 15,750 $
101 1394 جمهوري عربي سوريه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 10,323 463,823,220 Rls. 15,484 $
102 1394 جمهوري عربي سوريه 38247100 شامل كلروفلوئور كربنکها (CFCs)، محتوي يا فاقد هيدرو كلروفلوئور و كربنکها (HCFCs)، پرفلوئوركربنکها (PFCS) يا هيدروفلوئور و كربنکها (HFCS) 135 424,612,125 Rls. 14,175 $
103 1394 جمهوري عربي سوريه 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 3,332 402,292,352 Rls. 13,328 $
104 1394 جمهوري عربي سوريه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 63,910 385,811,888 Rls. 12,782 $
105 1394 جمهوري عربي سوريه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,989 382,151,822 Rls. 12,662 $
106 1394 جمهوري عربي سوريه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,130 321,648,309 Rls. 10,737 $
107 1394 جمهوري عربي سوريه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,900 257,198,100 Rls. 8,700 $
108 1394 جمهوري عربي سوريه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 41,800 252,296,440 Rls. 8,360 $
109 1394 جمهوري عربي سوريه 08109020 زرشك تازه 800 217,526,400 Rls. 7,200 $
110 1394 جمهوري عربي سوريه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,030 183,991,080 Rls. 6,090 $
111 1394 جمهوري عربي سوريه 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 5,880 171,465,400 Rls. 5,800 $
112 1394 جمهوري عربي سوريه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 900 154,007,816 Rls. 5,140 $
113 1394 جمهوري عربي سوريه 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 800 151,202,304 Rls. 5,047 $
114 1394 جمهوري عربي سوريه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,200 148,772,000 Rls. 5,200 $
115 1394 جمهوري عربي سوريه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 650 143,930,341 Rls. 5,063 $
116 1394 جمهوري عربي سوريه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,470 141,683,696 Rls. 4,694 $
117 1394 جمهوري عربي سوريه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 411 128,091,447 Rls. 4,525 $
118 1394 جمهوري عربي سوريه 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 341 127,830,412 Rls. 4,324 $
119 1394 جمهوري عربي سوريه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,385 111,488,400 Rls. 3,720 $
120 1394 جمهوري عربي سوريه 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 1,010 89,802,840 Rls. 3,030 $
121 1394 جمهوري عربي سوريه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 1,114 70,099,830 Rls. 2,339 $
122 1394 جمهوري عربي سوريه 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,640 54,470,468 Rls. 2,128 $
123 1394 جمهوري عربي سوريه 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,100 52,747,200 Rls. 1,760 $
124 1394 جمهوري عربي سوريه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,800 46,364,769 Rls. 1,548 $
125 1394 جمهوري عربي سوريه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 461 41,644,896 Rls. 1,383 $
126 1394 جمهوري عربي سوريه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 630 18,624,690 Rls. 630 $
127 1394 جمهوري عربي سوريه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 100 5,685,800 Rls. 200 $
128 1394 جمهوري عربي سوريه 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 45 4,064,175 Rls. 135 $
129 1394 جمهوري عربي سوريه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1 1,872,524 Rls. 62 $
مجموع کل
4,457,454,621,987 ريال
مجموع کل
148,915,130 دلار
[1]