آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري كره" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 12,297,142 1,115,948,913,201 Rls. 38,082,739 $
2 1394 جمهوري كره 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 10,141,984 939,556,764,887 Rls. 31,440,151 $
3 1394 جمهوري كره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 32,600,000 691,101,360,620 Rls. 25,909,176 $
4 1394 جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 10,765,091 593,432,112,170 Rls. 20,086,282 $
5 1394 جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 2,967,639 181,057,881,408 Rls. 6,222,494 $
6 1394 جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,129,812 66,226,607,718 Rls. 2,212,333 $
7 1394 جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 220,651 62,965,769,971 Rls. 2,131,489 $
8 1394 جمهوري كره 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 497,228 31,429,416,507 Rls. 1,049,151 $
9 1394 جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 492,735 21,565,441,744 Rls. 714,466 $
10 1394 جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 103,775 16,939,313,738 Rls. 570,763 $
11 1394 جمهوري كره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 357,500 15,141,749,989 Rls. 504,534 $
12 1394 جمهوري كره 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 144,000 12,895,488,000 Rls. 432,000 $
13 1394 جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 111,880 12,690,201,120 Rls. 427,414 $
14 1394 جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 264,000 12,686,181,774 Rls. 438,855 $
15 1394 جمهوري كره 79031000 گرد روي 242,940 10,914,077,393 Rls. 362,201 $
16 1394 جمهوري كره 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,100 8,517,311,600 Rls. 282,800 $
17 1394 جمهوري كره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 151,485 8,222,817,576 Rls. 272,742 $
18 1394 جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 270,846 5,910,578,472 Rls. 201,874 $
19 1394 جمهوري كره 08109010 انار تازه 229,110 5,639,811,386 Rls. 187,982 $
20 1394 جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 385,690 5,630,445,500 Rls. 188,660 $
21 1394 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 10,510 5,500,785,600 Rls. 182,720 $
22 1394 جمهوري كره 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 79,800 5,420,880,000 Rls. 180,000 $
23 1394 جمهوري كره 25081000 بنتونيت 1,876,695 5,028,254,276 Rls. 168,902 $
24 1394 جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 540,818 4,995,362,559 Rls. 168,738 $
25 1394 جمهوري كره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 105,600 4,641,015,456 Rls. 165,249 $
26 1394 جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 601,980 4,471,828,600 Rls. 150,490 $
27 1394 جمهوري كره 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,500 3,734,010,000 Rls. 126,000 $
28 1394 جمهوري كره 03061700 ساير انواع ميگو. 21,996 2,849,165,298 Rls. 96,782 $
29 1394 جمهوري كره 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,998 2,636,502,000 Rls. 87,500 $
30 1394 جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 10,800 2,468,225,711 Rls. 81,987 $
31 1394 جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 2,376,343,000 Rls. 79,000 $
32 1394 جمهوري كره 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 47,632 2,237,554,960 Rls. 76,211 $
33 1394 جمهوري كره 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,000 2,022,120,000 Rls. 71,834 $
34 1394 جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,790 1,663,303,500 Rls. 56,500 $
35 1394 جمهوري كره 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,647 1,557,098,576 Rls. 51,944 $
36 1394 جمهوري كره 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,000 1,502,602,500 Rls. 52,500 $
37 1394 جمهوري كره 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 31,290 1,485,514,400 Rls. 49,200 $
38 1394 جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 93,040 1,403,659,200 Rls. 46,820 $
39 1394 جمهوري كره 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 24,300 1,319,154,660 Rls. 43,740 $
40 1394 جمهوري كره 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 36,000 1,235,671,200 Rls. 43,163 $
41 1394 جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 74,861 1,067,971,970 Rls. 37,430 $
42 1394 جمهوري كره 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,700 1,023,913,432 Rls. 34,374 $
43 1394 جمهوري كره 85284190 مانيتور با صفحه نمايش تخت ومعمولي از نوع مورد استفاده با ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير از رديف 85284110 1,270 962,206,200 Rls. 31,950 $
44 1394 جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 67 926,601,600 Rls. 31,560 $
45 1394 جمهوري كره 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,160 912,764,160 Rls. 30,240 $
46 1394 جمهوري كره 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 899,100,000 Rls. 30,000 $
47 1394 جمهوري كره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,014 816,969,356 Rls. 28,415 $
48 1394 جمهوري كره 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 562 788,305,032 Rls. 26,248 $
49 1394 جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 750,694,500 Rls. 25,500 $
50 1394 جمهوري كره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 783 635,344,200 Rls. 22,200 $
51 1394 جمهوري كره 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 2,508 628,866,308 Rls. 20,993 $
52 1394 جمهوري كره 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,930 617,902,412 Rls. 20,627 $
53 1394 جمهوري كره 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 20,160 533,086,530 Rls. 17,943 $
54 1394 جمهوري كره 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,000 532,134,000 Rls. 18,000 $
55 1394 جمهوري كره 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 2,080 526,230,000 Rls. 18,000 $
56 1394 جمهوري كره 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 110 500,181,586 Rls. 16,609 $
57 1394 جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 22,890 482,372,415 Rls. 16,023 $
58 1394 جمهوري كره 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 630 471,509,400 Rls. 16,620 $
59 1394 جمهوري كره 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,035 464,945,724 Rls. 15,516 $
60 1394 جمهوري كره 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 14,600 431,692,800 Rls. 14,600 $
61 1394 جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,470 423,907,356 Rls. 14,151 $
62 1394 جمهوري كره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 550 379,360,800 Rls. 13,104 $
63 1394 جمهوري كره 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,992 355,174,910 Rls. 11,853 $
64 1394 جمهوري كره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,950 307,352,565 Rls. 10,335 $
65 1394 جمهوري كره 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,500 268,740,000 Rls. 9,000 $
66 1394 جمهوري كره 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 2,790 260,114,280 Rls. 8,885 $
67 1394 جمهوري كره 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 4,800 244,666,800 Rls. 8,400 $
68 1394 جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 5,725 237,680,550 Rls. 8,130 $
69 1394 جمهوري كره 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 2,520 228,191,040 Rls. 7,560 $
70 1394 جمهوري كره 87032190 --- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر تا 1000 سيکسي غير از هيبريدي و کارتينگ 1,280 209,839,000 Rls. 7,000 $
71 1394 جمهوري كره 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 1,130 202,650,000 Rls. 7,000 $
72 1394 جمهوري كره 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 2,480 171,936,492 Rls. 5,691 $
73 1394 جمهوري كره 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 890 152,066,992 Rls. 5,038 $
74 1394 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 700 112,991,625 Rls. 3,855 $
75 1394 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 2,000 110,485,284 Rls. 3,657 $
76 1394 جمهوري كره 12122900 گياهان وديگر جلبك هاي دريايي غير از مورد مصرف انسان 9,895 104,841,898 Rls. 3,563 $
77 1394 جمهوري كره 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 3,000 104,106,870 Rls. 3,483 $
78 1394 جمهوري كره 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 103,470,500 Rls. 3,500 $
79 1394 جمهوري كره 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 3,680 102,742,932 Rls. 3,404 $
80 1394 جمهوري كره 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,480 79,200,030 Rls. 2,730 $
81 1394 جمهوري كره 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 7,250 78,550,560 Rls. 2,610 $
82 1394 جمهوري كره 84145910 ماشين مولد باد جهت جابجائي هواي باغها در زمستان متشكل از يك موتور ديزل وسنسورهاي حرارتي 77 73,920,000 Rls. 2,500 $
83 1394 جمهوري كره 25301010 پرليت 19,980 62,172,860 Rls. 2,060 $
84 1394 جمهوري كره 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 1,500 56,791,000 Rls. 1,900 $
85 1394 جمهوري كره 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 590 53,018,580 Rls. 1,770 $
86 1394 جمهوري كره 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 680 52,260,800 Rls. 1,780 $
87 1394 جمهوري كره 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 9,201 52,025,920 Rls. 1,772 $
88 1394 جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 688 51,931,960 Rls. 1,720 $
89 1394 جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 600 42,643,500 Rls. 1,500 $
90 1394 جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 600 42,643,500 Rls. 1,500 $
91 1394 جمهوري كره 25202000 ک گچ 46,000 38,871,840 Rls. 1,288 $
92 1394 جمهوري كره 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 360 38,822,976 Rls. 1,296 $
93 1394 جمهوري كره 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 35,958,000 Rls. 1,200 $
94 1394 جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 815 35,820,636 Rls. 1,214 $
95 1394 جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 590 22,974,718 Rls. 767 $
96 1394 جمهوري كره 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 200 18,069,600 Rls. 600 $
97 1394 جمهوري كره 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 160 14,130,720 Rls. 480 $
98 1394 جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 300 9,054,300 Rls. 300 $
99 1394 جمهوري كره 16043100 خاويار 0 7,847,424 Rls. 262 $
100 1394 جمهوري كره 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 202 5,123,160 Rls. 171 $
101 1394 جمهوري كره 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 65 4,239,216 Rls. 144 $
102 1394 جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 110 982,173 Rls. 33 $
103 1394 جمهوري كره 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 38 645,920 Rls. 22 $
104 1394 جمهوري كره 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 9 411,040 Rls. 14 $
105 1394 جمهوري كره 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 9 381,680 Rls. 13 $
106 1394 جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 25 323,829 Rls. 11 $
107 1394 جمهوري كره 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 19 205,520 Rls. 7 $
مجموع کل
3,895,953,429,250 ريال
مجموع کل
134,337,507 دلار
[1]