آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 50,462,034 605,762,505,791 Rls. 20,575,817 $
2 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 482,928,000,000 Rls. 16,000,000 $
3 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,030,485 107,744,091,972 Rls. 3,627,441 $
4 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 54,411,337 56,648,158,280 Rls. 1,890,793 $
5 1394 جمهوري متحده تانزانيا 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 2,286,000 20,603,976,960 Rls. 730,325 $
6 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 589,248 19,023,455,264 Rls. 647,930 $
7 1394 جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 700,000 18,853,470,000 Rls. 630,000 $
8 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 897,810 14,374,602,869 Rls. 486,496 $
9 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 302,017 8,125,904,521 Rls. 271,821 $
10 1394 جمهوري متحده تانزانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 108,142 8,090,657,079 Rls. 273,946 $
11 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 7,755,067 6,064,127,287 Rls. 204,163 $
12 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,753,610 4,413,100,992 Rls. 151,655 $
13 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,004,419 3,832,135,643 Rls. 127,032 $
14 1394 جمهوري متحده تانزانيا 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 324,000 3,001,536,000 Rls. 103,680 $
15 1394 جمهوري متحده تانزانيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,000 2,472,876,000 Rls. 84,000 $
16 1394 جمهوري متحده تانزانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 272,200 1,628,066,960 Rls. 54,441 $
17 1394 جمهوري متحده تانزانيا 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 44,250 1,396,849,575 Rls. 47,625 $
18 1394 جمهوري متحده تانزانيا 19053200 ويفل ها و ويفرها 21,124 1,238,266,381 Rls. 42,563 $
19 1394 جمهوري متحده تانزانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 95 1,143,915,440 Rls. 39,000 $
20 1394 جمهوري متحده تانزانيا 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 12,095 1,038,113,850 Rls. 36,285 $
21 1394 جمهوري متحده تانزانيا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,050 968,025,804 Rls. 32,823 $
22 1394 جمهوري متحده تانزانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,985 935,343,292 Rls. 32,368 $
23 1394 جمهوري متحده تانزانيا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 6,800 814,803,200 Rls. 27,200 $
24 1394 جمهوري متحده تانزانيا 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 19,308 688,350,990 Rls. 23,169 $
25 1394 جمهوري متحده تانزانيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,531 664,925,790 Rls. 22,970 $
26 1394 جمهوري متحده تانزانيا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,000 601,920,000 Rls. 20,000 $
27 1394 جمهوري متحده تانزانيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 17,150 565,119,940 Rls. 18,865 $
28 1394 جمهوري متحده تانزانيا 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 25,060 521,172,820 Rls. 17,542 $
29 1394 جمهوري متحده تانزانيا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 8,210 490,793,800 Rls. 16,420 $
30 1394 جمهوري متحده تانزانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 107,083 430,446,148 Rls. 14,266 $
31 1394 جمهوري متحده تانزانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,120 349,849,800 Rls. 12,360 $
32 1394 جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,200 323,115,000 Rls. 10,788 $
33 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 103,630 294,877,020 Rls. 9,844 $
34 1394 جمهوري متحده تانزانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,500 275,192,720 Rls. 9,680 $
35 1394 جمهوري متحده تانزانيا 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 3,500 210,672,000 Rls. 7,000 $
36 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25081000 بنتونيت 57,600 173,831,040 Rls. 5,760 $
37 1394 جمهوري متحده تانزانيا 28365000 کربنات کلسيم 24,590 148,430,158 Rls. 4,918 $
38 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 44,800 134,901,760 Rls. 4,480 $
39 1394 جمهوري متحده تانزانيا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,326 134,418,825 Rls. 4,465 $
40 1394 جمهوري متحده تانزانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 960 100,652,160 Rls. 3,360 $
41 1394 جمهوري متحده تانزانيا 84138200 بالابرهاي آبگونها 509 92,029,021 Rls. 3,059 $
42 1394 جمهوري متحده تانزانيا 70193910 پشم شيشه 2,270 82,210,320 Rls. 2,724 $
43 1394 جمهوري متحده تانزانيا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 630 71,492,400 Rls. 2,520 $
44 1394 جمهوري متحده تانزانيا 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 150,000 54,331,200 Rls. 1,800 $
45 1394 جمهوري متحده تانزانيا 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 2,800 15,226,848 Rls. 504 $
مجموع کل
1,377,525,942,920 ريال
مجموع کل
46,333,899 دلار
[1]