آمار کل " صادرات به" کشور "دانمارك" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,967,662 114,832,081,379 Rls. 3,862,556 $
2 1394 دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 106,400 110,895,782,013 Rls. 3,723,205 $
3 1394 دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 55,968 43,429,966,778 Rls. 1,461,375 $
4 1394 دانمارك 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 30,505 23,128,464,936 Rls. 777,075 $
5 1394 دانمارك 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 127,500 4,781,058,750 Rls. 165,624 $
6 1394 دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 71,046 2,539,871,745 Rls. 87,385 $
7 1394 دانمارك 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,577 1,625,921,812 Rls. 54,277 $
8 1394 دانمارك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 1,194,400,000 Rls. 40,000 $
9 1394 دانمارك 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 5,414 565,903,431 Rls. 19,029 $
10 1394 دانمارك 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 881 505,958,607 Rls. 16,830 $
11 1394 دانمارك 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 2,940 489,810,000 Rls. 17,334 $
12 1394 دانمارك 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 98 438,108,600 Rls. 14,628 $
13 1394 دانمارك 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,430 286,320,800 Rls. 9,720 $
14 1394 دانمارك 57021040 گليم دورو پشمي 253 253,753,710 Rls. 8,446 $
15 1394 دانمارك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 756 195,166,247 Rls. 6,714 $
16 1394 دانمارك 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 747 150,786,550 Rls. 5,315 $
17 1394 دانمارك 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,267 114,714,180 Rls. 3,801 $
18 1394 دانمارك 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,008 92,487,420 Rls. 3,086 $
19 1394 دانمارك 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 58 86,293,910 Rls. 2,870 $
20 1394 دانمارك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,920 78,820,000 Rls. 2,789 $
21 1394 دانمارك 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 500 75,447,500 Rls. 2,500 $
22 1394 دانمارك 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 540 57,064,770 Rls. 1,890 $
23 1394 دانمارك 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,374 34,999,120 Rls. 1,168 $
24 1394 دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 377 9,468,940 Rls. 316 $
25 1394 دانمارك 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 555 8,656,050 Rls. 299 $
26 1394 دانمارك 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 300 8,091,900 Rls. 270 $
27 1394 دانمارك 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 22 6,593,400 Rls. 220 $
28 1394 دانمارك 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 93 2,338,206 Rls. 78 $
29 1394 دانمارك 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 49 1,498,850 Rls. 50 $
مجموع کل
305,889,829,604 ريال
مجموع کل
10,288,851 دلار
[1]