آمار کل " صادرات به" کشور "روماني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,804,000 77,078,214,169 Rls. 2,558,134 $
2 1394 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 396,450 41,596,140,250 Rls. 1,387,579 $
3 1394 روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 915,070 40,339,976,900 Rls. 1,366,622 $
4 1394 روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 632,600 25,873,418,116 Rls. 880,380 $
5 1394 روماني 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 697,500 23,493,594,005 Rls. 778,232 $
6 1394 روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 740,351 22,812,631,568 Rls. 765,354 $
7 1394 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 363,015 14,160,880,018 Rls. 478,239 $
8 1394 روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,128,337 12,000,667,861 Rls. 403,500 $
9 1394 روماني 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 301,190 11,788,434,913 Rls. 397,130 $
10 1394 روماني 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 48,600 11,562,849,900 Rls. 386,700 $
11 1394 روماني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 171,175 8,495,237,745 Rls. 290,645 $
12 1394 روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 202,992 8,185,295,958 Rls. 273,488 $
13 1394 روماني 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,688 6,200,531,960 Rls. 205,370 $
14 1394 روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 232,792 6,142,378,735 Rls. 203,415 $
15 1394 روماني 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 131,575 4,895,500,632 Rls. 162,491 $
16 1394 روماني 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 26,125 4,787,924,700 Rls. 165,386 $
17 1394 روماني 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 79,210 4,783,520,840 Rls. 158,420 $
18 1394 روماني 08071100 هندوا نه , تازه 631,067 4,382,687,191 Rls. 154,862 $
19 1394 روماني 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 152,758 3,866,306,960 Rls. 137,048 $
20 1394 روماني 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 39,709 3,436,582,335 Rls. 119,127 $
21 1394 روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 93,722 3,375,157,425 Rls. 115,629 $
22 1394 روماني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 5,549 2,753,581,153 Rls. 92,415 $
23 1394 روماني 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,628 2,697,545,259 Rls. 89,373 $
24 1394 روماني 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 42,540 2,541,674,640 Rls. 85,080 $
25 1394 روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 28,570 1,938,100,104 Rls. 65,712 $
26 1394 روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 35,000 1,902,921,000 Rls. 63,000 $
27 1394 روماني 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 44,260 1,868,878,500 Rls. 66,139 $
28 1394 روماني 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 17,289 1,867,647,528 Rls. 62,242 $
29 1394 روماني 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 41,320 1,810,121,768 Rls. 59,914 $
30 1394 روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 50,100 1,593,634,170 Rls. 52,750 $
31 1394 روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,584 1,456,905,548 Rls. 48,560 $
32 1394 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,269 1,163,070,196 Rls. 38,621 $
33 1394 روماني 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,480 1,132,994,016 Rls. 37,646 $
34 1394 روماني 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 21,192 1,127,680,635 Rls. 38,145 $
35 1394 روماني 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 54,486 1,118,131,950 Rls. 37,050 $
36 1394 روماني 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 19,000 846,735,000 Rls. 28,500 $
37 1394 روماني 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 22,500 837,819,714 Rls. 27,758 $
38 1394 روماني 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 47,180 814,362,840 Rls. 28,308 $
39 1394 روماني 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 21,420 809,040,150 Rls. 26,995 $
40 1394 روماني 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 31,450 800,696,500 Rls. 26,733 $
41 1394 روماني 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 131,020 784,954,054 Rls. 26,204 $
42 1394 روماني 08109020 زرشك تازه 2,869 777,521,952 Rls. 25,821 $
43 1394 روماني 70134110 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,370 774,500,088 Rls. 25,644 $
44 1394 روماني 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,920 756,157,320 Rls. 26,715 $
45 1394 روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 21,350 674,097,195 Rls. 23,995 $
46 1394 روماني 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 10,000 658,944,000 Rls. 22,001 $
47 1394 روماني 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 6,000 628,992,000 Rls. 21,001 $
48 1394 روماني 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 44,545 625,412,480 Rls. 20,720 $
49 1394 روماني 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 3,866 603,751,315 Rls. 21,185 $
50 1394 روماني 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,000 593,076,000 Rls. 19,800 $
51 1394 روماني 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 7,300 585,660,750 Rls. 20,726 $
52 1394 روماني 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,445 500,507,544 Rls. 16,572 $
53 1394 روماني 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 4,320 473,273,280 Rls. 16,416 $
54 1394 روماني 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,950 373,161,942 Rls. 13,184 $
55 1394 روماني 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,621 292,887,150 Rls. 10,117 $
56 1394 روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,137 278,482,146 Rls. 9,235 $
57 1394 روماني 27101910 روغن موتور 14,809 259,404,978 Rls. 8,589 $
58 1394 روماني 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 650 230,630,400 Rls. 7,800 $
59 1394 روماني 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 14,276 212,622,080 Rls. 7,040 $
60 1394 روماني 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,810 205,438,248 Rls. 6,858 $
61 1394 روماني 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 22,290 197,709,600 Rls. 6,600 $
62 1394 روماني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 18,269 185,363,490 Rls. 6,186 $
63 1394 روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 975 175,295,250 Rls. 5,850 $
64 1394 روماني 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,455 131,508,720 Rls. 4,365 $
65 1394 روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 693 98,937,087 Rls. 3,384 $
66 1394 روماني 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 109 91,950,656 Rls. 3,052 $
67 1394 روماني 27101950 روغن صنعتي 3,702 68,196,116 Rls. 2,258 $
68 1394 روماني 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 361 52,031,056 Rls. 1,727 $
69 1394 روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 560 26,151,588 Rls. 873 $
70 1394 روماني 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 15,000 21,692,160 Rls. 720 $
71 1394 روماني 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 70 10,544,800 Rls. 350 $
72 1394 روماني 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 80 2,325,554 Rls. 77 $
73 1394 روماني 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 16 604,240 Rls. 20 $
74 1394 روماني 34011110 صابون حمام و دستشويي 9 301,280 Rls. 10 $
مجموع کل
379,691,559,371 ريال
مجموع کل
12,747,784 دلار
[1]