آمار کل " صادرات به" کشور "زيمبابوه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 زيمبابوه 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 76,190 5,235,974,932 Rls. 175,237 $
2 1394 زيمبابوه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 40,564 4,860,540,736 Rls. 162,256 $
3 1394 زيمبابوه 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,584 1,140,622,140 Rls. 38,199 $
4 1394 زيمبابوه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,015 215,798,220 Rls. 7,227 $
5 1394 زيمبابوه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 5,100 153,923,100 Rls. 5,100 $
6 1394 زيمبابوه 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 7,314 20,989,656 Rls. 702 $
7 1394 زيمبابوه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 5,000 14,930,000 Rls. 500 $
مجموع کل
11,642,778,784 ريال
مجموع کل
389,221 دلار
[1]