آمار کل " صادرات به" کشور "ساحل عاج" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,835,709 149,436,651,867 Rls. 5,151,247 $
2 1394 ساحل عاج 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 132,460 65,831,540,000 Rls. 2,180,000 $
3 1394 ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 225,547 9,175,123,047 Rls. 324,800 $
4 1394 ساحل عاج 27101910 روغن موتور 311,764 4,383,012,849 Rls. 145,193 $
5 1394 ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,856 3,505,364,928 Rls. 116,064 $
6 1394 ساحل عاج 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 19,610 2,055,961,425 Rls. 68,635 $
7 1394 ساحل عاج 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 28,600 1,786,387,040 Rls. 59,360 $
8 1394 ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 30,326 1,668,992,722 Rls. 55,261 $
9 1394 ساحل عاج 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,610 1,339,806,300 Rls. 46,830 $
10 1394 ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 929,513,200 Rls. 30,800 $
11 1394 ساحل عاج 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 22,660 678,802,960 Rls. 22,660 $
12 1394 ساحل عاج 39241010 ظروف ملامين 6,897 619,819,596 Rls. 20,691 $
13 1394 ساحل عاج 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 61 602,473,156 Rls. 20,318 $
14 1394 ساحل عاج 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 133,090 506,696,487 Rls. 16,835 $
15 1394 ساحل عاج 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 9,770 477,736,800 Rls. 16,080 $
16 1394 ساحل عاج 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 34,560 440,649,500 Rls. 15,500 $
17 1394 ساحل عاج 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,828 395,229,944 Rls. 13,193 $
18 1394 ساحل عاج 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 100,000 354,756,000 Rls. 12,000 $
19 1394 ساحل عاج 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 7,260 353,492,600 Rls. 11,800 $
20 1394 ساحل عاج 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 181,104,000 Rls. 6,000 $
21 1394 ساحل عاج 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,000 177,378,000 Rls. 6,000 $
22 1394 ساحل عاج 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,598 143,609,064 Rls. 4,794 $
23 1394 ساحل عاج 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 280 90,537,000 Rls. 3,000 $
24 1394 ساحل عاج 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 36,810 23,552,880 Rls. 780 $
25 1394 ساحل عاج 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 12,875 7,847,840 Rls. 260 $
26 1394 ساحل عاج 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 80 3,625,440 Rls. 120 $
27 1394 ساحل عاج 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 90 2,059,920 Rls. 72 $
مجموع کل
245,171,724,565 ريال
مجموع کل
8,348,294 دلار
[1]