آمار کل " صادرات به" کشور "ساير كشورهاي خارجي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ساير كشورهاي خارجي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 28,356 72,479,807,852 Rls. 2,437,475 $
2 1394 ساير كشورهاي خارجي 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 42,720 30,618,010,224 Rls. 1,045,824 $
3 1394 ساير كشورهاي خارجي 73061910 سايرلوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8اينچ به بالااندوده شده (coating) 2,261,100 26,547,832,080 Rls. 882,105 $
4 1394 ساير كشورهاي خارجي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 875,000 22,632,900,000 Rls. 768,567 $
5 1394 ساير كشورهاي خارجي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 141,080 9,626,520,712 Rls. 319,544 $
6 1394 ساير كشورهاي خارجي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,300 8,387,797,181 Rls. 294,319 $
7 1394 ساير كشورهاي خارجي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 67,500 2,783,959,875 Rls. 92,475 $
8 1394 ساير كشورهاي خارجي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 15,460 1,652,268,088 Rls. 55,890 $
9 1394 ساير كشورهاي خارجي 16043100 خاويار 17 1,311,864,240 Rls. 43,468 $
10 1394 ساير كشورهاي خارجي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,800 1,306,692,000 Rls. 43,600 $
11 1394 ساير كشورهاي خارجي 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 25 1,234,762,500 Rls. 41,006 $
12 1394 ساير كشورهاي خارجي 29291000 ايزوسياناتکها 20,000 975,695,280 Rls. 32,385 $
13 1394 ساير كشورهاي خارجي 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 45,770 888,335,000 Rls. 29,750 $
14 1394 ساير كشورهاي خارجي 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 837,736,440 Rls. 27,758 $
15 1394 ساير كشورهاي خارجي 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 19,989 778,462,602 Rls. 25,986 $
16 1394 ساير كشورهاي خارجي 07031000 پيازوموسير 70,080 739,739,952 Rls. 24,528 $
17 1394 ساير كشورهاي خارجي 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 17,000 666,955,900 Rls. 22,100 $
18 1394 ساير كشورهاي خارجي 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,770 612,360,000 Rls. 20,446 $
19 1394 ساير كشورهاي خارجي 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 2,187 589,604,265 Rls. 19,683 $
20 1394 ساير كشورهاي خارجي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 19,500 468,591,040 Rls. 15,600 $
21 1394 ساير كشورهاي خارجي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 19,410 419,356,179 Rls. 14,751 $
22 1394 ساير كشورهاي خارجي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,096 406,886,760 Rls. 13,482 $
23 1394 ساير كشورهاي خارجي 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 10,430 384,916,896 Rls. 13,075 $
24 1394 ساير كشورهاي خارجي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 72,375 383,904,720 Rls. 12,816 $
25 1394 ساير كشورهاي خارجي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,700 245,353,420 Rls. 8,188 $
26 1394 ساير كشورهاي خارجي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,500 220,242,750 Rls. 7,350 $
27 1394 ساير كشورهاي خارجي 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 34,000 176,345,600 Rls. 5,888 $
28 1394 ساير كشورهاي خارجي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,000 90,336,000 Rls. 3,000 $
29 1394 ساير كشورهاي خارجي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,000 78,413,400 Rls. 2,600 $
30 1394 ساير كشورهاي خارجي 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 1,090 48,329,300 Rls. 1,700 $
31 1394 ساير كشورهاي خارجي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,340 29,310,299 Rls. 1,031 $
32 1394 ساير كشورهاي خارجي 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 10,500 21,728,805 Rls. 735 $
مجموع کل
187,645,019,360 ريال
مجموع کل
6,327,125 دلار
[1]