آمار کل " صادرات به" کشور "سرزمين انگليسي اقيانوس هند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 22,999 1,993,603,220 Rls. 66,698 $
2 1394 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 31,660 1,548,442,076 Rls. 51,699 $
3 1394 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 04031090 ماست 9,000 256,106,700 Rls. 8,551 $
4 1394 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,895 211,894,596 Rls. 7,074 $
5 1394 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,548 39,419,464 Rls. 1,316 $
مجموع کل
4,049,466,056 ريال
مجموع کل
135,338 دلار
[1]